13.3.1 Post 1 Gebyrinntekter

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet og Venstre mener at mange offentlige regler, skjemaer og påbud fører til unødige rapporteringskrav og kompliserte regelverk. Småbedrifter og gründere rammes ekstra hardt av «skjemaveldet», og disse medlemmer ser det som en hovedoppgave å forenkle hverdagen til disse bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter, samt å forenkle innrapporteringen gjennom økt bruk av Internett-baserte løsninger. Ikke minst det å redusere oppstartskostnadene for nye virksomheter, er en prioritert oppgave for disse medlemmer.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår derfor å bruke 38,6 mill. kroner for å redusere gebyrene knyttet til Brønnøysundregistrene med 20 pst.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

38 600 000

fra kr 385 800 000 til kr 347 200 000»

13.3.2 Post 3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

13.3.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 40 mill. kroner fra 0,1 til 40,1 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 904 post 22, jf. omtale over.

13.3.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.