Komiteens merknader

Komiteen viser til at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. I vår tid med økende interesse for Arktis er det viktig at svalbardpolitikken medvirker til at utviklinga i nordområdene kan skje på en fredelig og bærekraftig måte.

Det er bred enighet om målene for svalbardpolitikken. Komiteen legger til grunn at linjen med en konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten, korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd, bevaring av den særegne villmarksnaturen i området og opprettholdelse av et norsk samfunn på øygruppa ligger fast.

Komiteen viser til at regjeringen har hatt spesiell oppmerksomhet på å legge til rette for et robust familiesamfunn i Longyearbyen, god myndighetsutøvelse gjennom Sysselmannen og arbeid med redning og trygghet. Som en følge av dette vil det i 2014 bli bygd ny hangar for helikoptrene og det er inngått avtale om innleie av et nytt tjenestefartøy for Sysselmannen, noe komiteen slutter seg til.

Komiteen viser til at betydelige midler til svalbardsamfunnet bevilges over ulike departements budsjetter. Komiteen fastholder at det er hensiktsmessig at ordningen med et eget svalbardbudsjett videreføres.

Komiteen viser til at rammen for svalbardbudsjettet er redusert med 175 000 kroner i forhold til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Komiteen merker seg at dette er knyttet til færre barn i barnehager som følge av beregnet økt kontantstøtte. Bevilgningen på kap. 3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre, post 70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre reduseres med 175 000 kroner, og bevilgningen på kap. 3035 Tilskot fra statsbudsjettet, post 70 Tilskot reduseres tilsvarende.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt alternative statsbudsjett for 2014 foreslår å erstatte det gamle kullkraftverket på Svalbard med et nytt kullkraftverk med CO2-fangst og lagring. Dette medlem mener det er uhensiktsmessig å rense det gamle kraftverket for å møte nye utslippskrav hvis man planlegger å bygge et nytt kraftverk. Dette medlem viser til at det er satt av 42 mill. kroner til å rense kraftverket, og i budsjettalternativet foreslås det å omprioritere midlene til rensing av kullkraftverket til et arbeid med å anskaffe et nytt kraftverk med CO2-fangst, transport og lagring.