Om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner m.v.

       Til Odelstinget.

       Kommunal- og arbeidsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag som i hovedsak gjelder justeringer i noen av bestemmelsene i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

       Forslag til endringer i kommuneloven var i løpet av 1995 ute på høring. Det kom inn over 200 høringsuttalelser, hvorav ca 130 fra kommuner. Det er generelt stor oppslutning om de foreslåtte endringene.