Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Meld. St. 1 (2013–2014) Nasjonalbudsjettet 2013 og Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg II 14. oktober 2013. Videre viser komiteentil Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) som ble lagt frem av regjeringen Solberg 8. november 2014.

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 24. oktober 2013, jf. Innst. 18 S (2013–2014).

Rammeområde 14 omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og Stortingets eksterne organer: Forsvarets ombudsmannsnemnd, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen.

2. Regjeringens budsjettforslag

Regjeringens budsjettforslag for rammeområde 14; summen av regjeringens forslag til utgifter fratrukket inntekter er på 1 862 783 000 kroner, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområdet 14 slik det fremgår av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), fordelt på kapitler og poster:

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 14

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

Utgifter i hele kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

174 610 000

1

Apanasje

10 453 000

50

Det kongelige hoff

164 157 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

26 523 000

1

Apanasje

8 700 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. .

17 823 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget

1 220 800 000

1

Driftsutgifter

859 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

180 900 000

70

Tilskudd til partigruppene

165 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400 000

74

Reisetilskudd til skoler

2 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

6 800 000

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

63 300 000

1

Driftsutgifter

63 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

10 400 000

1

Driftsutgifter

10 400 000

51

Riksrevisjonen

476 400 000

1

Driftsutgifter

476 400 000

Sum utgifter rammeområde 14

1 978 833 000

Inntekter i hele kroner

Inntekter under departementene

3041

Stortinget

113 600 000

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

1 000 000

40

Salg av leiligheter

105 000 000

3051

Riksrevisjonen

2 450 000

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

650 000

Sum inntekter rammeområde 14

116 050 000

Netto rammeområde 14

1 862 783 000

3. Stortingets vedtak om rammeområde 14

Ved vedtak i Stortinget 26. november 2013 er nettosum for rammeområde 14 fastsatt til 1 852 783 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2013–2014). De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd. Vedtaket innebærer en reduksjon på 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag og er i tråd med budsjettforliket som ble inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 15. november 2013. Budsjettforliket innebar en reduksjon på kap. 41 Stortinget post 1 Driftsutgifter på 10 mill. kroner.

Miljøpartiet De Grønne la sitt alternative budsjett fram i Stortinget 26. november 2013. I forslaget er kap. 41 foreslått økt med 5 mill. kroner på ny post 21 til oppretting og drift av et lobbyregister for Stortinget.

Tabellen under viser partienes forslag under rammeområde 14, slik de ble lagt til grunn for rammeforslagene i Innst. 2 S (2013–2014) fra finanskomiteen:

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

H, FrP, KrF

A, Sp, SV

V

Utgifter (i hele tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

174 610

174 610

(0)

174 610

(0)

174 610

(0)

1

Apanasje

10 453

10 453

(0)

10 453

(0)

10 453

(0)

50

Det kongelige hoff

164 157

164 157

(0)

164 157

(0)

164 157

(0)

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

26 523

26 523

(0)

26 523

(0)

26 523

(0)

1

Apanasje

8 700

8 700

(0)

8 700

(0)

8 700

(0)

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 823

17 823

(0)

17 823

(0)

17 823

(0)

41

Stortinget

1 220 800

1 210 800

(-10 000)

1 210 800

(-10 000)

1 220 800

(0)

1

Driftsutgifter

859 500

849 500

(-10 000)

852 000

(-7 500)

859 500

(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

180 900

180 900

(0)

180 900

(0)

180 900

(0)

70

Tilskudd til partigruppene

165 000

165 000

(0)

165 000

(0)

165 000

(0)

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500

1 500

(0)

1 500

(0)

1 500

(0)

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400

11 400

(0)

11 400

(0)

11 400

(0)

74

Reisetilskudd til skoler

2 500

2 500

(0)

0

(-2 500)

2 500

(0)

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

6 800

6 800

(0)

6 800

(0)

6 800

(0)

1

Driftsutgifter

6 800

6 800

(0)

6 800

(0)

6 800

(0)

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

63 300

63 300

(0)

63 300

(0)

63 300

(0)

1

Driftsutgifter

63 300

63 300

(0)

63 300

(0)

63 300

(0)

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

10 400

10 400

(0)

