16. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen modernisere og revidere havneloven, med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskaper.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti:

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalte kollektivkort.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen øke rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 med 454,5 mrd. kroner sammenlignet med rammen i Meld. St. 26 (2012–2013). Stortinget ber regjeringen bruke følgende fordeling:

Kap. 1320 Statens vegvesen

Påplussinger fra Fremskrittspartiet

Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold

+35,00 mrd. kroner

Post 30 Riksveiinvesteringer via statsbudsjett

+33,00 mrd. kroner

Post 31 Rassikring

+6,00 mrd. kroner

Post 62 Tilskudd rassikring fylkesveinett

+6,00 mrd. kroner

Post 63 (Ny) Tilskudd vedlikehold fylkesveier

+37,00 mrd. kroner

Post 72 Kjøp av riksveiferje/utvides til fylkesferjer

+20,00 mrd. kroner

Post 99 (Ny) Anslag annen finansiering dekkes av staten

+97,50 mrd. kroner

Kap. 1322 Jernbane SF

Post 95 Kapitalinnskudd

+38,00 mrd. kroner

Kap. 1324 Riksvei SF

Post 95 Kapitalinnskudd

+124,00 mrd. kroner

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak

Post 60 Særskilte tilskudd kollektivtransport

+10,00 mrd. kroner

Post 80 (Ny) Storbypakke (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim)

+13,00 mrd. kroner

Post 81 (Ny) Bypakke

+5,00 mrd. kroner

Post 82 (Ny) Trafikksikkerhetstiltak

+10,00 mrd. kroner

Kap. 1350 Jernbaneverket

Post 30 Investering i linjen

+15,00 mrd. kroner

Kap. 1062 Kystverket

Post 30 Nyanlegg (Stad skipstunnel)

+1,00 mrd. kroner

Post 45 Nyanskaffelser/vedlikehold farleder

+2,50 mrd. kroner

Post 65 (Ny) Utvikling godshavner

+1,50 mrd. kroner

SUM Fremskrittspartiets påplussinger

+ 454,50 mrd. kroner

+ Regjeringens NTP 2014–2023

507,99 mrd. kroner

Sum Fremskrittspartiets NTP 2014–2023

+ 962,49 mrd. kroner

Stortinget ber regjeringen prioritere motorveiutbygging og oppgradering av eksisterende motorvei på følgende strekninger:

 • Rv. 22 Lillestrøm–Fetsund med bru over Glomma

 • E18 Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand

 • E6 Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–Steinkjer

 • E39 Kristiansand–Stavanger

 • E16 Sandvika–Hønefoss

 • Rv. 4 Oslo–Mjøsbrua

 • Rv. 2 Riksgrensen/Magnor–Kongsvinger

 • E39 Stavanger–Bergen

 • Rv. 25/ Rv. 3 Hamar–Elverum

 • E16 Hønefoss-Gardermoen–Kongsvinger

 • Rv. 35 Hokksund–Åmot

 • E134 Drammen–Bergen

 • Rv. 19 fergefri forbindelse Østfold–Vestfold

Stortinget ber regjeringen særlig prioritere jernbaneinvesteringer på følgende strekninger:

