Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Kommunal- og forvaltningskomiteen (34)

 • Innst. 406 S (2018-2019)

  Prop. 123 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)
 • Innst. 405 S (2018-2019)

  Prop. 113 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2020
 • Innst. 395 S (2018-2019)

  Dokument 8:144 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Petter Eide og Lars Haltbrekken om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge
 • Innst. 382 S (2018-2019)

  Meld. St. 21 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nytt regjeringskvartal
 • Innst. 381 S (2018-2019)

  Dokument 8:116 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale
 • Innst. 360 L (2018-2019)

  Prop. 107 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)
 • Innst. 307 L (2018-2019)

  Prop. 68 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)
 • Innst. 304 S (2018-2019)

  Dokument 8:102 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken
 • Innst. 270 L (2018-2019)

  Prop. 44 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
 • Innst. 256 S (2018-2019)

  Dokument 8:72 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Olivia Corso Salles om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter
 • Innst. 253 L (2018-2019)

  Prop. 116 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
 • Innst. 249 S (2018-2019)

  Dokument 8:75 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils T. Bjørke om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift
 • Innst. 245 S (2018-2019)

  Dokument 8:73 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser
 • Innst. 244 S (2018-2019)

  Dokument 8:240 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør
 • Innst. 229 S (2018-2019)

  Prop. 54 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
 • Innst. 217 S (2018-2019)

  Dokument 8:55 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å innføre straffebestemmelser i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder
 • Innst. 215 L (2018-2019)

  Prop. 36 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)
 • Innst. 172 S (2018-2019)

  Dokument 8:237 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen
 • Innst. 160 S (2018-2019)

  Dokument 8:43 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap
 • Innst. 159 L (2018-2019)

  Prop. 32 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)
 • Innst. 124 S (2018-2019)

  Dokument 8:246 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi
 • Innst. 123 L (2018-2019)

  Dokument 8:44 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17
 • Innst. 119 S (2018-2019)

  Meld. St. 6 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Oppgaver til nye regioner
 • Innst. 118 S (2018-2019)

  Prop. 20 S (2018–2019) unntatt kap. 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 117 S (2018-2019)

  Prop. 28 S (2018–2019), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 116 S (2018-2019)

  Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 86 S (2018-2019)

  Dokument 8:238 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner
 • Innst. 85 S (2018-2019)

  Meld. St. 18 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2017
 • Innst. 84 S (2018-2019)

  Dokument 8:3 S (2018–2019), Dokument 8:4 S (2018–2019), Dokument 8:25 S (2018–2019), Dokument 8:29 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner
 • Innst. 74 L (2018-2019)

  Prop. 111 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Innst. 72 L (2018-2019)

  Prop. 117 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Innst. 59 S (2018-2019)

  Meld. St. 16 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017
 • Innst. 36 L (2018-2019)

  Prop. 5 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Innst. 16 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)