7.1 Hovedprinsipper

7.1.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2013–2014) Gul bok

Framskrivingene for perioden 2015–2017 skal gi et nøkternt og realistisk bilde av de framtidige budsjettkonsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Politiske ambisjoner om framtidige satsinger, målsettinger og varslede tiltak som ikke er en del av regjeringens budsjettforslag for 2014, omfattes ikke av budsjettframskrivingene. Slike ambisjoner omtales i stedet i avsnitt 10.5 i proposisjonen.

Hensikten med framskrivingene er å legge til rette for en realistisk prioritering i tråd med politiske målsettinger og økonomiske utsikter. Sammen med forventet utvikling i skatte- og avgiftsinntektene og avkastningen av Statens pensjonsfond utland, gir framskrivingene grunnlag for å vurdere handlingsrommet i budsjettpolitikken de nærmeste årene. Eventuelle nye satsinger og videre opptrapping av eksisterende planer må innpasses innenfor dette handlingsrommet.

Budsjettframskrivingene skal være helhetlige. Utgifts- og inntektsutviklingen i perioden 2015–2017 vurderes for alle poster i statsbudsjettet.

Det legges til grunn følgende prinsipper:

  • Utgifter til regelstyrte ordninger framskrives i tråd med regelverket

  • Utgifter til store, enkeltstående investeringer framskrives i takt med framdriftsplanen

  • På områder der enkeltinvesteringer inngår i en større investeringsramme videreføres rammen uendret

  • Det korrigeres for engangsutgifter og -inntekter i forslaget for neste år

  • Tiltak som settes i gang i løpet av budsjettåret framskrives med helårsvirkningen

  • Øvrige utgifter og inntekter videreføres i hovedsak uendret.

I proposisjonen omtales videre de ulike elementene som vurderes i forbindelse med framskrivningene av flerårige budsjettkonsekvenser.

7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.