18.6.1 Post 23 Elektronisk ID, kan overføres

18.6.1.1 Sammendrag

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å etablere og drifte en felles infrastruktur for eID i offentlig sektor. Hensikten er å sikre at innbyggerne kan logge seg på offentlige tjenester med samme elektroniske identitet uavhengig av hvor tjenestene kommer fra. Under gjennomføringen av eID-programmet har bruken av MinID og ID-porten økt langt raskere enn forventet, og blitt mer enn doblet på ett år. Den raske veksten har således ført til at driftskostnadene kommer tidligere enn forventet, og Difi må forsere oppgraderingen av forvaltningsmiljøene for løsningen.

Følgende forhold innebærer økte utgifter:

  • Økt bemanningsbehov grunnet mange henvendelser om brukerstøtte medfører økt bevilgningsbehov i 2010. Tilfanget av tjenesteeiere og tjenester i ID-porten har økt raskere enn forventet. For å holde svartider til brukerstøtte på et akseptabelt nivå, har Difi måttet øke kapasiteten vesentlig, både ved lengre åpningstid og flere personer. Difi vil trenge minimum sju nye årsverk til brukerstøtte og informasjonshåndtering. I tillegg må det også leies inn personell fra vikarbyråer og tilkallingshjelp i perioder med mange henvendelser.

  • Volumøkning fører til at det må sendes ut flere pinkodebrev og SMS-meldinger i MinID. Kostnadene øker med om lag 3 mill. kroner sammenlignet med forutsetningene i saldert budsjett.

  • Difis underleverandører må skalere opp maskinvare (flere datamaskiner grunnet større volum), programvare (sikkerhetslogging, økonomioppfølging med mer) og personell (flere som overvåker og yter service) som en konsekvens av lenger oppetid og økt volum.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 13 mill. kroner.

18.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.