12.8.1 Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil peke på at situasjonen i familievernet i flere regioner preges av underfinansiering, ubesatte stillinger og lange køer og ventelister. Tall fra Bufetats årsrapport viser en fortsatt økning i antall behandlingssaker og meklingssaker, samt at den gjennomsnittlige ventetiden er stadig økende. Dette medlem ønsker å styrke familievernkontorene slik at de både kan drive mekling og forebyggende arbeid. Dette medlem vil styrke familievernet med 10 mill. kroner utover regjeringens forslag, slik at køene reduseres og kapasiteten øker slik at flere familier kan få mer og bedre hjelp. Dette medlem vil understreke verdien av et tosporet familievern og vil derfor foreslå å bevilge 5 mill. kroner til de statlige kontorene.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

5 000 000

fra kr 193 176 000 til kr 198 176 000»

12.8.2 Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknad under kap. 842 post 1, og foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

842

Familievern

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med

5 000 000

fra kr 124 107 000 til kr 129 107 000»