Brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/statsråden til kommunal- og forvaltningskomiteen, datert 17. november 2009

Spørsmål fra kommunal- og forvaltningskomiteen til Prop. 30 L (2009–2010) Endringer i utlendingsloven

Jeg viser til spørsmål fra saksordfører Lise Christoffersen i e-post av 16.11.2009, om endringer i utlendingsloven § 108. Spørsmålet er om det i § 108 også skal vises til § 124 som gjelder innreiseforbud for EØS-borgere.

En tidligere endring i utlendingslovens § 124 medførte en misforståelse mellom Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dette førte til at henvisningen til § 124 falt ut i Prop. 30 L. Jeg er takknemlig for at komiteen har oppdaget feilen og ber om at henvisningen tas inn igjen i tråd med vedlagte forslag.

§ 108 første ledd og annet ledd bokstav a skal lyde:

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppfylle plikten etter § 117 første ledd eller § 118 første ledd.

Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som:

 • a) forsettlig eller uaktsomt overtrer de bestemmelsene som er angitt i det følgende, eller forbud, påbud eller vilkår gitt i medhold av disse bestemmelsene:

  § 7 første ledd

  § 8 første ledd

  § 9 første og fjerde ledd

  § 14 første og annet ledd

  § 16 første og tredje ledd

  § 19 første og annet ledd

  § 20 tredje ledd

  § 21 første ledd

  § 27 første ledd, jf. fjerde ledd

  § 55 første og annet ledd

  § 71 annet ledd

  § 83 første og annet ledd

  § 90 sjette ledd

  § 93 første ledd annet punktum

  § 105 første ledd

  § 124 første ledd

§ 108 første, annet, tredje, fjerde, femte og sjette ledd blir nytt annet, tredje, fjerde, femte, sjette og syvende ledd.

§ 108 syvende ledd blir nytt åttende ledd og skal lyde:

Forsøk på overtredelse av innreiseforbudet i § 71 annet ledd og § 124 første ledd er straffbart.

§ 108 åttende og niende ledd blir nytt niende og tiende ledd.