8. Forslag fra mindretall under rammeområde22

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 9

Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2008 drøfte og utrede en modell for fritak av formuesskatt på næringsformue (arbeidende kapital), som kan iverksettes fra og med 1. januar 2009.

Forslag 10

Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til en forbedret ordning for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen.

Forslag 11

Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2008 om å fremme forslag til endringer i regelverket for SkatteFUNN-ordningen slik at beløpsgrenser økes med 25 pst. og at begrensningsreglene for fradragsgrunnlagene for lønn og indirekte kostnader oppheves.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 12

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2009 med en nærmere vurdering av om skogfaktoren bør settes ned ytterligere for inntektsåret 2007 for å kompensere for utilsiktet høy skattebelastning for næringen i 2006.

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 13

Stortinget ber Regjeringen senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008 legge frem et forbedret forslag til rederibeskatning når det gjelder overgangsreglene. Forslaget skal være bedre avklart i forhold til Grunnloven § 97, det må gi klare føringer om at andelen miljøfondsavsetninger må være å betrakte som egenkapital i selskapene og det må også inneholde ordninger som gjør at rederiene kan velge vanlig selskapsbeskatning for eventuelle etterligningsperioder om det skulle gi en gunstigere løsning.

Forslag 14

Stortinget ber Regjeringen innføre nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen fra 1. januar 2008.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 15

Rammeområde 22

(Skatter og avgifter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

18 840 000 000

72

Fellesskatt

140 235 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

2 620 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

67 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

111 300 000 000

74

Arealavgift mv.

1 200 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

Avgift

3 300 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

800 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

1 395 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

82 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Avgift

190 700 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer

10 199 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift

6 857 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv.

18 689 000 000

72

Årsavgift

6 835 000 000

73

Vektårsavgift

329 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 062 000 000

76

Avgift på bensin

6 752 000 000

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift)

5 458 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

385 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift

5 327 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje

706 000 000

71

Avgift på smøreolje

108 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

4 663 000 000

71

Svovelavgift

155 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

787 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

2 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på klimagasser

70

Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)

261 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

871 000 000

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

70

Avgift

1 137 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift

1 109 000 000

5557

Avgift på sukker

70

Avgift

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

725 000 000

71

Miljøavgift på kartong

319 000 000

72

Miljøavgift på plast

99 000 000

73

Miljøavgift på metall

94 000 000

74

Miljøavgift på glass

52 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Avgift

5 257 000 000

5568

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

71

Årsavgift - stiftelser

11 840 000

72

Inntektsuavhengig vederlag TV2

28 305 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

156 025 000

71

Vinmonopolavgift

36 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 381 000

73

Legemiddelkontrollavgift

60 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handels­departementet

70

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

1 200 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

208 100 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 700 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Inntekter fra telesektoren

154 700 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

78 105 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

116 100 000 000

Totale inntekter

812 304 673 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2008 skal betales avgift tilsvarende 1,3 pst.

III

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 3 med følgende endringer:

§ 3-1 Toppskatt første og annet ledd skal lyde:

§ 3-1. Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 450 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 750 000 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 450 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 750 000 kroner i klasse 0, 1 og 2.

IV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 6 med følgende endringer:

§ 6-1 skal lyde:

§ 6-1. Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke settes høyere enn 73 000 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 65 000 kroner.

§ 6-2 skal lyde:

§ 6-2. Foreldrefradrag

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke settes høyere enn 26 250 kroner for ett barn. Fradragsgrensen økes med inntil 15 000 kroner for hvert ytterligere barn.

§ 6-3 skal lyde:

§ 6-3. Personfradrag

Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 40 000 kroner i klasse 1 og 80 000 kroner i klasse 2.

V

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 2 med følgende endringer:

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1. Formuesskatt til staten - personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den del av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 450 000 kroner. Satsen skal være 0,2 pst. av de første 190 000 kroner, og 0,4 pst. av det overskytende beløp.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den del av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 900 000 kroner. Satsen skal være 0,2 pst. av de første 380 000 kroner, og 0,4 pst. av det overskytende beløp.

§ 2-3 skal lyde:

§ 2-3. Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4 skal ha et fradrag i formuen på 450 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 900 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

VI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på arv med følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren - og foreldre, svares:

Av de første 500 000 kroner

intet

Av de neste 300 000 kroner

8 pst.

Av overskytende beløp

20 pst.

§ 5 skal lyde:

Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 500 000 kroner

intet

Av de neste 300 000 kroner

10 pst.

Av overskytende beløp

30 pst.

VII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til fastsetting av avgifter mv. til folketrygden med følgende endringer:

§ 2 punkt c) skal lyde:

§ 2 Trygdeavgift

c) Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3: 10,7 pst.

VIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på alkohol med følgende endringer:

§ 1 første ledd punkt A og B skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel eller innenlandsk tilvirking av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl mv. med følgende beløp:

§ 1 bokstav A og B skal lyde:

A)

Brennevinsbasert drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent: kr 5,301 pr. volumprosent og liter.