 • Østfoldbanen Oslo–Halden–Sverige

 • Dovrebanen Oslo–Lillehammer

 • Vestfoldbanen Oslo–Skien

 • Kongsbergbanen

 • Kongsvingerbanen

 • Gjøvikbanen Oslo–Gjøvik–Dovrebanen

 • Jernbanetunnel og ny T-banetunnel under Oslo sentrum

 • Fornebubanen

 • A-husbanen

 • Forbindelse mellom Follobanen og Alnabru

 • Jærbanen

 • Ofotbanen

 • Ringeriksbanen Sandvika–Hønefoss

 • Østfoldbanen Østre linje

 • Sørvestbanen Porsgrunn–Brokelandsheia

 • Bergensbanen

 • Sørlandsbanen

 • Gamle hovedbanen

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen opprette et infrastrukturfond pålydende 500 mrd. kroner, der 75 pst. av avkastningen øremerkes samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter og 25 pst. øremerkes samfunnsøkonomisk lønnsomme jernbaneprosjekter.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen omorganisere det nåværende Samferdselsdepartementet til et Transportdepartement med ansvar for alt innenfor transport til lands, vanns og i luften, samt all virksomhet som er en naturlig del av transportvirksomheten, herunder havnevirksomhet.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen etablere et Statens transporttilsyn som får til oppgave å drive kontroll av all transport til lands (vei og jernbane), vanns og luft og havnevirksomhet for å påse at alle regler, særlig sikkerhetsbestemmelser, følges. Tilsynet skal ha et særlig fokus på ulykkesutsatte veistrekninger.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen legge frem plan for effektivisering av Vegdirektoratet/Statens vegvesen i forbindelse med ordinært budsjett for 2014.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om å overføre fylkesveiene fra fylkene til staten og kommunen, der veiene som tidligere var klassifisert som øvrige riksveier overføres tilbake til staten, og øvrige veier fordeles mellom staten og kommunene.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen sørge for at fergesamband klassifisert som riksveiferge, får full statlig finansiering over statsbudsjettet, inkludert ferger som etter forvaltningsreformen ble omklassifisert fra riksveiferger til fylkesveiferger.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen endre retningslinjene for fergeavløsningsprosjekter slik at staten heretter dekker samlede finansieringskostnader i inntil 50 år.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen utvide pågående forsøk med gratis ferge til å omfatte et av de nåværende større riksveiferjesambandene i en periode på 2 år og peker spesielt på ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 i Hordaland.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge fram sak om statlig overtakelse av bompengegjeld i eksisterende bompengeselskaper, samt finansiering over de årlige statsbudsjettene slik at innkreving av bompenger opphører umiddelbart.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen hvert år fremover legge frem en komplett oversikt overfor Stortinget over brutto bompenger, innkrevingskostnader, finansieringskostnader og netto bompenger for samtlige bompengeprosjekter i Norge.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om å oppheve den lovmessige adgangen til bompengeinnkreving på offentlige veier.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen dimensjonere nye trygge norske motorveier til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen utrede bedre tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt transportkorridor.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke tas utbytte fra Avinor AS i NTP-perioden 2014–2023.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem en egen stortingsmelding om modernisering av norsk luftfartspolitikk basert på «Strategi for norsk luftfart» fra juni 2008, og fremlagte rapporter om flysikkerheten i norsk luftfart.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen arbeide for en betydelig reduksjon i «securitykostnader» på norske flyplasser i løpet av de nærmeste årene og gi Stortinget tilbakemelding på egnet måte om resultatene av dette arbeidet.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen legge frem en full gjennomgang av sjøtransportens avgifter og gebyrer, med sikte på forenklinger og reduksjoner i det samlede nivået for å styrke sjøtransportens relative konkurranseevne.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal havnestrategi der man satser på et mindre antall nasjonale havner med riksveitilknytning.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for å styrke oljevernberedskapen, inkludert depotutstyr, håndtering av skipsvrak og rutinemessig evaluering av oppryddingsaksjoner.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en betydelig reduksjon av planleggingstiden for samferdselsprosjekter med målsetting om å redusere planleggingstiden til tre år.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen bruke statlig regulering på alle motorveistrekninger i NTP 2014–2023.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen utrede bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) basert på statlig fullfinansiering.

Forslag 26

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem egen sak om bruk av nye finansieringsløsninger for å sikre statlig finansiering av investeringer innenfor samferdselssektoren.

Forslag 27

Stortinget ber regjeringen inkludere reisetidsforutsigbarhet i statens veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Forslag 28

Stortinget ber regjeringen redegjøre for tiltak for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet og sammenhengen mellom vedlikeholdssituasjon og arbeidet med punktlighet på jernbanen i forbindelse med ordinært statsbudsjett for 2014.

Forslag 29

Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med kjøp av sjøbasert godstransportkapasitet innenlands for å øke overgang fra landbasert til sjøbasert godstransport.

Forslag 30

Stortinget ber regjeringen utrede full konkurranse på alle norske jernbanestrekninger som i dag trafikkeres av NSB, og legge frem forslag for Stortinget på egnet måte.

Forslag 31

Stortinget ber regjeringen organisere Kystverket som statsforetak (SF), for å legge forholdene til rette for en raskere og mer samfunnsøkonomisk utbygging og vedlikehold av effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport i Norge. Stortinget legger til grunn at selskapet får langsiktige, statlige lån med lav rente til sine prosjekter, og at selskapets utgifter til renter og avdrag for slike lån dekkes gjennom de årlige statsbudsjett.

Forslag 32

Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak om bykommunalt ansvar for kollektivtransporten for Bergen, Stavanger og Trondheim slik man allerede har i Oslo.

Forslag 33

Stortinget ber regjeringen utrede nye ringveiløsninger rundt de største byene.

Forslag 34

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om statlig fullfinansiering av bypakkene i de fire største byene.

Forslag 35

Stortinget ber regjeringen utrede bygging av vei i flere plan for å utvide veikapasiteten spesielt i og rundt de største byene.

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen endre innretningen på Belønningsordningen innenfor kollektivtransport slik at disse fordeles til byområder etter søknad, men uten krav om lokale tiltak finansiert med bompenger og krav om restriksjoner på lokal bilkjøring. Stortinget ber regjeringen sørge for at belønningsordningen fremstår som en belønning for nye tiltak innenfor kollektivtransporten for å øke kollektivandel og antall transporterte passasjerer spesielt i rushtiden og med dokumentasjon underveis og ved avtalens utløp.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningen med statlig kjøp av persontransport med tog (kap.1351) på årlig statsbudsjett blir utvidet med statlig kjøp av persontransport generelt, og uavhengig av transportmiddel i de fire største byene, under budsjettkapittel 1330 Særskilte transporttiltak. Stortinget ber om at en slik utvidet ordning kommer på plass fra og med statsbudsjettet for 2014.

Forslag 38

Stortinget ber regjeringen sørge for at programområdet Bymiljøavtaler innenfor den økonomiske rammen for riksveiinvesteringer ifølge tabell 7.4. i ny NTP 2014–2023 brukes til investering i riksveinettet i de fire største byene med vekt på tiltak som øker fremkommelighet generelt og kollektivtransport spesielt, og til statlig kjøp av kollektivtransport fordelt med 50 pst. til hvert formål.

Forslag 39

Stortinget ber regjeringen inkludere kapasitetsfremmende tiltak innenfor kollektivtransport som blant annet prosjektet «Spontan samkjøring i Bergen» i tildeling av midler fra hhv. Belønningsordning og Bymiljøpakker.

Forslag 40

Stortinget ber regjeringen sørge for samordning av Bybaneprosjektet i Bergen, jf. St.prp. nr. 75 (2004–2005) og Innst. S. nr. 94 (2005–2006), med utvikling av nærtrafikk med jernbane i Bergensregionen. Stortinget legger til grunn at staten overtar ansvaret for utbygging av prosjektet.

Forslag 41

Stortinget ber regjeringen gjennom dialog med Oslo kommune sørge for at Alnabru først og fremst utvikles som et logistikknutepunkt, både nasjonalt, regional og lokalt.

Forslag 42

Stortinget ber regjeringen utrede periodisk godkjenning av veinettet i Norge og et klart definert statlig juridisk ansvar i veitrafikkloven for ulykker som skyldes dårlig vei.

Forslag 43

Stortinget ber regjeringen utrede en statlig fullfinansiert Oslofjord-forbindelse mellom Østfold og Vestfold til erstatning for ferjesambandet Moss–Horten, med målsetting om ferdigstillelse innen utgangen av NTP 2014–2023.

Forslag 44

Stortinget ber regjeringen sørge for at E18 Rugtvedt–Dørdal bygges ut med full 23-meters veibredde slik politiet, brannvesenet, Statens vegvesen og aksjonsgruppa for E18 krever.

Forslag 45

Stortinget ber regjeringen øke rammene for perioden 2014–2017 med 100 mill. kroner, slik at det unngås stans i utbyggingen på rv. 9 gjennom Setesdal.

Forslag 46

Stortinget ber regjeringen sette i gang bygging av Stad skipstunnel i 2014 basert på alternativ «Stor tunnel» med statlig fullfinansiering.

Forslag 47

Stortinget ber regjeringen fremme ny sak for Stortinget slik at utbygging av hele InterCity-triangelet kan realiseres innen 2025.

Forslag 48

Stortinget ber regjeringen med utgangspunkt i Oslopakke 3 utarbeide et videreført prosjekt (Østlandspakken) for modernisering og effektivisering av transportnettet i triangelet Hamar–Skien–Halden basert på statlig prosjektfinansiering, og med et tidsperspektiv 2014–2043.

Forslag 49

Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging av skinnebaserte kollektivtiltak i og rundt de største byene samordnes med Jernbaneverket, og at slik utbygging inngår som en del av arbeidet med å utvikle trafikknutepunkt der flere transportformer knyttes direkte sammen. Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om dette.

Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 50

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en betydelig reduksjon av planleggingstiden for samferdselsprosjekter, i første rekke med mål om å halvere tidsbruken.

