3.1 Sammendrag fra St.prp. nr. 1 (2007-2008) Gul bok

Tabell 3.1 Regjeringens forslag til bevilgninger for 2008 under rammeområde 19

Kap.PostFormålSt.prp. nr. 1

Utgifter i hele kroner

Ymse utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

10 880 573 000

1

Driftsutgifter

10 880 573 000

Sum utgifter rammeområde 19

10 880 573 000

Inntekter i hele kroner

Inntekter under departementene

5309

Tilfeldige inntekter

50 549 000

29

Ymse

50 549 000

Sum inntekter rammeområde 19

50 549 000

Netto rammeområde 19

10 830 024 000

3.2 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

3.2.1 Post 1 Driftsutgifter

3.2.1.1 Sammendrag fra St.prp. nr. 1 (2007-2008) Gul bok

Under programområde ymse utgifter foreslås det bevilget 10 880,6 mill. kroner, som i sin helhet er ført under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Bevilgningen står som motpost til tilleggsbevilgninger, bl.a. til lønnsoppgjør for statsansatte, regulering av pensjoner mv. i folketrygden, takstforhandlinger for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer og til uforutsette utgifter.

3.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til Regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til sine merknader under rammeområdene 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17 og 19 i Budsjett-innst. S. I. (2007-2008) og foreslår en reduksjon på 100 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre fremmer i sitt alternative forslag en rekke effektiviseringstiltak. Disse medlemmer velger budsjetteknisk å føre innsparingene disse forslagene medfører under kap. 2309 post 1.

Disse medlemmer viser til sitt forslag til alternativt budsjett om å innføre nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen, som foreslått av regjeringen Bondevik II, i sitt budsjettforslag for 2006, med anslått effekt i 2008 på 250 mill. kroner.

Disse medlemmer viser til sitt forslag til alternativt budsjett om å innføre en mer effektiv statlig bygge- og eiendomspolitikk, som foreslått av regjeringen Bondevik II, i sitt budsjettforslag for 2006, med anslått effekt i 2008 på 200 mill. kroner.

Disse medlemmer ser et betydelig potensial for bedre ressursutnyttelse mellom helseregionene i forhold til blant annet samordning av stabs- og støttefunksjoner på tvers av helseforetakene. Disse medlemmer mener en moderat økt effektiviseringsmulighet i 2008 utgjør 100 mill. kroner.

Disse medlemmer konstaterer også at regjeringspartiene mener Regjeringens bevilgningsforslag på ymseposten er 100 mill. kroner høyere enn nødvendig og at regjeringspartiene derfor nedjusterer posten med dette beløpet. Disse medlemmer velger å gjøre det samme. På denne bakgrunn foreslår disse medlemmer å bevilge 650 mill. kroner mindre over kap. 2309 post 1 enn foreslått av Regjeringen.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Kristelig Folkeparti i sitt alternative statsbudsjett har foreslått at nettorammen for rammeområde 19 settes til 10 405 024 000 kroner, som er 425 mill. kroner lavere enn Regjeringens forslag, jf. Budsjett-innst. S. I (2007-2008), og at dette gjennomføres ved å redusere bevilgningen til ymse utgifter med det samme beløp.

Dette medlem mener at 325 mill. kroner av dette vil kunne spares inn gjennom en generell innsparingsfullmakt, tilsvarende om lag 0,27 pst. av statens driftsbudsjetter. Dette medlem konstaterer videre at regjeringspartiene mener Regjeringens bevilgningsforslag på Ymse-posten er 100 mill. kroner høyere enn nødvendig og at regjeringspartiene derfor nedjusterer posten med dette beløpet. Dette medlem velger å gjøre det samme.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår å avvikle eksportsubsidiene for osteproduksjon beregnet til 208 mill. kroner, nærmere omtalt under rammeområde 11 i Budsjett-innst. S. I (2007-2008). Dette medlem viser i tillegg til at det i de siste budsjett har vært en sterk økning i driftsutgiftene i den offentlige forvaltningen, så også i forslaget for 2008. Effekten av å ikke prisjustere driftsutgiftene på statsbudsjettet, med unntak av lønnsposter, er anslagsvis et sted mellom 1,5 og 2 mrd kroner. På denne bakgrunn foreslår dette medlem en generell innsparingsfullmakt på departementenes driftsutgifter på 248,8 mill. kroner.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å redusere bevilgningene under denne posten med 456,8 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"Stortinget samtykker i at det spares inn 248,8 mill. kroner på departementenes driftsutgifter (postene 1-29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2007. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 248,8 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 248,8 mill. kroner til kap. 2309."

3.3 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

3.3.1 Post 29 Ymse

3.3.1.1 Sammendrag fra St.prp. nr. 1 (2007-2008) Gul bok

På kap. 5309 Tilfeldige inntekter foreslås det bevilget 50,5 mill. kroner. Dette gjelder enkelte mindre, uforutsette inntekter som ikke inngår på andre inn­tektskapitler i statsbudsjettet.

3.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til Regjeringens forslag.

3.4 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger

Tabell 3.1 Fraksjonenes forslag til bevilgninger

Avvik fra Regjeringens forslag i parentes.

Kap.

Post

Formål

A, SV, Sp

FrP

H

KrF

V

Utgifter rammeområde 19 (i hele tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 780 573

(-100 000)

10 880 573

(0)

10 230 573

(-650 000)

10 455 573

(-425 000)

10 423 773

(-456 800)

Sum utgifter ramme­område 19

10 780 573

(-100 000)

10 880 573

(0)

10 230 573

(-650 000)

10 455 573

(-425 000)

10 423 773

(-456 800)

Inntekter rammeområde 19 (i hele tusen kroner)

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 549

(0)

50 549

(0)

50 549

(0)

50 549

(0)

50 549

(0)

Sum inntekter ramme­område 19

50 549

(0)

50 549

(0)

50 549

(0)

50 549

(0)

50 549

(0)

Sum netto rammeområde 19

10 730 024

(-100 000)

10 830 024

(0)

10 180 024

(-650 000)

10 405 024

(-425 000)

10 373 224

(-456 800)

Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden § 19 femte ledd skal bare de forslag som summerer seg til den rammen som er vedtatt ved behandlingen av Budsjett-innst. S. I (2007-2008), tas opp til votering ved behandling av denne budsjettinnstilling.

Komiteen viser til at Regjeringens forslag har tilslutning fra flertallet i finanskomiteen. Dette forslaget er ført opp under kapittel 10 Komiteens tilråding.