B)

Annen alkoholholdig drikk:

1.

med alkoholstyrke over 4,7 til og med 22 volumprosent alkohol: kr 3,456 pr. volumprosent og liter.

2.

med alkoholstyrke

a)

til og med 0,7 volumprosent alkohol avgiftslegges etter regelverket for alkoholfrie drikkevarer,

b)

over 0,7 til og med 2,7 volumprosent alkohol: kr 2,367 pr. liter,

c)

over 2,7 til og med 3,7 volumprosent alkohol: kr 8,937 pr. liter,

d)

over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol: kr 15,48 pr. liter.

IX

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på tobakkvarer med følgende endringer:

§ 1

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen etter følgende satser av:

1.

Sigarer: kr 1,728 pr. gram av pakningens nettovekt. Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

2.

Sigaretter: kr 1,728 pr. stk. Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm, osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.

3.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning: kr 1,728 pr. gram av pakningens nettovekt.

4.

Skråtobakk: kr 0,5508 pr. gram av pakningens nettovekt.

5.

Snus: kr 0,5508 pr. gram av pakningens nettovekt.

6.

Sigarettpapir og sigaretthylser: kr 0,02637 pr. stk. av innholdet i pakningen.

Departementet kan gi forskrifter om en forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote.

X

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på motorvogner med følgende endringer:

§ 1

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen:

 • 1. ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret,

 • 2. når betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse ved første gangs registrering ikke lenger er oppfylt,

 • 3. når en motorvogn som ikke tidligere er registrert her i landet urettmessig tas i bruk uten slik registrering,

 • 4. når oppbygget motorvogn tas i bruk før ny registrering.

§ 2

Avgiften betales etter følgende avgiftsgrupper og satser:

Avgiftsgruppe a:

 • 1. Personbiler,

 • 2. varebiler klasse 1 og

 • 3. busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser:

A. Motorvogner som omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 30,618

pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 66,735

pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 133,479

pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 155,232

pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 111,357

pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 463,977

pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 113,543

pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 319,885

pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 37,125

pr. g/km av de første 120 g av CO2-utslippet,

kr 176,31

pr. g/km av de neste 20 g av CO2-utslippet,

kr 463,977

pr. g/km av de neste 40 g av CO2-utslippet,

kr 1 299,132

pr. g/km av resten (utslippsavgift).

B. Bensindrevne motorvogner som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 30,618

pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 66,735

pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 133,479

pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 155,232

pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 111,357

pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 463,977

pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 113,543

pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2319,885

pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 11,889

pr. cm3 av de første 1 200 cm3 av slagvolumet,

kr 31,131

pr. cm3 av de neste 600 cm3 av slagvolumet,

kr 73,224

pr. cm3 av de neste 400 cm3 av slagvolumet,

kr 91,467

pr. cm3av resten (slagvolumavgift).

C. Motorvogner som benytter annet drivstoff enn bensin og som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 30,618

pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 66,735

pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 133,479

pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 155,232

pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 111,357

pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 463,977

pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 113,543

pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 319,885

pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 9,117

pr. cm3 av de første 1 200 cm3 av slagvolumet,

kr 23,868

pr. cm3 av de neste 600 cm3 av slagvolumet,

kr 56,142

pr. cm3 av de neste 400 cm3 av slagvolumet,

kr 70,118

pr. cm3 av resten (slagvolumavgift).

Avgiftsgruppe b:

 • 1. Varebiler klasse 2 og

 • 2. lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm:

 • 22 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

Avgiftsgruppe c:

Campingbiler:

22 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

Avgiftsgruppe d:

...

Avgiftsgruppe e:

Beltebiler:

36 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget.

Avgiftsgruppe f:

Motorsykler:

kr 8 826,3 pr. stk. (stykkavgift),

dessuten:

kr 0,00

pr. cm3 av de første 125 cm3 av slagvolumet,

kr 30,312

pr. cm3 av de neste 775 cm3 av slagvolumet,

kr 66,474

pr. cm3 av resten (slagvolumavgift),

dessuten:

kr 0,00

pr. kW av de første 11 kW av motoreffekten,

kr 392,778

pr. kW av resten (motoreffektavgift).

Avgiftsgruppe g:

Beltemotorsykler (snøscootere):

kr 12,438

pr. kg av de første 100 kg av egenvekten,

kr 24,885

pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 49,743

pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 2,601

pr. cm3 av de første 200 cm3 av slagvolumet,

kr 5,184

pr. cm3 av de neste 200 cm3 av slagvolumet,

kr 10,359

pr. cm3 av resten (slagvolumavgift),

dessuten:

kr 33,174

pr. kW av de første 20 kW av motoreffekten,

kr 66,321

pr. kW av neste 20 kW av motoreffekten,

kr 132,642

pr. kW av resten (motoreffektavgift).

Avgiftsgruppe h:

Motorvogner i avgiftsgruppe a, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede:

40 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

Avgiftsgruppe i:

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre:

kr 2 906,1 pr. stk.

