8.18.1 Post 1 Driftsutgifter

8.18.1.1 Sammendrag

Regjeringen ønsker å overføre ansvaret for tinglysingen fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet med virkning fra 1. juli 2010. Overføringen innebærer at forskriftskompetansen etter tinglysingsloven og etter kapittel 6 i burettslagslova knyttet til registrering av borettslagsboliger overføres til Miljøverndepartementet. Ansvaret for tinglysingsloven forblir i Justisdepartementet, mens ansvaret for burettslagslova forblir i Kommunal- og regionaldepartementet.

I forbindelse med ovennevnte legger regjeringen opp til å gjennomgå den juridiske og økonomiske situasjonen til Norsk Eiendomsinformasjon as med sikte på overføring av eierstyringen fra Justisdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. Bevilgningen under kap. 400 post 1 foreslås i den forbindelse økt med 250 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 462 post 1, jf. omtale under kap. 400 post 1 over. Det resterende av bevilgningene under kap. 462 Tinglysing og kap. 3462 Tinglysing foreslås overført fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at 182,521 mill. kroner omdisponeres fra kap. 462 post 1 til Miljøverndepartementets kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, ny post 1 Driftsutgifter. Bevilgningen på posten foreslås videre redusert med 250 000 kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 400 post 1. Videre stilles overført beløp på posten fra 2009 på 9,512 mill. kroner til disposisjon for Miljøverndepartementet. Det vises til omtale under kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, ny post 1 Driftsutgifter.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 462 post 1 redusert med 182,771 mill. kroner.

8.18.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.