Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange linjer – kunnskap gir muligheter

Dette dokument

  • Innst. 372 S (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Meld. St. 18 (2012–2013)
  • Dato: 03.06.2013
  • Utgjevar: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetal: 49

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. juni 2013

Marianne Aasen

Tord Lien

leder

ordfører