19.7.1 Post 1 Driftsutgifter

19.7.1.1 Sammendrag

Oppgaveoverføring fra skatteetaten til Statens innkrevingssentral

Bevilgningen på kap. 1634 Statens innkrevingssentral, post 1 Driftsutgifter, foreslås økt med 0,5 mill. kroner ved en omdisponering fra kap. 1618 Skatteetaten, jf. omtale foran.

Overføring fra Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet, til Statens innkrevingssentral

Statens innkrevingssentral skal utføre enkelte permanente oppgaver på regnskaps- og faktureringsområdet for Politidirektoratet. Disse oppgavene vil i 2010 kreve om lag 6,5 årsverk i Statens innkrevingssentral. Til dekning av merutgiftene foreslås det en omdisponering av 3,646 mill. kroner fra kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter, til kap. 1634 Statens innkrevingssentral, post 1 Driftsutgifter. Forslaget er også omtalt under Justis- og politidepartementet.

Samlet foreslås det at bevilgningen på kap. 1634 Statens innkrevingssentral, post 1 Driftsutgifter, økes med 4,146 mill. kroner.

19.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.