Innstilling fra samferdselskomiteen om norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 273 (1996-1997)
  • Kjeldedokument: St.meld. nr. 37 (1996-97)
  • Dato: 11.06.1997
  • Utgjevar: samferdselskomiteen
  • Sidetal: 51

Til Stortinget.