Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Håkon Haugli, Are Helseth, Tove Karoline Knutsen, Thor Lillehovde, Sonja Mandt og Wenche Olsen, fra Fremskrittspartiet, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen, fra Høyre, lederen Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Erna Solberg, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, og fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, er enig med forslagsstillerne i viktigheten av at også psykisk utviklingshemmede får mulighet til å delta i folkehelsefremmende aktiviteter og idrettsaktiviteter. Mennesker med utviklingshemming er avhengig av god tilrettelegging og organisert tilbud i regi av idrettslag, andre frivillige lag og foreninger – ofte i samarbeid med lokale myndigheter. Komiteen viser til helse- og omsorgsministerens brev av 16. mai 2013 (vedlagt) og vil fremheve at regjeringen gjennom spillemiddeltildelingen til Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komité legger til rette for bred idrettsdeltagelse i nærmiljøet for personer med nedsatt funksjonsevne. Komiteen vil også fremheve norsk idretts arbeid med integrering der de ulike organisasjonsleddene har ansvar for tilbudene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det fremgår av statsrådens brev at Special Olympics Norge ikke er medlem av NIF, men organisasjonen hadde i årene 2008–2013 en samarbeidsavtale med NIF. Avtalen ble sagt opp tidlig i 2013 etter at Special Olympics Norge hadde inngått samarbeid med Eurolotto.

Komiteen er kjent med at Special Olympics Norge er etablert som en del av den internasjonale Special Olympics-bevegelsen for å jobbe med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemning, og at en rekke norske idrettsprofiler støtter organisasjonen med ambassadørarbeid. Komiteen har merket seg at den norske troppen gjorde en solid innsats da Special Olympics ble arrangert i PyeongChang i Sør-Korea fra 29. januar til 5. februar, hvor den norske troppen med 27 deltakere tok med seg 16 gull, 10 sølv og 20 bronsemedaljer, og dette er dobbelt så mange medaljer som Norge tok med seg hjem fra mesterskapet for fire år siden i Idaho, USA.

Representantforslaget ber om at organisasjonen sikres midler i statsbudsjettet for 2014. Komiteen viser til at statsbudsjettet fremmes som en helhet til fastsatt tid, og en nærmere behandling av konkrete bevilgningssaker vil finne sted her.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, foreslår at dokumentet vedlegges protokollen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at Special Olympics Norge er etablert som en del av den internasjonale Special Olympics bevegelse for å jobbe med utbredelse av idrett og folkehelse for mennesker med utviklingshemming. Special Olympics Norge er ansvarlig for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemming. Deres grunntanke er at alle kan og bør bedrive fysisk aktivitet regelmessig for å bygge opp kroppen etter hvert som det går fremover. Det er vitenskapelig bevist at fysisk aktivitet fører til bedre psykisk, fysisk og sosial helse.

Disse medlemmer støtter Special Olympics’ uttalelse om at samhold, faste treffpunkter og aktivitet resulterer i økt livskvalitet samtidig som det i et folkehelseperspektiv bidrar sterkt til å redusere fedmeproblematikken som igjen reduserer hjerte- og karsykdommer. Special Olympics ønsker, etter disse medlemmers syn, å drive oppsøkende virksomhet hvor de i større grad får involvert de ulike bofellesskapene i en positiv trend med økt fokus på sunn mat og fysisk aktivitet.

Disse medlemmer ønsker å påpeke at mennesker med utviklingshemming i dag er integrert i ordinære, lokale idrettslag, etter nedleggelsen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. Enkelte er aktive i godt organiserte idrettstilbud. Likevel er det mange som ikke finner veien til disse tilbudene. Det kan være på grunn av mangel på motivasjon, interesse for organisert idrett, problemer knyttet til rutiner i boligene de bor, eller rett og slett mangel på informasjon om de eksisterende tilbudene. Det kan være flere grunner til at man ikke finner seg til rette i disse tilbudene som her er nevnt. Disse medlemmer understreker at ett av målene i Meld. St. 16 (2010–2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) er å legge til rette for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, og det påpekes samtidig at statlige myndigheter skal vurdere helsemessige konsekvenser. Flere utviklingshemmede er avhengig av ulike hjelpemidler for å være aktive, for eksempel på grunn av svekket syn eller hørsel.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Dokument 8:129 S (2011–2012) og Innst. 195 S (2012–2013) der Fremskrittspartiet foreslo en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemming. Disse medlemmer viser videre til Dokument 8:160 S (2009–2010) og Innst. 210 S (2010–2011) hvor Fremskrittspartiet foreslår å fjerne aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede.

Disse medlemmer påpeker at det er nødvendig for videre drift og forutsigbarhet at Special Olympics Norge har nødvendige midler til sin virksomhet. Derfor tillater disse medlemmer seg å fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 sørge for at Special Olympics Norge får en stabil og forutsigbar finansiering.»