Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 8. juni 2010

Rettebrev til Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Jeg gjør oppmerksom på at det i Prop. 126 LS 2009-2010) - Endringar i skatte- og avgiftsreglane er oppdaget en feil i utkast til lovtekst. Jeg anmoder om at finanskomiteen i sin innstilling retter opp denne i samsvar med gjennomgangen nedenfor.

Forslag til lover, side 55, endringer i skatteloven § 2-38

Jeg viser til at det i skatteloven § 2-38 første ledd er foreslått å oppheve bokstavene j og k, samt å foreta en endring av bokstav i, jf. omtale i proposisjonens avsnitt 11.7 ”Endringar i skattelova”. Endringene innebærer kun en presisering av gjeldende rett og har ikke materielle virkninger.

Feilen består i at sjette ledds henvisning til bokstavene a til j i første ledd ikke blitt korrigert i samsvar med den nye bokstavinndelingen. Siden bokstav j bortfaller og bokstav i vil inneholde det som tidligere stod i bokstav k, bør § 2-38 sjette ledd etter endringen i første ledd vise til bokstavene a til h og ikke til bokstavene a til j.

Feilen kan rettes opp ved at det etter forslaget til endring av § 2-38 andre ledd bokstav a, og før forslaget til endring av § 6-30 andre ledd første punktum, tas inn følgende tekst:

Ӥ 2-38 sjette ledd skal lyde:

For skattytere som nevnt i første ledd bokstav a til h skal tre prosent av inntekt som er fritatt for skatteplikt etter denne paragraf, likevel anses som skattepliktig inntekt.”