Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Stortinget (22)

 • Innst. 37 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 35 L (2021-2022)

  Dokument 8:2 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Innst. 36 S (2021-2022)

  Dokument 8:10 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom
 • Innst. 34 L (2021-2022)

  Prop. 10 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)
 • Innst. 33 S (2021-2022)

  Dokument 8:21 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken og Marian Hussein om å midlertidig oppheve fraværsgrensa i videregående skole
 • Innst. 32 L (2021-2022)

  Prop. 9 L (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
 • Innst. 31 L (2021-2022)

  Prop. 11 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)
 • Innst. 30 S (2021-2022)

  Prop. 8 S (2021–2022) og Dokument 8:11 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Sofie Marhaug om strakshjelp med strømregninga for folk med dårlig råd
 • Innst. 29 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 • Innst. 28 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere – BERIKTIGET
 • Innst. 27 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 26 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)
 • Innst. 25 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd.
 • Innst. 24 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid
 • Innst. 23 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling
 • Innst. 22 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)
 • Innst. 21 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Innst. 20 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
 • Innst. 19 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 18 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2022
 • Innst. 2 S (2021-2022) (Midlertidig)

  Meld. St. 1 (2021–2022), Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2022 og forslaget til statsbudsjettet for 2022
 • Innst. 1 S (2021-2022)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter