Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2014

Dette dokument

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jens Stoltenberg, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Fremskrittspartiet, Kristian Norheim, Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på svalbardbudsjettet.

Nedenfor følger en oversikt over forslag til utgifter og inntekter i svalbardbudsjettet fordelt på kapitler slik de fremkommer i Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Oversikt over budsjettkapittel og poster i Prop. 1 S (2013–2014) – svalbardbudsjettet og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

Utgifter i hele kroner

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

4 360 000

2

Tilskot til kulturelle formål m.m.

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard

0

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

193 128 000

4

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

11 200 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

42 515 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

165 580 000

7

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

2 678 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 300 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 550 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 230 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

4 000 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

6 510 000

20

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

11 600 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

3 700 000

22

Likningsforvaltninga for Svalbard

1

Driftsutgifter

3 150 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

455 501 000

Inntekter i hele kroner

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

500 000

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

1

Diverse inntekter

0

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

1

Inntekter

4 820 000

3022

Likningsforvaltninga for Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

0

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

120 000 000

71

Utførselsavgift

6 000 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 026 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

322 955 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

455 501 000

Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2013–2014) for omtale av norsk svalbardpolitikk og nærmare omtale av forslag til svalbardbudsjett for 2014 samt forslag til løyvingar til svalbardformål frå andre departement over statsbudsjettet. Det vises til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) for omtale av reduksjon av svalbardbudsjettet med 290 000 kroner. Reduksjonen gjeld kap. 3 post 70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre.

Svalbard omfattar alle øyar, holmar og skjer mellom 10 og 35 grader austleg lengd og 74 og 81 grader nordleg breidd. Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 anerkjenner norsk suverenitet over øygruppa. Sidan 1925 har Svalbard vore ein del av kongeriket Noreg. Sysselmannen er regjeringas øvste representant på Svalbard og tek vare på statens interesser på øygruppa.

Artikkel 8 i Svalbardtraktaten avgrensar høvet til å krevje inn skattar og avgifter på Svalbard og korleis desse midlane skal nyttast. Dette er bakgrunnen for at det blir fremja eit eige svalbardbudsjett.

Justis- og beredskapsdepartementet fremjar svalbardbudsjettet som ein eigen budsjettproposisjon samtidig med statsbudsjettet. I hovudsak er det den statlege administrasjonen av Svalbard som er finansiert over svalbardbudsjettet. Dette er dels verksemd på Svalbard underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og dels verksemd underlagt andre fagdepartement. Longyearbyen lokalstyre får òg løyvingane sine over svalbardbudsjettet.

Budsjettramma på svalbardbudsjettet for 2014 er 455 326 000 kroner. Dette er 138 036 000 kroner eller 43,5 prosent auke i forhold til vedtatt budsjett for 2013. Den største aukinga gjeld løyvinga til Sysselmannens transportteneste. Underskotet på svalbardbudsjettet for 2014 var stipulert til 322 955 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2013–2014) med Tillegg 1 (2013–2014). Ved vedtak i Stortinget 26. november 2013 ble det fastsatt til 322 780 000 kroner og blir inndekt gjennom eit tilskot over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett kap. 480 post 50 Tilskudd.

Justis- og beredskapsministeren sendte den 27. november 2013 et brev angående korrigering under pkt. 1.1 i Prop. 1 S (2013–2014). Brevet er vedlagt innstillingen.

Komiteens merknader

Komiteen viser til at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. I vår tid med økende interesse for Arktis er det viktig at svalbardpolitikken medvirker til at utviklinga i nordområdene kan skje på en fredelig og bærekraftig måte.

Det er bred enighet om målene for svalbardpolitikken. Komiteen legger til grunn at linjen med en konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten, korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd, bevaring av den særegne villmarksnaturen i området og opprettholdelse av et norsk samfunn på øygruppa ligger fast.

Komiteen viser til at regjeringen har hatt spesiell oppmerksomhet på å legge til rette for et robust familiesamfunn i Longyearbyen, god myndighetsutøvelse gjennom Sysselmannen og arbeid med redning og trygghet. Som en følge av dette vil det i 2014 bli bygd ny hangar for helikoptrene og det er inngått avtale om innleie av et nytt tjenestefartøy for Sysselmannen, noe komiteen slutter seg til.

