4.1 Resultater i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

4.1.1 Sammendrag

Det vises til meldingen for redegjørelse for oppfølgingen av forvaltningen av SPU.

4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til sine merknader under kapittel 2.2 og tar for øvrig omtalen til orientering.

4.2 Måling av avkastning i internasjonal valuta

4.2.1 Sammendrag

Det vises til meldingen for omtale av måling av avkastningen i internasjonal valuta.

4.2.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til sin omtale av dette under kapittel 2.2 og tar for øvrig omtalen til orientering.

4.3 Resultater i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge

4.3.1 Sammendrag

Det vises til meldingen for omtale av resultater i forvaltningen av SPN.

4.3.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til at SPNs resultater for 2013 var om lag 0,9 pst. svakere enn referanseindeksen og med en mindreavkastning i aksjeforvaltningen og meravkastning når det gjelder obligasjoner. Resultatene over tid er imidlertid en meravkastning på 0,4 pst. over referanseindeksen, noe som er tilfredsstillende.

Komiteen viser også til at SPNs forvaltningskostnader synes lave sammenlignet med andre fond og tar for øvrig omtalen til orientering.

4.4 Oppfølging av rammeverket for forvaltningen

4.4.1 Sammendrag

Det vises til meldingen for omtale av oppfølging av rammeverket for forvaltningen.

4.4.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

4.5 Ansvarlig investeringspraksis

4.5.1 Sammendrag

Det vises til meldingen for omtale av ansvarlig investeringspraksis.

4.5.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til sine merknader i kapittel 2.5 i denne innstilling og tar for øvrig omtalen til orientering.