Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, Håkon Haugli, Hilde Magnusson Lydvo, Ingalill Olsen og Eirik Sivertsen, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim, fra Høyre, Trond Helleland og Michael Tetzschner, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Heikki Holmås, fra Senterpartiet, Ola Borten Moe, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, viser til Ot. prp. nr. 72 (2007–2008) Om lov om endringar i utlendingslovgivinga og Stortingets behandling av denne (Innst. O. nr. 33 (2008–2009) og Besl. O. nr. 46 (2008–2009)) og endringslov 9. januar 2009 nr. 1, der nytt kapittel 13 i utlendingsloven ble vedtatt. Kapittel 13 inneholder særskilte regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. Med nytt kapittel 13 ble europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, iverksatt i Norge. Komiteen viser i den forbindelse til partienes merknader i Innst. O. nr. 33 (2008–2009)

Komiteen viser videre til at Regjeringen i Prop. 30 L (2009–2010) foreslår noen endringer i det alminnelige regelverket og i særreglene for EØS-borgere. Det er dels endringer for å ajourføre kapittel 13, slik at samme regler gjelder for saker om oppholdsrett som for saker som gjelder oppholdstillatelse. Dels gjelder det nødvendige endringer som følge av arbeidet med ny forskrift til kapittel 13.

Når det gjelder likestilling av regelverket om oppholdsrett med regelverket om oppholdstillatelse, støtter komiteen Regjeringens forslag om at utlendingsmyndighetene får samme rett til å innhente opplysninger om mottatt sosialhjelp i saker om oppholdsrett etter kapittel 13, som de i dag har i saker om familiegjenforening etter kapittel 6 (§ 84 andre ledd, første punktum). Komiteen gir videre sin tilslutning til at reglene om rask iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning for utlendinger uten oppholdstillatelse, utvides til å gjelde også for utlendinger som ikke har oppholdsrett etter kapittel 13 (§ 90 første ledd) og har merket seg at rettssikkerheten til den enkelte skal ivaretas ved en konkret vurdering i hver sak. Komiteen støtter forslaget om at straffebestemmelsene i § 108, i den utstrekning de er relevante, også skal gjelde for EØS- og EFTA-borgere, og at bestemmelsen om straff utvides til å omfatte brudd på registreringsplikten i § 117, kravet om å søke oppholdskort etter § 118 og forsøk på brudd eller brudd på innreiseforbudet i § 124.

Komiteen har i forståelse med Arbeids- og inkluderingsdepartementet foretatt en endring i § 108 i proposisjonens forslag til vedtak. Komiteen viser til brev med vedlegg av 17. november 2009 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/statsråd Rigmor Aasrud. Av brevet framgår det at henvisningen til § 124 i § 108 er falt ut ved en misforståelse.

Komiteen gjør oppmerksom på at endringen innebærer at det i § 108 andre ledd bokstav a) også henvises til bestemmelsen om innreiseforbud for EØS-borgere i § 124 første ledd, da overtredelse av denne bestemmelsen bør straffes på samme måte som de øvrige bestemmelsene det henvises til. Også i § 108 nytt åttende ledd må det henvises til § 124 første ledd, da forsøk på overtredelse av § 124 første ledd skal straffes likt med forsøk på overtredelse av innreiseforbudet etter § 71 annet ledd.

De øvrige endringsforslagene i dette avsnittet gjelder kun mindre endringer. Komiteen har ingen merknader til disse.

Når det gjelder endringer som følge av arbeidet med ny forskrift til kapittel 13, gir komiteen sin tilslutning til forslagene om adgang til å tilbakekalle registreringsbevis, oppholdskort, varig oppholdsbevis og varig oppholdskort når det foreligger bort- eller utvisningsgrunn, når oppholdsretten er tilegnet ved uriktige opplysninger eller ved fortielse av vesentlige forhold, som for eksempel proforma ekteskap. Komiteen har ingen merknader til de øvrige bestemmelsene om tilbakekall av oppholdsdokumenter.

Komiteen støtter videre forslaget om en frist på sju dager for å reise bortvisningssak for EØS-borgere uten oppholdsrett, samt å gi Utlendingsdirektoratet hjemmel til bortvisning også etter denne fristen, dersom det foreligger forhold som gir grunnlag for utvisning. Komiteen ser det positive i at midler settes av til å gjennomføre en nettbasert registreringsordning som er langt enklere administrativt og mer brukervennlig enn i dag.