5.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2013–2014) Gul bok

Anslag på regnskap for utgiftsbevilgningene i statsbudsjettet utgjør nå 1 627,4 mrd. kroner for 2013. Da er lånetransaksjoner og overføringen til Statens pensjonsfond utland inkludert. Anslaget er 20,8 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett 2013. Den viktigste grunnen til reduksjonen er at overføringen til Statens pensjonsfond utland nå anslås å bli 29,3 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2013, jf. nærmere omtale i avsnitt 7.1.4 i proposisjonen.

Utenom petroleumsvirksomheten, lånetransaksjoner og overføringen til Statens pensjonsfond utland, anslås utgiftene å gå ned 8,8 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2013.

Utgiftene utenom lånetransaksjoner ble satt opp med knapt 0,2 mrd. kroner ved behandlingen av proposisjoner fremmet før revidert nasjonalbudsjett for 2013. Dette gjaldt tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen (113 mill. kroner), rehabilitering av Slottsplassen (40 mill. kroner) og norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel (3 mill. kroner).

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble utgiftene til dagpenger satt ned med 1,3 mrd. kroner, mens renteutgiftene ble anslått 1,1 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett for 2013. Videre ble bl.a. anslagene for utgiftene i folketrygden ekskl. dagpenger mv. satt ned med 4,5 mrd. kroner. På enkelte områder ble utgiftene økt. Dette gjaldt bl.a. økte utgifter på 0,4 mrd. kroner under Statsbygg, herunder til sikringstiltak i regjeringskvartalet og byggeprosjekter i høgskole- og universitetssektoren. Utgiftene ble også økt under Jernbaneverket (0,3 mrd. kroner) og Utlendingsdirektoratet (0,3 mrd. kroner).

I anslag på regnskap for 2013 anslås renteutgiftene å gå ned med ytterligere 0,1 mrd. kroner sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2013, eller med 1,2 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett for 2013. Anslaget for utgiftene til dagpenger holdes uendret. Videre er det i anslag på regnskap for 2013 tatt høyde for proposisjoner med forslag om tilleggsbevilgninger som er fremmet etter revidert nasjonalbudsjett for 2013, samt innarbeidet oppdaterte anslag for folketrygdens utgifter ekskl. dagpenger mv. Utover dette er det i anslag på regnskap 2013 lagt til grunn at tilleggsbevilgninger som fremmes i andre halvår, og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen, dekkes ved tilsvarende nedsettelse av avsetningen til tilfeldige utgifter.

I saldert budsjett for 2013 ble det bevilget 14,8 mrd. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret mv. dekkes ved reduksjon av bevilgningen under dette kapitlet. Trygdeoppgjøret mv. er nå gjennomført. De bevilgningsmessige konsekvensene av dette er i anslag på regnskap fordelt på en rekke kapitler og poster. Dette bidrar til å forklare at nivået på driftsutgiftene er redusert i forhold til saldert budsjett 2013. Kap. 2309 er bevilget som driftsutgifter, mens merutgiftene knyttet til trygdeoppgjøret isolert sett øker overføringene på statsbudsjettet.

I nysalderingsproposisjonen som fremmes senere i høst, vil det bli gjort rede for fordelingen av lønnsoppgjøret på kapittel og post, og fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen under kap. 2309.

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2013 anslås nå til 1 486,8 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner og overføringen fra Statens pensjonsfond utland. Dette er en reduksjon på 36,6 mrd. kroner fra saldert budsjett for 2013. Reduksjonen skyldes i stor grad at anslagene for petroleumsinntektene er satt ned med 27,3 mrd. kroner. Videre er anslaget for overføringen fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet satt ned med 7,2 mrd. kroner som følge av at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet nå anslås å bli lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2013.

