1.1 Sammendrag

Del III i Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 inneholder:

 • forslag til endringer i beløpsgrenser i skatteloven

 • forslag om utfasing av særfradrag for store sykdomsutgifter

 • forslag om klargjøring av hjemmel for plikten til å svare arbeidsgiveravgift og trygdeavgift i visse grenseoverskridende tilfeller

 • forslag til løsriving av skattereglene for sluttvederlag fra overenskomster mellom hovedorganisasjoner

 • forslag om å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte

 • forslag til endringer i reglene om skattefri utleie av tomannsboliger

 • forslag om utelukkelsesmekanisme i gavefradragsordningen ved brudd på folkeretten

 • forslag til endringer i treprosentregelen i fritaksmetoden

 • forslag om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordringer mellom nærstående selskaper

 • forslag om oppheving av reglene om korreksjonsinntekt

 • forslag til endringer i avskrivningsreglene

 • forslag til endringer i skattereglene for tilskudd til bygdeutvikling

 • forslag til endring i reglene om eiendomsskatt for kraftanlegg mv.

 • forslag om innføring av nytt utskrivningsalternativ i eiendomsskatten

 • forslag om oppheving av skattefritak for AS Vinmonopolet og avvikling av vinmonopolavgiften

 • forslag om økning av jordbruksfradraget og reindriftsfradraget

 • forslag til endringer i skattereglene for Svalbard

 • forslag om gjeninnføring av merverdiavgiftsfritak for garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

 • forslag til endringer i reglene om elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift

 • forslag til hjemmel for forskrift om elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral

 • omtale av bruk av formuesverdier ved utskriving av eiendomsskatt

 • omtale av eiendomsskatt på maskiner og annet tilbehør til verk og bruk

 • omtale av oppheving av særregler om innberetning for fiske og fangst

 • omtale av tiltak for å styrke skattyters rettigheter

 • omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 – departementets praksis i 2010

 • omtale av nedre grense i grunnrenteskatten for kraftverk

 • omtale av utvidelse av beregningsgrunnlaget for jordbruksfradraget

 • forslag om oppretting og presisering av lovtekst

 • omtale av oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven.

Forslagene nevnt over er nærmere behandlet i proposisjonens kapittel 7 til 29.

1.2 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim, Knut Storberget og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at denne innstillingen behandler forslag til lovendringer fremmet av regjeringen i Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 og lovendringsforslag fremmet under komiteens behandling av statsbudsjettet. Nedenfor i innstillingen er kortere sammendrag av regjeringens forslag referert. For nærmere omtale av gjeldende rett, faktiske forhold, bakgrunn, høring og utdypende vurderinger og forslag fra departementet vises det til proposisjonens del III.

Komiteen viser til brev av 26. oktober 2011 fra finansminister Sigbjørn Johnsen om korrigering av feil i Prop. 1 LS (2011–2012). Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen.

Komiteen viser ellers til sine merknader nedenfor under de enkelte punktene og merknadene inntatt i Innst. 2 S (2011–2012) og Innst. 3 S (2011–2012).