8.10.1 Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1

8.10.1.1 Sammendrag

Barnehus

Det er i 2010 avsatt 9 mill. kroner under kap. 440 post 1 til drift av barnehuset i Oslo. Det er imidlertid hensiktsmessig at midlene til drift av barnehuset posteres under Oslo politidistrikts driftsbevilgning. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 441 post 1 økt med 9 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 440 post 1.

Nasjonalt ID-kort

Produksjon av nasjonalt ID-kort var opprinnelig planlagt startet opp i 4. kvartal 2010, men produksjonen vil bli utsatt til 2011. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 441 post 1 redusert med 1,1 mill. kroner, jf. omtale under kap. 440 post 1 og kap. 3440 post 8.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 441 post 1 økt med 7,9 mill. kroner.

8.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til vedtaket om at Oslopolitiet må kjøpe ut politihelikopteret innen sitt eget budsjett. Investeringen er anslått til 30 mill. kroner og medfører kutt i det øvrige tjenestetilbudet til hovedstadens befolkning. Disse medlemmer vil vise til Innst. S. nr. 155 (2001–2002) og justiskomiteens syn på finansieringen av helikoptertjenesten:

«Komiteen har merket seg at samtlige høringsinstanser understreker at kostnadene ved etablering og drift av en politihelikoptertjeneste ikke må belastes de ordinære driftsbudsjetter uten at overføringene øker tilsvarende.»

Disse medlemmer kan ikke se at regjeringen følger opp Stortingets intensjoner når Oslo politidistrikt nå pålegges å betale helikopteret av sitt driftsbudsjett. Dette er bakgrunnen for at disse medlemmer foreslår å bevilge 30 mill. kroner til Oslo politidistrikt for kompensasjon for helikopterkjøpet.

Som følge av innsparingene Oslo politidistrikt har blitt pålagt er det allerede varslet oppsigelser av opptil 80 tjenestemenn i ulike stillinger i Oslopolitiet. Disse medlemmer kan ikke se at dette er i tråd med regjeringens varslede satsing på bemanning og synlig politi. Også på dette punktet viser disse medlemmer til regjeringens lovnad ved fremleggelsen av statsbudsjettet (Prop. 1 S (2009–2010)) hvor det ble påpekt at rammene til politietaten la til rette for 1 000 nye årsverk. Oppsigelser og budsjettkutt er lite forenlig med denne uttalelsen.

Videre viser disse medlemmer til merknaden under kap. 440 om å instruere regjeringen til å kompensere politidistriktene det de har fått inndratt til IKT-investeringer slik at driftsbudsjettet legger opp til god bemanning. For Oslos vedkommende utgjør dette 35 mill. kroner og disse medlemmer foreslår derfor en økning på 35 mill. kroner under denne post.

Tilslutt vil disse medlemmer vise til merknader under kap. 440 om bevilgninger for å ansette nyutdannede politifolk og foreslår at Oslo politidistrikt får 25 mill. kroner til dette formål.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 90 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 97,9 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

97 900 000

fra kr 1 807 632 000 til kr 1 905 532 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Oslo er i en særstilling som landets største by og hovedstad. Kriminalitetsutviklingen i Oslo ligger ofte i forkant av resten av landet, og byen er utsatt for omfattende kriminalitet siden befolkningstettheten er høy og det er mange besøkende turister. Disse medlemmer vil understreke at politiet i Oslo gjør en uvurderlig innsats i kampen mot organisert kriminalitet, og i særdeleshet for å bekjempe tilganget av narkotika i Norge. For å opprettholde dette viktige arbeidet er det av avgjørende betydning at politiet i Oslo har bevilgninger som står i et rimelig forhold til pålagte oppgaver og befolkningens forventninger til politiets muligheter til innsats. Disse medlemmer viser til at Høyre, sammenlignet med regjeringens forslag, foreslo en økning på 15 mill. kroner i budsjettet for 2010 og nå ytterligere 20 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Dette ville ha avverget oppsigelser av politifolk i Oslo og medført at politihelikopteret ikke blir stående på bakken i sommer.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 27,9 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

27 900 000

fra kr 1 807 632 000 til kr 1 835 532 000»