Sammendrag

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

I Ot.prp. nr. 72 (2007–2008) Om lov om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.) ble det fremmet forslag om nytt kapittel 13 i utlendingsloven med særskilte regler for utlendinger omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. Forslaget til kapittel 13 i ny utlendingslov er vedtatt ved endringslov 9. januar 2009 nr. 1. Innlemmelsen av nytt kapittel 13 innebærer iverksetting av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium (heretter kalt "direktivet").

Lovforslagene sammen med utkast til forskriftsbestemmelser til utlendingslovens kapittel 13 har vært sendt på høring til en rekke instanser. Det er i proposisjonen redegjort for innholdet i merknadene til høringsinstansene i forbindelse med omtalen av det enkelte lovforslaget.

I proposisjonen foreslås det i hovedsak lovtekniske justeringer og endringer, men også enkelte materielle endringer og presiseringer. Forslagene berører både bestemmelser i det alminnelige regelverket og i særreglene for EØS-borgere. Endringene gjelder:

 • Justering i § 15 annet ledd tredje punktum. Det tas inn en henvisning til § 121 slik at man ved grensekontroll også skal påse at det ikke foreligger bortvisningsgrunn av EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

 • Nytt tredje punktum i § 73 fjerde ledd. Det tas inn en ny setning som gjør unntak fra det absolutte vernet mot utvisning når EØS-borgeren utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

 • Justering i § 81 første ledd første punktum slik at bestemmelsen også omfatter tilbakekall av oppholdsdokumenter utstedt etter særreglene for EØS-borgere.

 • Justering i § 82 første punktum slik at bestemmelsen om politiets veiledningsplikt også omfatter EØS-borgere.

 • Justering i § 84 annet ledd første punktum gjør at offentlige myndigheter etter anmodning skal gi utlendingsmyndighetene opplysninger om referansepersonen i en sak om oppholdsrett etter kapittel 13 har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven det siste året før opplysningene avgis.

 • Justering i § 90 første ledd gjør at vedtak om bortvisning eller utvisning kan iverksettes straks også for utlendinger som ikke har oppholdsrett etter kapittel 13.

 • Justering i § 92 første ledd første punktum gir rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker om tilbakekall av oppholdsdokumenter for EØS-borgere.

 • Endringer i § 108 første ledd bokstav a og sjette ledd retter opp en feil henvisning og ilegger borgere som omfattes av lovens kapittel 13 straffansvar for overtredelser av enkelte av dette kapitlets bestemmelser.

 • Det er foretatt en rettelse i overskriften til kapittel 13, slik at Det europeiske Frihandelsforbund nå er riktig skrevet.

 • Endringer i § 120 om tilbakekall av oppholdsdokumenter mv. En tilføyelse i overskriften til § 120 vil mer presist angi hva som reguleres og gir videre/utvidet adgang til å tilbakekalle oppholdsdokumenter. Bestemmelsen vil også hjemle en rett til å nekte å utstede oppholdskort der hvor det er sannsynlig at et ekteskap er inngått med hovedformål om å skaffe søkeren lovlig opphold i landet.

 • Det er foretatt en del tilføyelser og rettinger i § 121 om bortvisning. Endringene er i det vesentligste en videreføring av gjeldende rett og praksis. Bl.a. foreslås det at det skal være tilstrekkelig at sak om bortvisning er reist innen sju dager. En tilføyelse i bestemmelsens tredje ledd regulerer hvilken myndighet som forbereder saker som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

 • Overskriften til § 122 er rettet slik at ordlyden i overskriften samsvarer med ordlyden i den danske utgaven av direktivet.

 • En tilføyelse i § 124 om innreiseforbud sier hvilken myndighet som forbereder saker som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

De økonomiske konsekvensene ved gjennomføringen av direktivet vil som nevnt i Ot.prp. nr. 72 (2007–2008) Om lov om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.), i all hovedsak gjelde innføringen av registreringsordningen. Dette vil medføre en enklere saksbehandling enn ved tidligere utstedelser av oppholdstillatelser, noe som sparer administrative ressurser. Ifølge opplysninger fra Utlendingsdirektoratet vil registreringsordningen kunne implementeres fullt ut i januar 2010. Det legges til grunn et budsjett på om lag 4,6 mill. kroner for utvikling av denne registreringsordningen. 3 mill. kroner er gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2009. I tillegg beløp utviklingen av en midlertidig løsning som var på plass fra 1. oktober 2009, seg til om lag 700 000 kroner. Registreringsordningen vil senere utvikles i Altinn 2 hvor UDI og Skatteetaten vil ha et felles skjema på nett. Kostnadene forbundet med utvikling og implementering av dette er under utredning.