Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

4 360 000

2

Tilskot til kulturelle formål m.m.

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard

0

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

192 953 000

4

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

11 200 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

42 515 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

165 580 000

7

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

2 678 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 300 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 550 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 230 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

4 000 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

6 510 000

20

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

11 600 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

3 700 000

22

Likningsforvaltninga for Svalbard

1

Driftsutgifter

3 150 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

455 326 000

Inntekter

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

500 000

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

1

Diverse inntekter

0

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

1

Diverse inntekter

4 820 000

3022

Likningsforvaltninga for Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

0

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

120 000 000

71

Utførselsavgift

6 000 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 026 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

322 780 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

455 326 000

II

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2014 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2014, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats).

 • b) Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalabardskattelova § 3-2:

  Låg sats: 8 pst.

  Høg sats: 22 pst.

 • b) 28 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgre enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av

  • 10 gonger kostnadene til løn som blir skattlagd ved lønstrekk

  • 0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og anna realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.

 • c) Anna inntekt: 16 pst.

  Personlege skattytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som omfattast av c. på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte mv. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-1, vert ilagd med 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.

IV

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 5 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3005 post 2

 • 2. kap. 6 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3006 post 2

 • 3. kap. 9 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3009 post 2.

V

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 20 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3020 post 1.

VI

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 22 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3022 post 2.

VII

For budsjetterminen 2014 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna,

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.