Innstilling frå justiskomiteen om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 16 (2007-2008)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 6 (2007-2008)
  • Dato: 27.11.2007
  • Utgjevar: Justiskomiteen
  • Sidetal: 6
Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 27. november 2007

Anne Marit Bjørnflaten
leiar og ordførar