XI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om årsavgift på motorvogn mv. med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

For 2008 betales i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, årsavgift til statskassen for innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg etter følgende satser:

 • 1. kr 2 360 av:

  • a) personbiler,

  • b) varebiler,

  • c) campingbiler,

  • d) busser,

  • e) kombinerte biler,

  • f) lastebiler,

  • g) trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,

  • h) årsprøvekjennemerker for kjøretøy.

 • 2. kr 995 av campingtilhengere med egenvekt over 350 kg.

 • 3. kr 80 motorvogner som er 30 år eller eldre.

 • 4. kr 1 390 av motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge.

 • 5. kr 370 av:

  • a) motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn e.l. v funksjonshemmede,

  • b) motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,

  • c) motorvogn som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,

  • d) kjøretøy som er registrert på kjennemerker som lysegule typer på sort bunn,

  • e) motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,

  • f) motorredskap,

  • g) beltekjøretøy,

  • h) trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1

  • i) mopeder,

  • j) traktorer,

§ 4 skal lyde:

Avgift som ikke er betalt innen forfall forhøyes med kr 50. Departementet kan gi forskrifter om innkreving av tilleggsavgiften.

XII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om årsavgift på motorvogn mv. med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg etter følgende satser (kroner):

1. Vektgradert årsavgift

A. Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe

Luft- fjæring

Annet fjærings-system

2 eller flere aksler

7 500 - 11 999 kg

342

342

2 aksler

12 000 - 12 999 kg

342

612,9

13 000 - 13 999 kg

612,9

1 094,4

14 000 - 14 999 kg

1 094,4

1 398,6

15 000 kg - og over

1 398,6

2 736

3 aksler

12 000 - 14 999 kg

342

342

15 000 - 16 999 kg

612,9

814,5

17 000 - 18 999 kg

814,5

1 312,2

19 000 - 20 999 kg

1 312,2

1 600,2

21 000 - 22 999 kg

1 600,2

2 280,6

23 000 kg - og over

2 280,6

3 356,1

Minst 4 aksler

12 000 - 24 999 kg

1 600,2

1 618,2

25 000 - 26 999 kg

1 618,2

2 334,6

27 000 - 28 999 kg

2 334,6

3 503,7

29 000 kg - og over

3 503,7

5 031,8

B. Kombinasjoner av kjøretøy (vogntog)

Avgiftsgruppe

Luft- fjæring

Annet fjærings-system

2 + 1 aksler

7 500 - 13 999 kg

342

342

14 000 - 15 999 kg

342

342

16 000 - 17 999 kg

342

463,5

18 000 - 19 999 kg

463,5

620,1

20 000 - 21 999 kg

620,1

996,3

22 000 - 22 999 kg

996,3

1 188,9

23 000 - 24 999 kg

1 188,9

1 870,2

25 000 - 27 999 kg

1 870,2

3 022,2

28 000 kg og over

3 022,2

5 046,3

2 + 2 aksler

16 000 - 24 999 kg

604,8

951,3

25 000 - 25 999 kg

951,3

1 246,4

26 000 - 27 999 kg

1 246,4

1 818,9

28 000 - 28 999 kg

1 818,9

2 124

29 000 - 30 999 kg

2 124

3 269,7

31 000 - 32 999 kg

3 269,7

4 403,7

33 000 kg og over

4 403,7

6 508,8

2 + minst 3 aksler

16 000 - 37 999 kg

3 573

4 841,1

38 000 - 40 000 kg

4 841,1

6 456,6

Over 40 000 kg

6 456,6

8 649

Minst 3 + 1 aksler

16 000 - 24 999 kg

604,8

951,3

25 000 - 25 999 kg

951,3

1 346,4

26 000 - 27 999 kg

1 346,4

1 818,9

28 000 - 28 999 kg

1 818,9

2 124

29 000 - 30 999 kg

2 124

3 269,7

31 000 - 32 999 kg

3 269,7

4 403,7

33 000 kg og over

4 403,7

6 508,8

Minst 3 + 2 aksler

16 000 - 37 999 kg

3 198,6

4 309,2

38 000 - 40 000 kg

4 309,2

5 828,4

Over 40 000 kg

5 828,4

8 457,3

Minst 3 + minst 3 aksler

16 000 - 37 999 kg

1 966,5

2 308,5

38 000 - 40 000 kg

2 308,5

3 276,9

Over 40 000 kg

3 276,9

5 016,6

og

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vektklasser

Avgasskravnivå

Ikke EURO

EURO I

EURO II

EURO III

EURO IV

EURO V

0-utslipp

7 500 - 11 999 kg

3 505,5

1 947,6

1 362,6

830,7

438,3

272,7

0

12 000 - 19 999 kg

5 751,9

3 195,9

2 236,5

1 362,6

719,1

446,4

0

20 000 kg og over

10227,6

5 859

4 155,3

2 498,4

1 318,5

819

0

XIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om omregistreringsavgiften med følgende endring:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved omregistrering av nedenfor nevnte, tidligere her i landet registrerte motorvogner og tilhengere med følgende beløp:

Registreringsår

2008

og

2007

kr

2006

kr

2005

kr

2004

til

1997

kr

1996

og

eldre

kr

a.

