Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014–2023

Dette dokument

  • Innst. 450 S (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Meld. St. 26 (2012–2013)
  • Dato: 11.06.2013
  • Utgjevar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 250

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. juni 2013

Knut Arild Hareide

Anne Marit Bjørnflaten

leder

ordfører