Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 388 L (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Prop. 118 L (2012–2013)
  • Dato: 30.05.2013
  • Utgivar: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetal: 13

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 30. mai 2013

Bent Høie

leder og ordfører