20.17.1 Post 21 Spesielle driftsinntekter

20.17.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,247 mill. kroner. Beløpet foreslås omdisponert til andre poster på forsvarsbudsjettet.

20.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den senere tids avsløringer vedrørende informasjonstilgjengelighet om de hemmelige tjenester og de eventuelle skadevirkninger dette kan ha hatt for tjenesten og landets sikkerhet. Disse medlemmer viser til NRKs avsløringer om at detaljerte navnelister over ansatte i den hemmelige tjenesten i ligger i NAVs Aa-register (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret), som er tilgjengelig for over 38 000 offentlig ansatte. Videre vil disse medlemmer vise til tidligere avsløringer i NRK hvor det fremkommer at informasjon som skulle vært beskyttet vedrørende både Forsvarets spesialkommando og etterretningstjenesten, ligger tilgjengelig i åpne registre. Disse medlemmer er opptatt av at eventuelle skadevirkninger av informasjonstilgjengeligheten i det offentlige rom rettes opp så snart som mulig. Disse medlemmer er også opptatt av dagens komplekse sikkerhetsutfordringer og mener at det er nødvendig å styrke etterretningstjenesten for at tjenesten kan opprettholde og styrke sin kapasitet. Disse medlemmer mener dette er spesielt viktig i en tid der etterretning spiller en stadig større rolle i forbindelse med sikkerheten til våre soldater i utenlandsoppdrag. Disse medlemmer foresår derfor å øke bevilgningen på kap. 1735 post 21 med 5 000 000 kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en styrking på 2 753 000 kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 2,8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 753 000

fra kr 913 339 000 til kr 916 092 000»