Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken)

Dette dokument

  • Innst. 190 S (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Prop. 15 S (2012–2013)
  • Dato: 05.02.2013
  • Utgjevar: næringskomiteen
  • Sidetal: 2

Til Stortinget

Sammendrag

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 å endre EØS-avtalens vedlegg II (tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) kapittel XIX, ved å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 om fastsettelse av prosedyre for anvendelsen av visse nasjonale tekniske regler for varer som markedsføres lovlig i en annen EØS-stat og om opphevelse av beslutning nr. 3052/95/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av varer, og om opphevelse av rådets forordning (EØF) nr. 339/93 og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF om et felles rammeverk for markedsføring av varer, og om opphevelse av rådsbeslutning 93/465/EØF (varepakken).

Gjennomføring av forordning 764/2008 og 765/2008 krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Forordning 764/2008 gjelder for varer som ikke er regulert av harmonisert EØS-regelverk. For slike varer gjelder prinsippet om gjensidig godkjenning. Formålet med forordning 764/2008 er å motvirke at nasjonale tekniske regler skaper ulovlige hindringer for fritt varebytte i EØS. Forordningen fastsetter prosedyrer myndighetene må følge når de treffer eller har til hensikt å treffe et vedtak som helt eller delvis forbyr en vare som allerede er lovlig satt på markedet i en annen EØS-stat.

Forordning 765/2008 gjelder i hovedsak det harmoniserte vareområdet, hvor det er felles EØS-krav til varer. Forordningen gir regler om akkreditering av tekniske kontrollorganer, markedstilsyn, kontroll av varer fra tredjeland og CE-merking.

Beslutning 768/2008/EF fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for næringsdrivende å forstå og forholde seg til gjeldende regelverk. Beslutningen retter seg kun mot EUs lovgivende organer og skal ikke gjennomføres i norsk rett. Imidlertid vil den bli tatt inn i EØS-avtalen som en bindende rettsakt.

Gjennomføring av forordningene i norsk rett vil kreve lovvedtak. Det legges opp til at det vedtas en lov som gjennomfører forordning 764/2008 og forordning 765/2008 i norsk rett. I forslaget legges det opp til at gjennomføringen skal skje ved inkorporasjon. Dette innebærer at det vedtas to lovbestemmelser som fastsetter at forordningene i EØS-tilpasset form skal gjelde som lov. Norsk regelverk på området vil da være likt regelverket i de andre EØS-statene.

Nærings- og handelsdepartementet vil fremme en proposisjon til Stortinget med de nødvendige lovendringer.

Gjennomføring av forordning 764/2008 forventes ikke å kreve vesentlige omlegginger i nasjonale saksbehandlingsregler når det fattes vedtak om helt eller delvis å forby en vare som lovlig er satt på markedet i en annen EØS-stat.

Det er i dag ikke noen overordnet koordinering av markedstilsynsmyndighetene i Norge, jf. kravet i artikkel 18 nr. 1 i forordning 765/2008. Nærings- og handelsdepartementet har foreslått at det etableres en interdepartemental koordineringsgruppe og et underliggende myndighetsnettverk. En slik modell vil ikke kreve endring av de enkelte departementers eller etaters ansvarsområder, og vil på en effektiv måte oppfylle forordningens krav.

Fritt varebytte er en viktig drivkraft for økt konkurranseevne og økonomisk vekst i EØS. Norge har en åpen økonomi, og det er viktig for norsk næringsliv å unngå unødvendige kostnader ved å måtte tilpasse varer som lovlig omsettes i Norge, til andre EØS-staters nasjonale bestemmelser. Det nye regelverket vil bidra til å effektivisere handelen med Norges viktigste handelspartnere i EU. Gjennomføring av regelverket vil også bidra til at norske varer har den nødvendige tillit i markedet.

Nærings- og handelsdepartementet tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 om fastsettelse av prosedyre for anvendelsen av visse nasjonale tekniske regler på varer som markedsføres lovlig i en annen EØS-stat og om opphevelse av beslutning nr. 3052/95/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av varer, og om opphevelse av rådets forordning (EØF) nr. 339/93 og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF om et felles rammeverk for markedsføring av varer, og om opphevelse av rådsbeslutning 93/465/EØF. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Lillian Hansen, Arne L. Haugen, Ingrid Heggø og lederen Terje Aasland, fra Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold, Harald T. Nesvik og Torgeir Trældal, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Svein Flåtten og Elisabeth Røbekk Nørve, fra Sosialistisk Venstreparti, Alf Egil Holmelid, fra Senterpartiet, Irene Lange Nordahl, og fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, viser til Prop. 15 S (2012–2013) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken).

Komiteen viser til at gjennomføring av forordningene i norsk rett vil kreve lovvedtak.

Komiteen viser til at regjeringen har fremmet forslag til egen lov for inkorporering av forordningene i norsk rett gjennom egen lovproposisjon, Prop. 17 L (2012–2013) Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven).

Komiteen viser til at gjennomføringen av EØS-forordningene i norsk rett ikke forventes å medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 17. januar 2013 oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse. Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler følgende i brev av 24. januar 2013:

«Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til næringskomiteens utkast til innstilling til Prop. 15. S (2012–2013) og har ingen ytterligere merknader.»

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn, og beslutning nr. 768/2008/EF om et felles rammeverk (varepakken).

Oslo, i næringskomiteen, den 5. februar 2013

Terje Aasland

Harald T. Nesvik

leder

ordfører