Inntekter utenom petroleumsinntekter, lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 1,6 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett for 2013. Av dette utgjør reduserte skatter og avgifter fra Fastlands-Norge 0,7 mrd. kroner. De reviderte tallene for 2013 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for bl.a. sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er redusert med til sammen 0,7 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er økt med 2 mrd. kroner, mens øvrige særavgifter og tollinntekter samlet sett er satt ned med 2 mrd. kroner. Videre anslås renteinntektene nå 1,3 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett 2013. Inntekter utenom skatter, avgifter og renter anslås nå 0,4 mrd. kroner høyere enn anslaget fra i fjor.

Tilbakebetalinger på lån mv. forventes nå å bli 84,4 mrd. kroner. Reduksjonen fra saldert budsjett 2013 skyldes bl.a. at anslaget for tilbakebetaling av lån innenfor boliglånsordningen i Statens pensjonskasse er satt ned med 0,5 mrd. kroner.

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov, som framkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2013 samtykket Stortinget i at finansieringsbehovet ble dekket.

Utenom effekten av trygde- og takstoppgjøret i 2013, anslås folketrygdens utgifter nå å bli 6,9 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett for 2013. Medregnet trygde- og takstoppgjøret anslås utgiftene 0,9 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett for 2013. I saldert budsjett budsjetteres bevilgningene til trygde- og takstoppgjøret på kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Folketrygdens inntekter bl.a. fra trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften anslås å bli 4,7 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2013. Folketrygdens finansieringsbehov anslås dermed nå til 96,4 mrd. kroner i 2013, mot 102 mrd. kroner i saldert budsjett for 2013.

I nysalderingsproposisjonen som legges fram senere i høst vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2013 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

Oversikt over petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket utgifter gir netto kontantstrøm fra virksomheten. Hva som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og utgifter knyttet til disponering av innretninger på sokkelen.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås nå til 30 mrd. kroner i 2013. Dette er 2 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett for 2013, og gjelder økte investeringsutgifter under SDØE.

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 153 mrd. kroner i 2013. I saldert budsjett for 2013 var inntektene fra SDØE anslått til 157,4 mrd. kroner, noe som innebærer at anslaget er redusert med 4,4 mrd. kroner. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, samt aksjeutbytte fra Statoil ASA. Staten har i 2013 mottatt utbytte på 14,4 mrd. kroner fra Statoil ASA. Dette er 0,5 mrd. kroner høyere enn anslått i saldert budsjett for 2013. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 206,5 mrd. kroner, som er 23,4 mrd. kroner lavere enn anslaget i saldert budsjett 2013. Anslaget er basert på informasjon om innbetalte skatter og avgifter hittil i år og anslag fra Oljeskattekontoret.

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Nettoinntektene fra petroleumsvirksomheten i 2013 anslås å bli 343,9 mrd. kroner. Det er 29,3 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2013.

Samlet overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet er i saldert budsjett for 2013 satt til 123,7 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet for 2013 anslås nå til 116,5 mrd. kroner, som er en reduksjon på 7,2 mrd. kroner.

Anslaget for det oljekorrigerte underskuddet i 2013 er fortsatt usikkert. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2013 og eventuelt forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statskassen i 2013.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås nå til 4 729 mrd. kroner ved utløpet av 2013, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 153 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 4 882 mrd. kroner ved utløpet av 2013.

Statsbudsjettet gjøres opp i balanse etter tilbakeføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettets finansieringsbehov vil derfor være knyttet til netto utlån og gjeldsavdrag på tidligere opptatte lån utenom overføringer til Statens pensjonsfond utland. I saldert budsjett 2013 ble brutto finansieringsbehov anslått til 124,7 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til 140,6 mrd. kroner. Endringen fra saldert budsjett 2013 skyldes i hovedsak økte utlån på 12,5 mrd. kroner under boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Videre er bl.a. utlånene under Husbanken økt med 1,1 mrd. kroner fra saldert budsjett 2013.

I proposisjonen er det videre redegjort for statsregnskapet 1. halvår 2013. I proposisjonens kapittel 8 er det redegjort for utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside 2005–2013.

5.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.