10.35 Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

10.35.1 Post 80 Renter

10.35.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 734 mill. kroner. Bevilgningen på posten gjelder budsjettering av innbetalte renter fra lånekundene i boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse. Anslaget over renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse er nedjustert med 3 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010. Det er lagt til grunn en effektiv rentesats på 2,5 pst. mot 3,0 pst. i saldert budsjett 2010.

Bevilgningen på kap. 5607 post 80 foreslås redusert med 3 mill. kroner.

10.35.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.