Mopeder. Motorsykler. Beltemotorsykler.

1. Mopeder

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

2. Motorsykler og beltemotorsykler med motor til og med 250 cm3 slagvolum, samt elektrisk drevne motorsykler

1 534,5

1 534,5

1 534,5

1 543,5

1 335,6

3. Motorsykler og beltemotorsykler med motor over 250 cm3 slagvolum

2 556,9

2 556,9

2 556,9

2 556,9

1 335,6

b.

Personbiler. Busser.

Egenvekt (typegodkjent):

1. t.o.m. 800 kg

8 344

6 321

4 765

3 185

1 335,6

2. over 800 kg t.o.m. 1 200 kg

10 254,6

7 974

5 902,2

4 092,3

1 335,6

3. over 1 200 kg t.o.m. 1 600 kg

14 745,6

11 453,4

8 372,7

5 688,9

1 335,6

4. over 1 600 kg

19 096,2

14 745,6

10 781,1

7 359,3

1 335,6

c.

Lastebiler. Trekkbiler. Varebiler. Kombinerte biler. Campingbiler. Beltebiler.

Egenvekt (typegodkjent):

1. t.o.m. 1 000 kg

6 099,3

4 693,5

3 681

2 344,5

1 484

2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg

10 345

8 404

6 256

3 887,1

1 484

3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg

12 264,3

9 809,1

7281,9

4 981,5

1 484

4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg

16 884

13 500,9

10 125

6800,4

4 800,4

5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg

21 708

17 317,8

13 018,5

8680,5

8 680,5

6. over 5 000 kg

26 208

21 008,7

15 702,3

10 560,6

10 560,6

d.

Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt over 350 kg.

Egenvekt (typegodkjent):

1. over 350 kg t.o.m. 1 000 kg

6 093

4 692,6

3 681

2 344,5

2 344,5

2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg

7 036,2

5630,4

4 288,5

2 748,6

2 748,6

3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg

8 523

6 858

5 143,5

3 430,8

3 430,8

4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg

11 334,6

98001,8

6929,1

4503,6

4503,6

5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg

15 975,9

12 860,1

9 648

6 380,1

6 380,1

6. over 5 000 kg

21 090,6

16 560

12 384,9

8 253,9

8 253,9"

XIV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på bensin (kap. 5536 post 76) med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på bensin. Avgift betales med følgende beløp pr. liter:

 • a) for svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 3,48,

 • b) for lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 3,52,

 • c) for annen bensin: kr 3,52.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke produkter som omfattes av avgiftsplikten og om avgrensing og utfylling av reglene i denne bestemmelsen. Departementet kan videre gi forskrifter om at det skal betales avgift av annet flytende brennstoff som anses anvendelig som motordrivstoff. Departementet avgjør hva som er anvendelig som motordrivstoff.

XV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på bensin (kap. 5536 post 77) med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på mineralolje til framdrift av motorvogn. Avgift betales med følgende beløp pr. liter:

 • a) for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 2,50,

 • b) for lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 2,55,

 • c) for annen mineralolje: kr 2,55.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke produkter som omfattes av avgiftsplikten og om avgrensing og utfylling av reglene i denne bestemmelsen. Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2- og svovelavgift på mineralske produkter.

XVI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til forbruksavgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70) med følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 8,50 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

XVII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til grunnavgift på fyringsolje mv. med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på mineralolje med kr 0,44 pr. liter.

Bokstav A og bokstav B strykes.

XVIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til grunnavgift på fyringsolje mv. med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen på følgende mineralske produkter etter følgende satser:

 • a) Mineralolje: kr 0,55 pr. liter. For treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien er satsen kr 0,28 pr. liter.

XIX

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70) med følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar til og med 30. november 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 16,79 pr. kg av varens avgiftspliktige vekt. Det skal også betales avgift av slike varer uten tilsetning av sukker eller søtningsmiddel. Departementet kan gi forskrifter om hva som skal anses som avgiftspliktige sjokolade- og sukkervarer.

XX

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om dokumentavgift med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgiften utgjør 2,25 pst. av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper betales avgift med kr 1 000 pr. hjemmelsoverføring.

XXI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til tollavgifter for budsjetterminen 2008 med følgende endringer:

§ 2 nr. 3 fjerde ledd skal lyde:

Varer med opprinnelse i utviklingsland, GSP-varer, kan innføres tollfritt. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om tollfritaket, herunder iverksette en ordning for importtak, overvåkning og lisensiering av varer fra utviklingsland.

Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 16

Stortinget ber Regjeringen endre forskrift av 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten, slik at beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner settes til 5 000 kroner.

Forslag 17

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2008, med følgende endringer:

IV

Departementet gis fullmakt til å iverksette endringer i GSP-ordningen slik at alle land som inngår på OECDs DAC-liste innvilges full tollfrihet, samt besørge de nødvendige ratifikasjoner overfor WTO og UNCTAD.

Forslag fra Høyre:

Forslag 18

Rammeområde 22

(Skatter og avgifter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

21 000 000 000

72

Fellesskatt

142 704 800 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

800 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

2 700 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

67 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

111 300 000 000

74

Arealavgift mv.

