Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte)

Dette dokument

 • Innst. 113 S (2009–2010)
 • Kjeldedokument: Prop. 38 S (2009–2010)
 • Dato: 10.12.2009
 • Utgjevar: familie- og kulturkomiteen
 • Sidetal: 2

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 ble vedlegg XIX (Forbrukervern) til EØS-avtalen endret. Endringen ble gjort for å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/122/EF av 14. januar 2009 om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte og om opphevelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF om timeshare.

1.2 Generelt om direktivet

Formålet med direktivet er å bidra til at det indre marked fungerer etter hensikten og å oppnå et høyt nivå på forbrukerbeskyttelsen i forbindelse med avtaler om deltidsbruksrett (timeshareavtaler), avtaler om langtidsferieprodukter, videresalgs- og bytteavtaler.

EU-kommisjonen la i 2007 frem forslag til nytt timesharedirektiv, KOM (2007) 300. Direktivforslaget ble deretter behandlet i Rådet og Europaparlamentet, og resulterte i vedtakelsen av direktiv 2008/122/EF. Direktivet erstatter eksisterende direktiv om timeshare (94/47/EF).

Direktiv 2008/122/EF gjelder for transaksjoner mellom næringsdrivende og forbrukere, jf. artikkel 1 nr. 1. Direktivet berører ikke nasjonal lovgivning om alminnelige avtalerettslige rettsmidler, registrering av fast eiendom eller løsøre og om overdragelse av fast eiendom, etableringsbetingelser, autorisasjonsordninger eller lisenskrav, eller fastsettelse av den rettslige karakter til de rettigheter som avtaler i dette direktiv omhandler, jf. artikkel 1 nr. 2.

1.3 Forholdet til norsk rett

I norsk rett er EUs direktiv om timeshare 94/47/EF gjennomført i lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven).

Direktiv 2008/122/EF er totalharmonisert, og det er dermed ikke mulig å innføre eller videreføre nasjonale regler som avviker fra direktivet innfor det harmoniserte området. Gjennomføring av direktivet vil nødvendiggjøre endringer i tidspartloven for å tilpasses direktivet. De fleste endringene vil styrke forbrukerens rettigheter.

De viktigste endringene som følge av det nye direktivet er:

 • Virkeområde utvides, for eksempel omfattes nå også timeshareavtaler for mindre enn 3 år, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte.

 • Oppdaterte og utvidede informasjonskrav skal sikre at forbrukeren treffer et informert valg. Det innføres obligatoriske standard opplysningsskjemaer hvor kort og lettfattelig sammendag av nøkkelinformasjon fremgår.

 • Forbrukeren kan velge fritt mellom alle EU/EØS-språkene for den forhåndsinformasjon den næringsdrivende plikter å gi, og for selve kontrakten.

 • Obligatorisk informasjon i form av angreskjema. I dag finnes ikke krav om angreskjema.

 • 14 dagers ubetinget angrerett – eller opptil 1 år og 14 dager dersom forbrukeren ikke har mottatt angreskjema. I dag er det 10 dagers ubetinget angrerett – eller 3 måneder og 10 dager dersom avtalen ved undertegning ikke inneholder alle opplysninger som kreves etter loven.

 • Klarere forbud mot forskuddsbetaling.

 • Forbud mot betaling for videresalgstjenester før salget faktisk finner sted eller avtalen om videresalg er opphevet på annen måte.

 • For langvarige ferieprodukter er det innført forbud mot store engangsbetalinger. I stedet skal betalingen skje i like store årlige avdrag, med tilhørende mulighet til å trekke seg fra avtalen.

Barne- og likestillingsdepartementet vil fremme en egen proposisjon til Stortinget med de nødvendige lovendringer.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Gunn Karin Gjul, Gunn Olsen, Kåre Simensen og Arild Stokkan-Grande, fra Fremskrittspartiet, Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen, fra Høyre, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen, fra Sosialistisk Venstreparti, Gina Knutson Barstad, fra Senterpartiet, Christina Nilsson Ramsøy, og fra Kristelig Folkeparti, Øyvind Håbrekke, slutter seg til Regjeringens forslag om innlemmelse av forbrukerverndirektivet i EØS-avtalen. Komiteen mener at dette direktivet vil styrke forbrukernes rettigheter.

3. Utenriks- og forsvarskomiteens merknader

Utkast til innstilling har vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen som i brev av 9. desember 2009 slutter seg til innstillingen.

4. Komiteens tilråding

Komiteen viser til sin merknad og til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte).

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 10. desember 2009

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører