Innstilling frå samferdselskomiteen om endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 for Vegformål og Jernbaneformål.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 207 (1994-1995)
  • Kjeldedokument: St.prp. nr. 42 (1994-95)
  • Dato: 08.06.1995
  • Utgivar: samferdselskomiteen