1 200 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

Avgift

3 300 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

800 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

1 875 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

82 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Avgift

191 880 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer

11 040 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift

7 317 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv.

19 909 000 000

72

Årsavgift

7 898 000 000

73

Vektårsavgift

369 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 267 000 000

76

Avgift på bensin

8 065 000 000

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift)

7 465 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

385 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift

6 187 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje

1 324 000 000

71

Avgift på smøreolje

108 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

4 708 000 000

71

Svovelavgift

155 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

787 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

2 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på klimagasser

70

Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)

261 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

751 000 000

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

70

Avgift

1 137 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift

1 109 000 000

5557

Avgift på sukker

70

Avgift

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

725 000 000

71

Miljøavgift på kartong

319 000 000

72

Miljøavgift på plast

99 000 000

73

Miljøavgift på metall

94 000 000

74

Miljøavgift på glass

52 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Avgift

5 817 000 000

5568

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

71

Årsavgift - stiftelser

11 840 000

72

Inntektsuavhengig vederlag TV2

28 305 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

156 025 000

71

Vinmonopolavgift

36 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 381 000

73

Legemiddelkontrollavgift

60 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handels­departementet

70

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

1 200 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

208 100 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 700 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Inntekter fra telesektoren

167 700 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

78 291 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

116 094 000 000

Totale inntekter

828 779 473 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2008 skal betales avgift tilsvarende 1,3 pst.

III

Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2008 utrede og komme tilbake til Stortinget med forslag til en forbedret avskrivningsordning for saldogruppe d når investeringer innenfor denne avskrivningsgruppen gir påviste miljøeffekter og energieffektiviseringsforbedringer. Forslaget skal ha en ramme innenfor et skatteproveny på 200 mill. kroner.

IV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 6 med følgende endringer:

§ 6-1 skal lyde:

§ 6-1. Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke settes høyere 69 500 kroner.

V

Stortinget ber Regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt og dermed grensen for skattefrihet opp til 5 000 kroner for arbeid for småtjenester i tilknytning til betalerens hjem eller fritidsbolig.

VI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 3 med følgende endring:

§ 3-2 skal lyde:

§ 3-2. Felleskatt

Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatt til kommunene.

Satsen for fellesskatt skal være:

 • – For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 9,35 pst.

 • – For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 12,85 pst.

§ 3-4 skal lyde:

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § 18-3, svares grunnrenteskatt til staten med 33,5 pst.

§ 3-9 skal lyde:

§ 3-9. Inntektskatt til kommunene og fylkeskommunene

Den fylkeskommunale inntektsskatteøren for personlige skattytere og dødsboer skal være maksimum 2,65 pst. Den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsboer skal være maksimum 12,5 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser.

VII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for inntektsåret 2008 med følgende endringer:

§ 2 Trygdeavgift skal lyde:

Ny bokstav e: Av pensjon utbetalt under AFP-pensjonsordning: 5,4 pst.

§ 2 Trygdeavgift bokstav c skal lyde:

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3: 10,7 pst.

VIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på motorvogner med følgende endringer:

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradrag i avgiften etter § 1 på 30 000 kroner. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

§ 6 annet ledd blir nytt tredje ledd.

IX

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. med følgende endring:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på mineralolje med kroner 0,947 pr. liter.

X

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til avgift på utslipp av NOx (kap. 5549 og 5509) med følgende endringer:

§ 2 bokstav b skal lyde:

b) fartøy som brukes til fiske og fangst.

§ 2 ny bokstav e:

e) fartøy som brukes til cruise-fart.

Nytt vedtak del II

Fra 1. juli 2008 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX:

§ 2 bokstav b skal lyde:

b) fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann.

§ 2 bokstav e oppheves.

XI

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med oppfølging av særavgiftsutvalgets innstilling legge til grunn at særavgiften for sjokolade- og sukkervarer fjernes. Det forutsettes at forslaget legges frem første halvår 2008.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 19

Rammeområde 22

(Skatter og avgifter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

21 000 000 000

72

Fellesskatt

147 119 000 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

1 400 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

2 645 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

67 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

111 300 000 000

74

Arealavgift mv.

1 200 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

Avgift

3 300 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

800 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

1 875 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

82 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Avgift

190 794 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer

11 390 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift

7 568 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv.

20 294 000 000

72

Årsavgift

7 998 000 000

73

Vektårsavgift

369 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 267 000 000

76

Avgift på bensin

8 065 000 000

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift)

7 655 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

385 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift

6 453 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje

1 252 000 000

71

Avgift på smøreolje

108 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

4 821 000 000

71

Svovelavgift

155 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

787 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

2 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på klimagasser

70

Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)

261 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

871 000 000

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

70

Avgift

1 137 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift

1 109 000 000

5557

Avgift på sukker

70

Avgift

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

725 000 000

71

Miljøavgift på kartong

319 000 000

72

Miljøavgift på plast

99 000 000

73

Miljøavgift på metall

94 000 000

74

Miljøavgift på glass

52 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Avgift

5 817 000 000

5568

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

71

Årsavgift - stiftelser

11 840 000

72

Inntektsuavhengig vederlag TV2

28 305 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

156 025 000

71

Vinmonopolavgift

36 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 381 000

73

Legemiddelkontrollavgift

60 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handels­departementet

70

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

1 200 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

208 100 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 700 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Inntekter fra telesektoren

167 700 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

78 105 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

116 092 000 000

Totale inntekter

834 167 673 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2008 skal betales avgift tilsvarende 1,3 pst.

