Innstilling fra samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Inge Myrvoll og Hans J Røsjorde om å forandre Vegpakke Drammen slik at trasévalg for rv 11 blir flyttet fra Strømsøåsen til Bragernesåsen.