Komiteen viser til at betydelige midler til svalbardsamfunnet bevilges over ulike departements budsjetter. Komiteen fastholder at det er hensiktsmessig at ordningen med et eget svalbardbudsjett videreføres.

Komiteen viser til at rammen for svalbardbudsjettet er redusert med 175 000 kroner i forhold til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Komiteen merker seg at dette er knyttet til færre barn i barnehager som følge av beregnet økt kontantstøtte. Bevilgningen på kap. 3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre, post 70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre reduseres med 175 000 kroner, og bevilgningen på kap. 3035 Tilskot fra statsbudsjettet, post 70 Tilskot reduseres tilsvarende.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt alternative statsbudsjett for 2014 foreslår å erstatte det gamle kullkraftverket på Svalbard med et nytt kullkraftverk med CO2-fangst og lagring. Dette medlem mener det er uhensiktsmessig å rense det gamle kraftverket for å møte nye utslippskrav hvis man planlegger å bygge et nytt kraftverk. Dette medlem viser til at det er satt av 42 mill. kroner til å rense kraftverket, og i budsjettalternativet foreslås det å omprioritere midlene til rensing av kullkraftverket til et arbeid med å anskaffe et nytt kraftverk med CO2-fangst, transport og lagring.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

4 360 000

2

Tilskot til kulturelle formål m.m.

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard

0

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

192 953 000

4

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

11 200 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

42 515 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

165 580 000

7

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

2 678 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 300 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 550 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 230 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

4 000 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

6 510 000

20

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

11 600 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

3 700 000

22

Likningsforvaltninga for Svalbard

1

Driftsutgifter

3 150 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

455 326 000

Inntekter

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

500 000

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

1

Diverse inntekter

0

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

1

Diverse inntekter

4 820 000

3022

Likningsforvaltninga for Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

0

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

120 000 000

71

Utførselsavgift

6 000 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 026 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

322 780 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

455 326 000

II

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2014 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2014, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats).

 • b) Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalabardskattelova § 3-2:

  Låg sats: 8 pst.

  Høg sats: 22 pst.

 • b) 28 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgre enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av

  • 10 gonger kostnadene til løn som blir skattlagd ved lønstrekk

  • 0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og anna realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.

 • c) Anna inntekt: 16 pst.

  Personlege skattytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som omfattast av c. på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte mv. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-1, vert ilagd med 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.

IV

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 5 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3005 post 2

 • 2. kap. 6 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3006 post 2

 • 3. kap. 9 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3009 post 2.

V

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 20 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3020 post 1.

VI

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 22 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3022 post 2.

VII

For budsjetterminen 2014 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna,

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.

Vedlegg

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet v/statsråden til Stortingets presidentskap, datert 27. november 2013.

Korrigeringer i Prop. 1 S (2013-2014) for Justis- og beredskapsdepartementet og Prop. 1 S (2013-2014) Svalbardbudsjettet

Jeg vil med dette gjøre Stortinget oppmerksom på en korrigering i saksfremstillingen i Prop. 1 S (2013-2014) for Justis- og beredskapsdepartementet, samt en korrigering i Prop. 1 S (2013-2014) Svalbardbudsjettet. Korrigeringene har ikke betydning for bevilgningsforslagene.

Kap. 432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), post 01 Driftsutgifter

I Prop. 1 S (2013-2014) vises det ved en feil til at bevilgningen på posten er foreslått redusert med 10 mill. kroner knyttet til uteksaminering av en ekstra klasse innført i 2012. Det ekstra klasseopptaket det vises til ble tatt opp i 2013 og forventes uteksaminert i 2014, og det er dette som ligger til grunn for forslaget til bevilgning i Prop. 1 S (2013-2014).

Omtale under pkt.1.1 i Prop. 1 S (2013-2014) Svalbardbudsjettet.

I svalbardbudsjettets pkt 1.1 og tabell 1.1 Befolkningstal 2005 – 2013 (Befolkningsregisteret – Svalbard skattekontor), fremgår det at innbyggertallet for Barentsburg pr. 1. september 2013 er 676. Dette tallet er beklageligvis feil. Rett tall skal være 493.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. desember 2013

Anniken Huitfeldt

Trond Helleland

leder

ordfører