Innstilling fra Stortingets presidentskap om tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 2002 under kap. 41 Stortinget

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 10 (2002-2003)
  • Dato: 24.10.2002
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 2

Til Stortinget

1. Innledning

De forutsetninger som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av Stortingets budsjett for 2002 er vesentlig endret på visse områder, og Stortingets presidentskap legger med dette frem forslag til endringer på Stortingets budsjett for 2002. Endringene gjør det nødvendig å øke post 1 Driftsutgifter, post 21 Spesielle driftsutgifter og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

2. Post 1 Driftsutgifter

Forsert istandsetting av Tollbugaten 31

Da Stortinget ervervet Tollbugaten 31 i 1999, ble det lagt til grunn at det på kort sikt ikke var noe presserende behov for mer kontorplass i Stortinget, og at gården primært skulle dekke de langsiktige behov. Man tok sikte på å leie ut deler av gården, med leieavtaler med varierende tidshorisont, tilpasset Stortingets fremtidige behov for selv å ta i bruk lokalene.

Innstillingen fra Utvalget til å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår (Brørby-utvalget) ble behandlet i Stortinget 11. juni 2001. Stortingets vedtak innebar at antall rådgivere i stortingsgruppene ville øke merkbart over en periode på to til tre år. Det kortsiktige arealbehovet ble dekket ved å leie kontorplass i Nedre Vollgate 11, men det ble klarlagt et behov for å frigjøre lokalene i Tollbugaten tidligere enn planlagt.

I januar 2002 påla Presidentskapet administrasjonen å utarbeide en fremdriftsplan for totalrenovering av Tollbugaten 31, og å gå inn i forhandlinger med leietaker med tanke på snarlig utflytting. Utbedringen av Tollbugaten 31 inngår i en større plan for ombygging av kvartalet begrenset av Akersgaten, Tollbugaten, Nedre Vollgate og Prinsensgate, samt for bygging av tunneller og råbygg under Wessels plass. Dette prosjektet er omtalt i forslaget til statsbudsjett for 2003.

Presidentskapet godkjente i møte 26. september 2002 en avtale mellom leietaker (Sykehus Prosjektene i Akershus) og Stortingets administrasjon som partene har forhandlet seg frem til, om avvikling av leieforholdet i Tollbugaten 31. Avtalen innebærer at det utbetales en kompensasjon til sykehusprosjektet på 12,2 mill. kroner.

VIS-prosjektet

Med bakgrunn i Stortingets IKT-strategi for perioden 2000 til 2003 og tiltak foreslått av Brørby-utvalget, ble det i 2001 igangsatt et forprosjekt i Stortingets administrasjon med tanke på å forbedre stortingsrepresentantenes muligheter til å innhente, lagre og gjenfinne informasjon. Forprosjektet resulterte i etablering av VIS-prosjektet (Videreutvikling av Stortingets Informasjonssystemer). I løpet av høsten 2001 og vinteren 2002 ble det utarbeidet kostnadsoverslag for innkjøp av programvare og konsulentbistand for utbygging av Stortingets intranett med personlige portaler, informasjonsagenter og dokumentlagringssystem. Da fremdriftsplanen og kostnadene for denne delen av VIS-prosjektet ble klare, var budsjettet for 2002 for lengst behandlet i administrasjonen. For å opprettholde den framdriftsplan som tidligere er vedtatt for dette prosjektet, er det behov for 4,5 mill. kroner for inneværende år.

Pensjoner

I budsjettet for 2002 er det oppført 39,5 mill. kroner til pensjoner for stortingsrepresentanter. Budsjettallet baserer seg på pensjonsbestanden i 2000 og Statens pensjonskasses aktuarberegning inkl. ca. 5 pst. økning i satsene. Ny aktuarberegning basert på 2001-bestanden anslo utgiftene for 2002 til 41,3 mill. kroner og 43,4 mill. kroner for 2003. I aktuarberegningene er det ikke tatt hensyn til noen vesentlig økning i bestanden.

På basis av utbetalingene hittil i år, endringer i alderssammensetning og bestandendringer, anslås de samlede utgiftene for 2002 til 56,6 mill. kroner. Beløpet inkluderer ca. 1,3 mill. kroner i administrasjonskostnader. Differansen mellom tidligere budsjettall og anslått regnskapstall for hele 2002 utgjør dermed 17,1 mill. kroner, som må bevilges i tillegg.

De tre nevnte forhold medfører ekstrautgifter på 33,8 mill. kroner. Besparelser på andre deler av driftsbudsjettet reduserer netto bevilgningsbehov under post 1 til kr 29 444 000.

3. Post 21 Spesielle driftsutgifter

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 175 (1999-2000) om nedsettelse av et utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, har det vært stilt midler til rådighet for utvalgsarbeidet under post 21 i 2000 og 2001. Det er ingen bevilgning for 2002. Presidentskapet samtykket 7. mars 2002 i å forlenge funksjonstiden for Grunnlovsutvalget til 15. juni 2002. Utgiftene for å avslutte arbeidet kan anslås til ca. 800 000 kroner, som må belastes post 21 i 2002.

4. Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Det pågår et omfattende arbeid med opprusting av Oslo sentrum, inkludert området rundt Stortinget. Presidentskapet har funnet å ville bidra til dette arbeidet, ved at Stortinget tar utgiftene til opprusting av Wessels plass og Eidsvolls plass.

Wessels plass vil bli opprustet som en del av større bygningsmessige tiltak. Arbeidene er påbegynt, og til Wessels plass og tunnelen til Komitéhuset vil det i år måtte utbetales ca. 4 mill. kroner. Opprustingen av Eidsvolls plass ernå fullført, og har kommet på ca. 2,5 mill. kroner.

Omprioriteringer og omdisponeringer på andre områder medfører i sum et redusert utgiftsbehov, slik at behovet for tilleggsbevilgning under post 45 kan reduseres til ca. 2,9 mill. kroner.

5. Presidentskapets tilråding

Presidentskapet har ellers ingen merknader, og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

På statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Utgifter:

41

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

29 444 000

fra kr 478 200 000 til kr 507 644 000

21 (ny)

Spesielle driftsutgifter, bevilges med

800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

2 881 000

fra kr 54 300 000 til kr 57 181 000

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 24. oktober 2002

Jørgen Kosmo

Inge Lønning

Lodve Solholm

Odd Holten

Ågot Valle

Berit Brørby