Innstilling fra arbeidsordningskomiteen om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak i forslaget til statsbudsjett for 2003, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Til Stortinget

Oslo, i arbeidsordningskomiteen, den 10. oktober 2002

Jørgen Kosmo

president