III

Stortinget ber Regjeringen øke ligningsverdiene for fast eiendom i forbindelse med beregning av formuesskatt for inntektsåret 2008 med 5 pst. utover Regjeringens forslag.

IV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 2 med følgende endringer:

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1. Formuesskatt til staten - personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den del av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 400 000 kroner. Satsen skal være 0,2 pst. av de første 190 000 kroner, og 0,4 pst. av det overskytende beløp.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den del av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 800 000 kroner. Satsen skal være 0,2 pst. av de første 380 000 kroner, og 0,4 pst. av det overskytende beløp.

§ 2-2 skal lyde:

§ 2-2. Formuesskatt til staten - upersonlig skattyter

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,3 pst. Formue under 10 000 kroner er skattefri.

§ 2-3 skal lyde:

§ 2-3. Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4 skal ha et fradrag i formuen på 400 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 800 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

V

Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2008 legge fram forslag, med virkning for hele inntektsåret 2008, om skattefritak for dokumenterte kostnader til kollektivtransport til/fra jobb, som overstiger det sjablonmessige inntektsfradraget for arbeidsreiser som arbeidstaker har krav på.

VI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til fastsetting av avgifter mv. til folketrygden med følgende endringer:

§ 2 punkt c) skal lyde:

c) Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3: 10,7 pst.

VII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2008 med følgende endring:

§ 2 ny bokstav e skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det betales 14 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for næringsmidler. Som næringsmidler anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt:

e) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtstoff

§ 3 ny bokstav g skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det betales 8 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for:

g) frisk frukt og grønnsaker.

VIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift og alkohol med følgende endringer:

§ 1 bokstav A og B skal lyde:

A)

Brennevinsbasert drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent: kr 6,78 pr. volumprosent og liter.

B)

Annen alkoholholdig drikk:

1.

med alkoholstyrke over 4,7 til og med 22 volumprosent alkohol: kr 4,22 pr. volumprosent og liter.

2.

med alkoholstyrke

a)

til og med 0,7 volumprosent alkohol avgiftslegges etter regelverket for alkoholfrie drikkevarer,

b)

over 0,7 til og med 2,7 volumprosent alkohol: kr 2,76 pr. liter,

c)

over 2,7 til og med 3,7 volumprosent alkohol: kr 10,38 pr. liter,

d)

over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol: kr 18,06 pr. liter.

IX

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på tobakksvarer, med følgende endringer:

§ 1 bokstav a til e skal lyde:

 • a) Sigarer: kr 2,01 pr. gram av pakningens nettovekt. Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

 • b) Sigaretter: kr 2,01 pr. stk. Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm, osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.

 • c) Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning: kr 2,01 pr. gram av pakningens nettovekt.

 • d) Skråtobakk: kr 0,75 pr. gram av pakningens nettovekt.

 • e) Snus: kr 0,75 pr. gram av pakningens nettovekt.

X

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. med følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

Avgiften betales etter følgende avgiftsgrupper og satser:

Avgiftsgruppe a:

 • 1. Personbiler,

 • 2. varebiler klasse 1 og

 • 3. busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser:

A. Motorvogner som omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 34,02

pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 74,15

pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 148,31

pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 172,48

pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 123,73

pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 515,53

pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 237,27

pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 577,65

pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 41,25

pr. g/km av de første 120 g av CO2-utslippet,

kr 195,90

pr. g/km av de neste 20 g av CO2- utslippet,

kr 618,52

pr. g/km av de neste 40 g av CO2- utslippet,

kr 1 732,18

pr. g/km av resten (utslippsavgift).

B. Bensindrevne motorvogner som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 34,02

pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 74,15

pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 148,31

pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 172,48

pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 123,73

pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 515,53

pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 237,27

pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 577,65

pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 13,21

pr. cm3 av de første 1 200 cm3 av slagvolumet,

kr 34,59

pr. cm3 av de neste 600 cm3 av slagvolumet,

kr 81,36

pr. cm3 av de neste 400 cm3 av slagvolumet,

kr 101,63

pr. cm3 av resten (slagvolumavgift).

C. Motorvogner som benytter annet drivstoff enn bensin og som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 34,02

pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 74,15

pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 148,31

pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 172,48

pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 123,73

pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 515,53

pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 237,27

pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 577,65

pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 10,13

pr. cm3 av de første 1 200 cm3 av slagvolumet,

kr 26,52

pr. cm3 av de neste 600 cm3 av slagvolumet,

kr 62,38

pr. cm3 av de neste 400 cm3 av slagvolumet,

kr 77,91

pr. cm3 av resten (slagvolumavgift).

