Innstilling fra justiskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 3. desember 2002

Trond Helleland

leder og ordfører

Jan Arild Ellingsen

sekretær