Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 33 (2004-2005)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 13 (2004-2005)
  • Dato: 02.12.2004
  • Utgivar: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetal: 19
Til Odelstinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 2. desember 2004

Bror Yngve Rahm Hallgeir H. Langeland
leder ordfører