10 400

(0)

10 400

(0)

1

Driftsutgifter

10 400

10 400

(0)

10 400

(0)

10 400

(0)

51

Riksrevisjonen

476 400

476 400

(0)

476 400

(0)

476 400

(0)

1

Driftsutgifter

476 400

476 400

(0)

476 400

(0)

476 400

(0)

Sum utgifter

1 978 833

1 968 833

(-10 000)

1 968 833

(-10 000)

1 978 833

(0)

Inntekter (i hele tusen kroner)

3041

Stortinget

113 600

113 600

(0)

113 600

(0)

113 600

(0)

1

Salgsinntekter

7 600

7 600

(0)

7 600

(0)

7 600

(0)

3

Leieinntekter

1 000

1 000

(0)

1 000

(0)

1 000

(0)

40

Salg av leiligheter

105 000

105 000

(0)

105 000

(0)

105 000

(0)

3051

Riksrevisjonen

2 450

2 450

(0)

2 450

(0)

2 450

(0)

1

Refusjon innland

1 800

1 800

(0)

1 800

(0)

1 800

(0)

2

Refusjon utland

650

650

(0)

650

(0)

650

(0)

Sum inntekter

116 050

116 050

(0)

116 050

(0)

116 050

(0)

Sum netto

1 862 783

1 852 783

(-10 000)

1 852 783

(-10 000)

1 862 783

(0)

3.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til at Stortinget i møte 26. november 2013 har vedtatt at nettosum for rammeområde 14 skal være på 1 852 783 000 kroner.

4. Det kongelige hus

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. Bevilgningene omfatter apanasje til kongeparet og kronprinsparet, drift av Det kongelige hoff, kongehusets utgifter til offisielle oppgaver og mindre vedlikeholdsutgifter.

I tillegg til bevilgningene over kap. 1 og 2, blir det også bevilget midler til kongelige formål under Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (eiendommer til kongelige formål).

4.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Det kongelige hus for 2013. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

5. Stortinget og underliggende institusjoner

5.1 Kap. 41 Stortinget

På dette kapitlet bevilges det midler til den parlamentariske virksomheten, godtgjøring til stortingsrepresentantene, drift av Stortingets administrasjon, vedlikehold av Stortingets bygningsmasse mv.

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble det etter anbefaling fra Stortingets administrasjon foreslått å opprette en egen budsjettpost for å kunne gi reisetilskudd til skoler som ønsker å benytte undervisningstilbudene «MiniTinget» og «2050 – valget er ditt». 2,5 mill. kroner ble foreslått bevilget på post 74 Reisetilskudd til skoler, ved at kap. 41 post 1 Driftsutgifter ble redusert med et tilsvarende beløp.

I budsjettforliket som ble inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 15. november 2013, ble det foreslått en reduksjon på kap. 41 Stortinget, post 1 Driftsutgifter på 10 mill. kroner.

5.1.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til at Stortingets budsjettvedtak av 26. november 2013 innebærer at rammeområde 14 er redusert med 10 mill. kroner i forhold til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre er det lagt opp til at kuttet skal tas på kap. 41 Stortinget, post 1 Driftsutgifter, jf. Innst. 2 S (2013–2014).

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til Innst. 2 S (2013–2014) og til Stortingets vedtak for rammeområde 14. Flertallet foreslår at kuttet på 10 mill. kroner på kap. 41 fordeles med 5 mill. kroner på post 1 Driftsutgifter og 5 mill. kroner på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til budsjettforliket av 15. november 2013 og foreslår at kuttet på 10 mill. kroner på Stortingets budsjett ikke i sin helhet tas på post 1, men at kuttet fordeles med 5 mill. kroner på post 1 Driftsutgifter, 4 mill. kroner på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og 1 mill. kroner på post 70 Tilskudd til partigruppene.

Disse medlemmer fremmer på dette grunnlaget følgende forslag:

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 453 000

50

Det kongelige hoff

164 157 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

8 700 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 823 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

854 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

176 900 000

70

Tilskudd til partigruppene

164 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400 000

74

Reisetilskudd til skoler

2 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

63 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

10 400 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

476 400 000

Totale utgifter

1 968 833 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

1 000 000

40

Salg av leiligheter

105 000 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

650 000

Totale inntekter

116 050 000

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjettforslag lagt fram i Stortinget 26. november 2013. I forslaget er kapittel 41 foreslått økt med 5 mill. kroner på ny post 21 til oppretting og drift av et lobbyregister for Stortinget.

