13.6.1 Post 50 Norsk Romsenter

13.6.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 4,3 mill. kroner, fra 43,1 til 47,4 mill. kroner, til nasjonal oppfølging av Galileo-programmet ved Norsk Romsenter. Forslaget motsvares av en tilsvarende reduksjon under kap. 922 post 73, jf. omtale nedenfor.

13.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.6.2 Post 70 Kontingent i European Space Agency (ESA)

13.6.2.1 Sammendrag

Det er lagt til grunn at bevilgningene til kontingent i den europeiske romorganisasjonen ESA skal justeres dersom eurokursen har endret seg i budsjettåret i forhold til kursen som ble lagt til grunn for saldert budsjett. Norsk Romsenter har hatt utbetalinger i euro til ESA til andre kurser enn den budsjetterte. Samlet utgjør valutakursjusteringene en reduksjon på om lag 5,3 mill. kroner. Samtidig har det vært en justering i kontingentoppkallingen til ESA i løpet av budsjettåret. Dette utgjør en reduksjon på 9,9 mill. kroner.

Det foreslås på dette grunnlag å redusere bevilgningen med til sammen 15,2 mill. kroner, fra 145,4 til 130,2 mill. kroner.

13.6.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.6.3 Post 73 Galileo

13.6.3.1 Sammendrag

Bevilgningen dekker kontingent til EU for Norges deltakelse i det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo. Videre er det avsatt 4,3 mill. kroner til nasjonal oppfølging ved Norsk Romsenter, inklusiv utgifter til nasjonal ekspert i Europakommisjonen.

Det er opprettet et sekretariat ved Norsk Romsenter for å ivareta den nasjonale oppfølgingen av prosjektet. Sekretariatets medlemmer er formelt ansatt ved Norsk Romsenter. Det foreslås derfor at utgiftene ved nasjonal oppfølging overføres til Norsk Romsenters administrasjonsbevilgning, post 50. På dette grunnlag foreslås bevilgningen redusert med 4,3 mill. kroner, fra 124,2 til 119,9 mill. kroner.

13.6.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.