Forslag 51

Stortinget ber regjeringen fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.

Forslag 52

Stortinget ber regjeringen bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden, samordne innsigelser bedre og organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid brukes som gjennomføringsstrategi.

Forslag 53

Stortinget ber regjeringen sette i gang følgende OPS-prosjekter i løpet av kommende NTP-periode:

 • 1. E18 Oslo–Asker («Vestkorridoren»)

 • 2. Alnabruterminalen

 • 3. E16 Bjørum–Hønefoss

 • 4. Ringeriksbanen

 • 5. E18 Telemark/Aust-Agder (i hensiktsmessige strekninger)

 • 6. E16 Kløfta–Kongsvinger (gjenstående)

 • 7. Rv. 3 Østerdalen

 • 8. E16 Valdres–Filefjell

 • 9. E6 i Hedmark og Oppland (i hensiktsmessige strekninger)

 • 10. E134 Drammen–Haugesund (i hensiktsmessige strekninger)

 • 11. E39 «Hordfast» og «Møreaksen»

 • 12. Rv. 555 Sotrasambandet

 • 13. E16 Arna-tunnelen

 • 14. E6 «Trondheimsveien» (i hensiktsmessige strekninger)

 • 15. E136 Ålesund–Oppland grense (i hensiktsmessige strekninger)

 • 16. Saltenpakke 2

 • 17. Regionpakke Tromsø (i hensiktsmessige strekninger)

Forslag 54

Stortinget ber regjeringen utrede mulighetene for å redusere kapitalkostnadene og lånebelastningen ved OPS- og bompengeprosjekter, fortrinnsvis ved å gi selskapene tilgang på statlige lån til markedsmessige betingelser, statlige refinansieringsgarantier til markedsmessige betingelser eller andre målrettede tiltak der statens kredittverdighet benyttes til å redusere finansieringsrisiko.

Forslag 55

Stortinget ber regjeringen videreføre rentekompensasjonsordningen for fylkesveiene.

Forslag 56

Stortinget ber regjeringen utforme bilavgiftene slik at de oppfordrer til miljøvennlig og sikker transport.

Forslag 57

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at godstog og langdistansetog skal kunne prioriteres i jernbanenettet mellom kl. 18.00 og 05.00.

Forslag 58

Stortinget ber regjeringen dimensjonere alle nye jernbaneutbygginger for 250 km/t.

Forslag 59

Stortinget ber regjeringen om å konkurranseutsette tårntjenestene og etablere et sterkere nordisk samarbeid for underveistjenestene.

Forslag 60

Stortinget ber regjeringen bidra til å fremme konkurransedyktig luftfart, spesielt der hvor luftfarten ikke har mer miljøvennlige konkurrenter.

Forslag 61

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at skip som ligger til kai i offentlige havner, bør pålegges å benytte landstrøm der dette er tilgjengelig.

Forslag 62

Stortinget ber regjeringen modernisere Jernbaneverket ved å omdanne selskapet til et statlig selskap med en profesjonell byggherre- og toglederfunksjon. Eierskap til infrastruktur, stasjoner og kjøreveier overføres dette selskapet.

Forslag 63

Stortinget ber regjeringen omdanne Statens vegvesen til et statlig selskap og rendyrke selskapets byggherrevirksomhet.

Forslag 64

Stortinget ber regjeringen opprette et vegtilsyn uavhengig av eksisterende transportetater, og gi dette ansvaret for tilsyn med både veier og kjøretøy.

Forslag 65

Stortinget ber regjeringen etablere instrumenter for å måle utviklingen i kollektivtilbudet, slik at det blir enklere å sammenlikne storbyregionenes resultater opp mot hverandre.

Forslag 66

Stortinget ber regjeringen planlegge for full utbygging av InterCity-strekningene i Østlandsområdet, prioritere kryssingsspor på viktige godstraseer og skinnegående transport i og rundt storbyene.

Forslag 67

Stortinget ber regjeringen bidra til at storbyregionene innen 2030 har utviklet et bærekraftig kollektivnett basert på de smarteste transportløsningene, innovativ og miljøvennlig teknologi, enkelt tilgjengelig for alle.

Forslag 68

Stortinget ber regjeringen gjøre det attraktivt for kommunene å legge til rette for intermodal transport med å opprette en ordning for forenkling av overgangen fra en transportform til en annen.

