Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo - Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland

Til Stortinget

Sammendrag

I denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo - Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland. I avtalen forpliktes Norge til å gi et årlig tilskudd til Den tyske skolen i Oslo. Som motytelse skal Tyskland legge til rette praktikantplasser for norske studenter i tyske bedrifter.

Bakgrunnen for avtalen er at Den tyske skolen i Oslo i lang tid har ønsket godkjenning som privatskole i Norge og tilskudd til driften fra den norske stat. Skolen ble godkjent i medhold av opplæringsloven før sommeren 2001. Denne loven gir imidlertid ikke rett til tilskudd fra staten. Avtalen er fremforhandlet for å kunne gi tilskudd til skolen og for å legge grunnlag for videreutvikling av det utdanningsmessige og kulturelle samarbeid mellom Norge og Tyskland.

I og med at avtalen innebærer årlige økonomiske forpliktelser, er Stortingets samtykke til inngåelse nødvendig i medhold av Grunnlovens § 26, annet ledd.

Avtalen har en fortale og 7 punkter.

Punkt 1 fastsetter at regjeringen i Norge forplikter seg til å bidra med et årlig økonomisk tilskudd til driften av Den tyske skolen i Oslo stort kr 1 000 000.

Punkt 2 fastsetter at norske og tyske myndigheter kan avtale et høyere tilskudd til driften av Den tyske skolen i Oslo enn det som følger av punkt 1. En slik tilleggsavtale må ligge innenfor de økonomiske rammer og de prinsipper Stortinget fastsetter.

Punkt 3 fastsetter at Den tyske skolen i Oslo er godkjent av norske myndigheter i henhold til opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61 § 2-12.

Punkt 4 fastsetter at den norske og den tyske regjeringen er enige om å videreutvikle samarbeidet mellom Den tyske skolen i Oslo og norske skoler. Et slikt samarbeid kan bl.a. omfatte elevutveksling og etterutdanningstiltak for norske lærere, inkludert instruktører i lærebedrifter.

Punkt 5 fastsetter at regjeringen i Tyskland forplikter seg til å legge til rette i tyske bedrifter for 20 praktikantplasser per studieår for norske studenter. Praktikantplassene skal vare inntil 6 måneder hver innenfor ordningen med praktikantutveksling (Leonardo-programmet). Tyskland vil dekke kostnader til reise-, opphold- og språkopplæring for praktikantene i henhold til Leonardo-programmet.

Punkt 6 sier at avtalen gjelder i første omgang for fem skoleår fra og med skoleåret 2001-2002. Avtalen forlenges deretter automatisk med 5 år av gangen, med mindre et av de to lands regjeringer senest ett år før utløp av avtaleperioden sier opp avtalen.

Avtalen vil styrke det kulturelle og utdanningsmessige samarbeidet med Tyskland. Praktikantplassene i tyske bedrifter vil være nyttige for norske studenter innen profesjonsutdanninger. Slike ordninger som forsøksvis har vært prøvet ut av noen norske utdanningsinstitusjoner vil med avtalen bli formalisert.

Den tyske skolen i Oslo oppfyller de formelle kravene i opplæringsloven for å drive grunnskole. Læreplanen for skolen er vurdert som likeverdig med L 97.

Det årlige bidraget på 1 mill. kroner vil bli dekket over Undervisnings- og forskningsdepartementets budsjett.

Avtalen nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendring.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Haakon Blankenborg, lederen Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg og Gunhild Øyangen, fra Høyre, Inge Lønning, Oddvard Nilsen, Finn Martin Vallersnes og Anette M. Solli, fra Fremskrittspartiet, Morten Høglund og Christopher Stensaker, fra Sosialistisk Venstreparti, Kristin Halvorsen og Bjørn Jacobsen, fra Kristelig Folkeparti, Jon Lilletun og Lars Rise og fra Senterpartiet, Åslaug Haga, har med tilfredshet merket seg at den fremforhandlede avtale mellom den tyske og den norske stat vil bidra til å trygge driftsgrunnlaget for Deutsche Schule Oslo - Max Tau, samtidig som ordningen med praktikantplasser for norske lærlinger ved bedrifter i Tyskland formaliseres. Komiteen finner det også positivt at avtalen åpner for å videreutvikle det utdanningsmessige og kulturelle samarbeid mellom Norge og Tyskland, derunder også samarbeidet mellom Den tyske skolen i Oslo og norske skoler. Komiteen ser dette som en naturlig del av den strategi for å styrke tysklandssamarbeidet som Regjeringen tidligere har lagt frem.

Komiteen har merket seg at den fremforhandlede avtale har svært mange likhetstrekk med den avtale om tilskudd til Den franske skole i Oslo som Stortinget gav sin tilslutning til tidligere i år, jf. St.prp. nr. 40 (2001-2002) og Innst. S. nr. 126 (2001-2002). Utviklingen i retning av at et økende antall familier hvor én eller begge foreldre er norske gjør bruk av dette skoletilbudet, gjør seg også gjeldende for Den tyske skoles vedkommende. Komiteen ser dette som en positiv utvikling og viser i denne sammenheng til sine merknader i Innst. S. nr. 126 (2001-2002).

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og ber Stortinget gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker i inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo - Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland.

Oslo, i utenrikskomiteen, den 15. oktober 2002

Thorbjørn Jagland

leder

Inge Lønning

ordfører

Haakon Blankenborg

sekretær