11.24.1 Post 86 Driftskreditter

11.24.1.1 Sammendrag

Endrede anslag for pensjonspremie og pensjonskostnad i 2010

I saldert budsjett 2010 er det lagt til grunn en differanse mellom helseforetakenes pensjonskostnad og pensjonspremie på 500 mill. kroner, og en tilsvarende nedsettelse av driftskredittrammen.

Helseforetakenes pensjonspremie for 2010 anslås nå til 200 mill. kroner lavere enn i saldert budsjett. Pensjonskostnaden anslås nå til 50 mill. kroner høyere enn i saldert budsjett. Differansen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad økes dermed med 250 mill. kroner.

Det stilles krav om nedsettelse av driftskredittrammen når helseforetakene får et likviditetsoverskudd knyttet til at pensjonskostnaden er høyere enn pensjonspremien. Inntektsbevilgningen på post 86 foreslås derfor økt med 250 mill. kroner knyttet til den økte differansen mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden i 2010, sammenlignet med forutsetningene for Prop. 1 S (2009–2010).

I tillegg til disse anslagsendringene tilbakeføres 600 mill. kroner til helseforetakene i 2010 grunnet et overskudd i KLP for 2009. Det legges til grunn at dette tilbakeførte overskuddet avsettes i premiefond. Midlene i premiefondet vil bli benyttet til motregning mot premiekrav fra KLP i senere år.

Norsk pasientskadeerstatning

Fra 2006 finansieres erstatningsutbetalingene fra Norsk pasientskadeerstatning ved at de regionale helseforetakene, kommuner og fylkeskommuner årlig betaler inn tilskudd som skal dekke de løpende erstatningsutbetalingene. De regionale helseforetakene fikk ved innføring av ordningen i 2006 økt sine basisrammer tilsvarende forventede kostnader for erstatninger i 2006.

Fra og med 2008 har erstatningsutbetalingene vært på et høyere nivå enn den premien som har blitt fakturert de regionale helseforetakene. Dette har medført av Norsk pasientskadeerstatning har overtrukket sin konto i Norges Bank.

Det forutsettes at Norsk pasientskadeerstatning innretter sin faktureringspraksis slik at premieinnbetalingene fra helseforetakene dekker de faktiske utbetalingene til og med 2010. Det foreslås at driftskredittrammen til de regionale helseforetakene økes med 182 mill. kroner knyttet til dette.

Samlet foreslås det derfor at kap. 3732 post 86 økes med 68 mill. kroner. Dette innebærer at driftskredittrammen til de regionale helseforetakene samlet skal settes ned med 568 mill. kroner i 2010.

11.24.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.