§ 6 nr. 14 fjerde punktum skal lyde:

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradrag etter § 2 på 25 000 kroner.

XI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om årsavgift på motorvogn mv. med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

For 2008 betales i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, årsavgift til statskassen for innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg etter følgende satser:

1.

Miljødifferensiert avgift

a)

kr 2 696 for følgende kjøretøy; personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg.

b)

kr 3 129 for dieseldrevne kjøretøy under nr. 1 bokstav a som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter.

2.

kr 2 694 for årsprøvekjennemerker for kjøretøy

3.

kr 1 008 av campingtilhengere med egenvekt over 350 kg.

4.

kr 1 711 av motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge.

5.

kr 385 av:

a)

motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,

b)

motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,

c)

motorvogn som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,

d)

kjøretøy som er registrert på kjennemerker som lysegule typer på sort bunn,

e)

motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,

f)

motorredskap,

g)

beltekjøretøy,

h)

trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1,

i)

mopeder,

j)

traktorer,

k)

motorvogner som er 30 år eller eldre.

§ 1 nr. 5 ny bokstav f skal lyde:

Motorvogner som til fremdrift benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som kun kan benytte hydrogen som drivstoff. Første punktum omfatter også kjøretøy som til fremdrift benytter slik motor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler).

Nåværende § 1 nr. 5 bokstav f-k blir nye § 1 nr. 5 bokstav g-l.

XII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift), med følgende endring:

§ 1 bokstav a, b og c skal lyde:

 • a) for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,66,

 • b) for lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,69,

 • c) for annen mineralolje: kr 3,69.

XIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til forbruksavgift på elektrisk kraft med følgende endring:

§ 1 første punktum skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 11,10 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

XIV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på mineralolje med kr 0,895 pr. liter.

XV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter, med følgende endringer:

§ 1 bokstav a skal lyde:

Mineralolje: kr 0,55 pr. liter. For innenriks luftfart er satsen kr 0,75 pr. liter. For treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien er satsen kr 0,28 pr. liter.

XVI

Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag om nødvendige lovendringer, som åpner for at utslipps­kilder som inngår forpliktende avtaler om innbetaling til NOx-fond får fritak for NOx-avgift. Norske forpliktelser om reduksjon av NOx-utslipp iht. Gøteborgprotokollen skal være styrende for krav til utforming av NOx-fondene.

Forslag 20

Stortinget ber Regjeringen forberede en sak for Stortinget hvor alternative modeller for en mer rettferdig og ensartet utforming av ligningstakster for fast eiendom presenteres.

Forslag 21

Stortinget ber Regjeringen foreta en nærmere vurdering av spørsmålet om fordelsbeskatning av fri bolig i utlandet for offentlig ansatte, herunder også konsekvensene for frivillige organisasjoner ved en endret praktisering og oppfølging av innrapporteringsplikten.

Forslag 22

Stortinget ber Regjeringen legge opp til en mer liberal og lik praktisering av dokumentasjonskravet for fradrag for store sykdomsutgifter overfor personer med diabetes.

Forslag 23

Stortinget ber Regjeringen utrede hvordan et system med fordelsbeskatning av gratis parkering på arbeidsgivers område i sentrum i de større byene kan gjennomføres i praksis.

Forslag 24

Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at biler med partikkelfilter som er montert i etterkant av levering av bil fra fabrikk, blir avgiftsmessig likestilt med biler med fabrikkmonterte partikkelfiltre, når det er dokumentert at den miljømessige effekten av ettermontering av partikkelfiltre er like god.

Forslag 25

Stortinget ber Regjeringen prioritere arbeidet med å erstatte dagens særavgift for sjokolade- og sukkervarer med en generell sukkeravgift, og legge fram forslag om dette i forbindelse med framleggelsen av skatte- og avgiftsopplegget for 2009.

Forslag fra Venstre:

Forslag 26

Rammeområde 22

(Skatter og avgifter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

17 793 600 000

72

Fellesskatt

148 100 000 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

1 400 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

2 355 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

67 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

111 300 000 000

74

Arealavgift mv.

1 200 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

Avgift

4 330 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

800 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

1 905 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

82 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Avgift

190 363 600 000

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer

11 040 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift

7 585 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv.

19 969 000 000

72

Årsavgift

7 898 000 000

73

Vektårsavgift

369 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 267 000 000

76

Avgift på bensin

8 065 000 000

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift)

7 465 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

385 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift

6 457 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje

1 304 000 000

71

Avgift på smøreolje

108 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

6 093 000 000

71

Svovelavgift

155 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

787 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

2 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på klimagasser

70

Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)

261 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

921 000 000

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

70

Avgift

1 137 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift

1 109 000 000

5557

Avgift på sukker

70

Avgift

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

780 000 000

71

Miljøavgift på kartong

348 000 000

72

Miljøavgift på plast

106 500 000

73

Miljøavgift på metall

104 000 000

74

Miljøavgift på glass

55 500 000

5565

Dokumentavgift

70

Avgift

5 817 000 000

5568

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

71

Årsavgift - stiftelser

11 840 000

72

Inntektsuavhengig vederlag TV2

28 305 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

156 025 000

71

Vinmonopolavgift

36 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 381 000

73

Legemiddelkontrollavgift

60 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

70

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

1 200 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

208 100 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 700 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Inntekter fra telesektoren

167 700 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

78 265 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

116 060 000 000

Totale inntekter

832 944 873 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2008 skal betales avgift tilsvarende 1,3 pst.

