15.4 Kap. 4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

15.4.1 Post 30 Husleie, Bioforsk

15.4.1.1 Sammendrag

Staten ved Landbruks- og matdepartementet fikk i forbindelse med behandlingen av Prop. 51 S (2009–2010) fullmakt til å kjøpe eiendommen Apelsvoll i Østre Toten kommune for utleie til Bioforsk. I tråd med gjeldende leieavtale mellom staten og Bioforsk skal husleien tilsvare 6 pst. av takst, noe som for Apelsvoll tilsvarer 546 000 kroner. Bevilgningen på kap. 4112 post 30 foreslås derfor økt med 546 000 kroner. Det vises til omtale under kap. 1112 post 51.

15.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.