Vedlegg 5

Brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet, datert 25. februar 1998:

Stortingets høring om Nordhordlandsbrua - utfyllende opplysninger

       Det vises til den åpne høringen som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gjennomførte om Nordhordalandsbrua fredag 6. og mandag 9. februar 1998.

       Ved høringen stilte komiteen spørsmål om tidligere statsråder fredag 6. februar. Mandag 9. februar ble samferdselsminister Odd Einar Dørum, vegdirektør Olav Søfteland, vegsjef Josef Martinsen og representanter for konsulenter og firmaet Selmer utspurt.

       Statens vegvesen ønsker i ettertid å gi Samferdselsdepartementet skriftlige svar på en del av de problemstillinger som ble reist av komiteen og/eller som er medtatt i Riksrevisjonens rapport. Vi ønsker også å supplere opplysninger som kom fram i høringen av konsulenter og av Selmer. Uavhengig av denne orienteringen vil vi her gjøre rede for vegdirektørens korrigering av Riksrevisjonens fremstilling. Dette gjelder bruken av kostnadstallene i St.prp. nr. 109 (1986-1987).

Kostnadsoverslaget i St.prp. nr. 109 (1986-1987)

       Vegdirektoratet skrev i brev til Samferdselsdepartementet 30. mai 1986 med forslag til proposisjonstekst, at flytebru med lett tilslag og skråstagbru eller fritt frambyggbru hadde et kostnadsoverslag på 315 mill 85-kr. Kostnadsoverslaget for det totale prosjektet er 430 mill 85-kr. Denne kostnaden er senere nevnt i brev til Samferdselsdepartementet datert 5. november 1986 og 16. januar 1987.

       I St.prp. nr. 109 (1986-1987) er kostnadsoverslaget for flytebru og totalt prosjekt justert til 87-kr og oppgitt til henholdsvis 340 og 470 mill 87-kr. Dette tilsvarer en indeksverdi mellom 1.079 og 1.093. Den reelle indeksendringen mellom 1985 og 1987 er imidlertid 1.208. (Den reelle indeksen mellom 1985 og 1986 kjenner en først et stykke ut i 1987, og tilsvarende for indeksen mellom 1986 og 1987 som først er kjent et stykke ut i 1988. Da St.prp. nr. 109 ble skrevet, hadde en følgelig ikke mulighet for å ta hensyn til den reelle indeksen.) Dersom en i ettertid tar hensyn til reell indeks, tilsier dette kostnader for flytebru og totalt prosjekt på henholdsvis 381 og 519 mill 87-kr.

Prosjekt Brev til Sd St.prp Brev til Sd St.prp Brev til Sd
  30.5.1986 nr.109 30.5.1986 nr.109 30.5.1986
  gr.1 St.prp   gr.1 St.prp Riks- gr.1 St.prp
  nr.109   nr.109 revisjonens nr.109
        omregning
  mill 85-kr mill 87-kr mill 87-kr mill 94-kr mill 94-kr
Indeks     85-87 : 1,208 87-94 : 1,206 87-94 : 1,206
Flytebru 315 340 380,5 405 458,9
Tilstøt, veger 56   67,6   81,5
Bognøystraumen 59   71,3   86,0
Totalt prosjekt 430 470 519,4 567 626,4


       Indeksverdien som er brukt mellom 1987 og 1994, er den som kan utledes av Riksrevisjonens gjengivelse av St.prp. nr. 109s tall i 87-kr og 94-kr.

       Prosjektregnskapet for Nordhordalandbrua viser i dag en totalkostnad på 961,7 mill 94-kr. I dette beløpet inngår 28,4 mill 94-kr i rentekompensasjon. Totale byggekostnader eks. renter blir dermed 933.3 mill 94-kr. Overskridelsen i forhold til St.prp. nr. 109 blir følgelig på 49% og ikke 68% som angitt i Riksrevisjonens rapport. Vi beklager at vi ikke selv oppdaget dette tidligere. (I forhold til vegdirektørens utsagn ved høringen, om at overskridelsen var 52%, har vi nå trukket fra rentekostnaden på 28,4 mill kr som ligger inne i totalkostnaden på 961,7 mill 94-kr. Vi har videre regnet indeksen mellom 87- og 94-kr med ett siffer mer enn tidligere, for å oppnå nøyaktig samme indeks som Riksrevisjonen har brukt.)

       Vi har i denne gjennomgangen sett bort fra eventuelle tilleggskostnader ved fremtidig utvidelse av Bognøystraumen. Om ikke helt uforutsette behov melder seg, vil vurdering av 2. byggetrinn først finne sted etter år 2000.