Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme - gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001)

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2002

Trond Helleland Knut Storberget Jan Arild Ellingsen
leder ordfører sekretær