Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 7 (2002-2003)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 72 (2001-2002)
  • Dato: 24.10.2002
  • Utgivar: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetal: 11
Til Odelstinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 24. oktober 2002

Rolf Reikvam Lena Jensen Karita Bekkemellem Orheim
leder ordfører sekretær