5.2 Kap. 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, ombudsmannen for Forsvaret og hans administrasjon. Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre rettighetene til personellet i Forsvaret, og medvirke til å effektivisere Forsvaret.

5.2.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til budsjettproposisjon Prop. 1 S (2013–2014) og tilleggsproposisjon Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) og slutter seg til budsjettforslaget.

5.3 Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett eller feil mot den enkelte borger.

5.3.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) for 2014. Komiteen støtter forslaget, og forutsetter at rammevilkårene som stilles til disposisjon for Sivilombudsmannen dermed vil være tilstrekkelige til å følge opp de føringer som følger av Stortingets behandling av årsmeldingen for 2012, jf. Innst. 287 S (2012–2013).

Sivilombudsmannen står sterkt som institusjon i Norge og er et naturlig referansepunkt i media, men er likevel lite kjent. Komiteen viser til Innst. 287 S (2012–2013) der komiteen oppfordret Sivilombudsmannen til å ta initiativ overfor forvaltningen for å få på plass mer systematikk i hvordan ordningen kan gjøres bedre kjent overfor personer som mener seg utsatt for feil og urett fra forvaltningen. Komiteen ber om at neste årsmelding fra Sivilombudsmannen inneholder en vurdering av tiltak for å gjøre ombudsmannsordningen bedre kjent.

5.4 Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

På dette kapitlet bevilges midler til drift av EOS-utvalget, som er gitt i oppgave å føre løpende kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

5.4.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til at forslaget til budsjett for 2014 er i tråd med EOS-utvalgets eget forslag som ble oversendt til Stortingets presidentskap.

Komiteen vil gi uttrykk for at det er viktig at EOS-utvalget gjennomfører utvidede undersøkelser i saker som har stor allmenn interesse og i saker som utvalget selv mener er viktige å undersøke. Komiteen mener at det er både viktig og rimelig at eventuelle ekstrakostnader forbundet med slike undersøkelser dekkes av Stortinget ved forespørsel.

Komiteen er kjent med at EOS-utvalget inneværende høst ba om ytterligere midler. Komiteen støtter at spørsmålet om økning i utvalgets budsjett tas opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

5.5 Kap. 51 Riksrevisjonen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Riksrevisjonen, som gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i overensstemmelse med Stortingets vedtak.

5.5.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til proposisjonen og slutter seg til budsjettforslaget.

6. Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 453 000

50

Det kongelige hoff

164 157 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

8 700 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 823 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

854 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

176 900 000

70

Tilskudd til partigruppene

164 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400 000

74

Reisetilskudd til skoler

2 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

63 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

10 400 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

476 400 000

Totale utgifter

1 968 833 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

1 000 000

40

Salg av leiligheter

105 000 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

650 000

Totale inntekter

116 050 000

7. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonene og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 453 000

50

Det kongelige hoff

164 157 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

8 700 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 823 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

854 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

175 900 000

70

Tilskudd til partigruppene

165 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400 000

74

Reisetilskudd til skoler

2 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

63 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

10 400 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

476 400 000

Totale utgifter

1 968 833 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

1 000 000

40

Salg av leiligheter

105 000 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

650 000

Totale inntekter

116 050 000

II

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at det i 2014 kan gjennomføres de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som der er angitt.

III

Fullmakt til bestillinger

Stortinget samtykker i at Riksrevisjonen i 2014 kan foreta bestillinger på inntil 3 mill. kroner utover gitte bevilgninger i anledning markeringen av dens 200-årsjubileum i 2016.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. november 2013

 

Martin Kolberg

 
 

leder og ordf. for kap. 41, 3041, 51 og 3051

 

Per Olaf Lundteigen

Helge Thorheim

Karin Andersen

ordf. for kap. 1 og 2

ordf. for kap. 42

ordf. for kap. 43 og 3043

 

Jette F. Christensen

 
 

ordf. for kap. 44