Forslag 69

Stortinget ber regjeringen ha en opptrappingsplan som sikrer de statlige bevilgningene til storbyregionenes kollektivnett.

Forslag 70

Stortinget ber regjeringen legge til rette for egne sykkelekspressveier til bykjerner og sentraliserte næringsområder.

Forslag 71

Stortinget ber regjeringen legge fram en tiltaksplan for økt sykling blant barn og unge.

Forslag 72

Stortinget ber regjeringen opprette en statlig belønningsordning for gang- og sykkelvei.

Forslag 73

Stortinget ber regjeringen bygge flere midtrekkverk, forsere byggingen av allerede planlagte midtrekkverk samt senke terskelen for trafikkmengden som kreves for at en vei skal utrustes med midtrekkverk, fortrinnsvis til 6 000 ÅDT.

Forslag 74

Stortinget ber regjeringen innføre en ny tilskuddsordning til havneformål. Ordningen skal forvaltes av Kystverket.

Forslag 75

Stortinget ber regjeringen legge frem sak om utnyttelse av mulighetene intelligente transportsystemer (ITS) gir i transportsektoren, eksempelvis for trafikksikkerhet og kollektivtrafikken.

Forslag 76

Stortinget ber regjeringen om å inkludere boligutbygging som et dokumenterbart kriterium i Belønningsordningen for kollektivtransport og/eller de kommende bypakkene.

Forslag 77

Stortinget ber regjeringen sørge for en forpliktende finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de største byene, fortrinnsvis gjennom å gi statlige investeringstilskudd etter prinsippet om samsvarende medfinansiering av lokale tilskudd (50/50 fordeling).

Forslag 78

Stortinget ber regjeringen legge fram egen sak om tiltak for økt bruk av alkolås.

Forslag 79

Stortinget ber regjeringen legge frem for Stortinget en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil.

Forslag 80

Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal gå på utslippsfrie eller klimanøytrale drivstoff innen utgangen av 2022.

Forslag 81

Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle nye kommunale, fylkeskommunale og statlige kjøretøyer går på CO2-fritt eller CO2-nøytralt drivstoff innen utgangen av 2018.

Forslag 82

Stortinget ber regjeringen vurdere Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt.

Forslag fra Høyre:

Forslag 83

Stortinget ber regjeringen opprette et vedlikeholdsfond på 50 mrd. kroner, der avkastningen er øremerket vedlikehold av vei og jernbane.

Forslag 84

Stortinget ber regjeringen øke Belønningsordningen gradvis til 1 mrd. kroner årlig.

Forslag 85

Stortinget ber regjeringen planlegge og foreta en helhetlig og full utbygging av InterCity-triangelet så raskt som mulig, og senest innen 2030.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 86

 • 1. Rammene til samferdselsformål i planperioden 2014–2023 økes med 17,92 mrd. kroner ut over regjeringens forslag slik at midler som stilles til rådighet for samferdselsformål økes med 27,92 mrd. kroner, jf. fordeling i følgende tabell:

Økonomiske rammer, avvikende fra regjeringens forslag. Årlig gjennomsnitt. Mill. 2013-kroner.

Formål

Regjeringens forslag

NTP 2014–2023

Kristelig Folkepartis forslag

NTP 2014–2023

Økning

Kap. 1350 Jernbaneverket

16 781

17 381

600

Kap. 1330 post 711)

-

250

250

Kap. 1330 post 60

Belønningsordning kollektivtiltak

923

1423

500

Kap. 1320 post 61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

228

1000

772

Kap. 1330 post 61 Tilskudd bybaner

-

200

200

Kap. 1320 post 23/30

Statens vegvesen

31 155

31 605

450

Kap. 1301 post 722)

Infrastruktur El-bil Transnova

20

20

Effektiviseringsgevinst

-10

Sum økning

1 792

1) Ny post: Belønningsordning for gang- og sykkelvei.

2) 50 mill. kroner første fire år.

 • 2. Økte midler innenfor disse hovedrammene fordeles i tråd med Kristelig Folkepartis merknader i Innst. 450 S (2012–2013).

Forslag 87

Stortinget ber regjeringen opprette et infrastrukturfond med en ramme på 50 mrd. kroner, slik at større utbygginger i større grad gjennomføres helhetlig og med mer forutsigbar finansiering.

Forslag 88

Stortinget ber regjeringen fremme ny sak for Stortinget slik at utbygging av hele InterCity-triangelet kan realiseres innen 2026.