Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningene Lunner grense–Jaren og Lygna sør i Oppland

Dette dokument

  • Innst. 176 S (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Prop. 50 S (2012–2013)
  • Dato: 22.01.2013
  • Utgjevar: Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 4

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 22. januar 2013

Knut Arild Hareide

Janne Sjelmo Nordås

leder

ordfører