III

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 3 med følgende endringer:

§ 3-1 Toppskatt første og annet ledd skal lyde:

§ 3-1. Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 433 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 682 500 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 433 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 682 500 kroner i klasse 0, 1 og 2.

IV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 6 med følgende endringer:

§ 6-1 skal lyde:

§ 6-1. Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke settes høyere enn 69 000 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 58 000 kroner.

§ 6-2 skal lyde:

§ 6-2. Foreldrefradrag

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke settes høyere enn 20 000 kroner for ett barn. Fradragsgrensen økes med inntil 15 000 kroner for hvert ytterligere barn.

V

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2008 kapittel 2 med følgende endringer:

§ 2-1. Formuesskatt til staten - personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den del av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 500 000 kroner. Satsen skal være 0,2 pst. av de første 200 000 kroner, og 0,4 pst. av det overskytende beløp.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den del av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 1 000 000 kroner. Satsen skal være 0,2 pst. av de første 400 000 kroner, og 0,4 pst. av det overskytende beløp.

§ 2-3 skal lyde:

§ 2-3. Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4 skal ha et fradrag i formuen på 500 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 1 000 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

VI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for inntektsåret 2008 med følgende endringer:

§ 2 Trygdeavgift skal lyde:

Ny bokstav e: Av pensjon utbetalt under AFP-pensjonsordning: 7,8 pst.

VII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007 med følgende endring:

§ 1 ny bokstav n) skal lyde:

Denne bokstav gjelder for lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger. For slik lønn og godtgjørelse skal arbeidsgiver betale avgift etter følgende satser fra 1.7.2008:

 • – sone V: 0 pst.

 • – sone IV: 2,55 pst.

 • – sone IVa: 3,95 pst.

 • – sone III: 3,2 pst.

 • – sone II: 5,3 pst.

 • – sone Ia: 7,05 pst.

 • – sone I: 7,05 pst.

VIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2008 med følgende endring:

§ 2 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det betales 15 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for næringsmidler. Som næringsmidler anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker unntatt:

 • a) legemidler,

 • b) vann fra vannverk,

 • c) tobakkvarer,

 • d) alkoholholdige drikkevarer,

 • e) frisk frukt og grønnsaker.

IX

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på tobakkvarer, med følgende endringer:

§ 1 bokstav a til e skal lyde:

 • 1. Sigarer: kr 2,05 pr. gram av pakningens nettovekt. Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

 • 2. Sigaretter: kr 2,05 pr. stk. Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm, osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.

 • 3. Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning: kr 2,05 pr. gram av pakningens nettovekt.

X

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på motorvogner med følgende endring:

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradrag i avgiften etter § 1 på 20 000 kroner. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

§ 6 annet ledd blir nytt tredje ledd.

XI

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til forbruksavgift på elektrisk kraft med følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 11 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Bokstav b) oppheves.

XII

Stortinget slutter selg til Regjeringens forslag til vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. med følgende endring:

§ 1 nytt andre punktum skal lyde:

For treforedlingsindustrien er satsen kr 0,32 pr. liter.

§ 3 nr. 12 skal lyde:

12. sildemel- og fiskemelsindustrien.

XIII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om CO2-avgiften på mineralske produkter med følgende endring:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen på følgende mineralske produkter etter følgende satser:

 • a) Mineralolje: kr 0,75 pr. liter. For innenriks luftfart er satsen kr 0,75 pr. liter. For treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien er satsen kr 0,48 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 1,02 pr. liter.

§ 2 ny nr. 4 bokstav b) oppheves.

XIV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten med følgende endring:

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

 • a) for gass 89 øre pr. standardkubikkmeter

 • b) for olje eller kondensat 89 øre pr. liter

XV

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgift på utslipp av NOx med følgende endring.

§ 1 ny bokstav d) skal lyde:

d) maskiner fra bygg og anlegg.

XVI

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med oppfølging av særavgiftsutvalgets innstilling, erstatte dagens sjokolade- og sukkervareavgift med en gjennomgående sukkeravgift som likebehandler ulike former for søtsaker og snack.

XVII

Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak om avgifter på drikkevareemballasje med følgende endringer:

§ 1

Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøavgift og grunnavgift til statskassen på følgende drikkevareemballasje og etter følgende satser pr. emballasjeenhet:

 • 1. Miljøavgift

a)

Glass og metall

kr 5,21

b)

Plast

kr 3,14

c)

Kartong og papp

kr 1,30

 • 2. Grunnavgift

Engangsemballasje

kr 1,06

XVIII

Stortinget ber Regjeringen heve grensen for toll- og mva.-fri import til 500 kroner.