13.13.1 Post 70 Tilskudd, kan overføres

13.13.1.1 Sammendrag

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen for verft og utstyrsleverandører foreslås en bevilgningsøkning på 25 mill. kroner øremerket maritime industriinkubatorer i regi av SIVA. Tilskuddet skal gå til etablering av inntil fem nye inkubatorer.

En industriinkubator opprettes i samarbeid med en større industribedrift («morbedrift») eller bedriftsgruppe, med formål å stimulere til utvikling av ny virksomhet gjennom bruk av eksisterende kompetanse. Bedriften forutsettes å bidra med et tilsvarende beløp som SIVA. Inkubatoren tilbyr rådgivning, ulike støttetjenester og et fysisk miljø for videreutvikling av vekstkraftige forretningsideer. En evaluering av eksisterende industriinkubatorer utført i 2008 påviste at tiltaket har gitt gode resultater for nyskaping og omstilling i industrien. I dagens situasjon med redusert aktivitet i de maritime næringene kan tiltaket bidra til omstilling og utvikling av nye bedrifter.

Tiltaket fullfinansieres ved oppstart, dvs. at bevilgningen dekker kostnadene i hele programperioden på fem år. SIVA har en rolle som utvikler, kvalitetssikrer og nettverkskoordinator, går inn som eier og styredeltaker, og bidrar til finansieringen. SIVAs kostnader knyttet til administrering av tiltaket skal også dekkes av midlene. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen økt med 25 mill. kroner, fra 37,7 til 62,7 mill. kroner.

13.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.