Oversikt over budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fordelt på kapittel og post. Endringer fra regjeringens forslag fremkommer i parentes. (Alle tall i 1 000 kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg 1-3

Budsjettforliket H, FrP, KrF, V

Utgifter (i tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

50

Det kongelige hoff

169 550

169 386 (-164)

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 400

18 382 (-18)

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

99 600

99 502 (-98)

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

154 700

154 549 (-151)

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

62 600

62 538 (-62)

21

Spesielle driftsutgifter

14 400

14 382 (-18)

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

92 445

92 352 (-93)

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 931 794

1 930 000 (-1 794)

21

Spesielle driftsutgifter

10 515

10 503 (-12)

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

55 583

55 535 (-48)

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 380

9 371 (-9)

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter

26 623

26 595 (-28)

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter

25 627

25 596 (-31)

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter

2 044

2 042 (-2)

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 246 759

1 245 501 (-1 258)

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

236 607

236 373 (-234)

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

44 849

44 804 (-45)

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

21 291

21 258 (-33)

70

Sivilt samfunn

1 788 000

1 965 300 (+177 300)

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand

3 336 433

3 339 042 (+2 609)

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

140 955

140 817 (-138)

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

742 200

942 200 (+200 000)

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 615 698

1 689 197 (+73 499)

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 948

254 697 (-251)

21

Spesielle driftsutgifter

10 969

10 958 (-11)

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

255 011

254 753 (-258)

21

Spesielle driftsutgifter

147 497

147 344 (-153)

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 859

13 845 (-14)

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

91 553

91 464 (-89)

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

60 792

60 733 (-59)

21

Spesielle driftsutgifter

23 946

23 913 (-33)

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

21 886

21 865 (-21)

21

Spesielle driftsutgifter

101 256

101 166 (-90)

60

Tilskudd til landslinjer

197 772

202 772 (+5 000)

74

Tilskudd til organisasjoner

11 932

15 432 (+3 500)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

767 102

766 307 (-795)

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 033 944

1 083 944 (+50 000)

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

96 163

91 069 (-5 094)

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn

0

200 000 (+200 000)

228

Tilskudd til private skoler mv.

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

10 330

20 330 (+10 000)

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

23 191

23 168 (-23)

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

637 555

636 932 (-623)

21

Spesielle driftsutgifter

60 036

59 978 (-58)

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

284 939

284 718 (-221)

51

Forskning

8 517

8 509 (-8)

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

0

10 000 (+10 000)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

743 316

766 016 (+22 700)

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

162 501

202 501 (+40 000)

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

76

Raftostiftelsen

2 846

4 846 (+2 000)

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

48 786

48 735 (-51)

21

Spesielle driftsutgifter

16 497

16 480 (-17)

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter

5 198

5 192 (-6)

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 817

4 812 (-5)

21

Spesielle driftsutgifter

65 923

65 867 (-56)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

29 689 399

29 831 318 (+141 919)

70

Private høyskoler

1 222 872

1 225 730 (+2 858)

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

380 000

408 500 (+28 500)

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

79 468

79 392 (-76)

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

70 149

70 082 (-67)

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

171 165

171 018 (-147)

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

122 013

121 853 (-160)

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

135 833

135 731 (-102)

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

285 248

284 957 (-291)

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

18 149

18 132 (-17)

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 524 979

1 523 564 (-1 415)

53

Strategiske satsinger

980 818

1 004 814 (+23 996)

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

455 663

455 364 (-299)

55

Administrasjon

276 422

276 153 (-269)

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

29 715

39 704 (+9 989)

53

NUPI

4 620

4 616 (-4)

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

163 285

163 094 (-191)

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

26 872

26 865 (-7)

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

135 571

135 437 (-134)

21

Spesielle driftsutgifter

2 339

2 336 (-3)

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

303 318

305 718 (+2 400)

75

Tilskudd private kirkebygg

0

5 000 (+5 000)

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

21

Spesielle driftsutgifter

2 192

2 190 (-2)

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

11 102

11 091 (-11)

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

72 618

100 018 (+27 400)

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

130 979

130 844 (-135)

21

Forskning og utredning

9 983

9 972 (-11)

321

Kunstnerformål

1

Driftsutgifter

15 890

15 874 (-16)

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Driftsutgifter

17 432

17 415 (-17)

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter

163 858

163 696 (-162)

55

Norsk kulturfond

247 129

259 129 (+12 000)

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter

72 950

72 875 (-75)

21

Spesielle driftsutgifter

59 892

59 833 (-59)

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

517 001

516 469 (-532)

55

Norsk kulturfond

172 056

177 056 (+5 000)

78

Ymse faste tiltak

61 694

72 394 (+10 700)

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 082 180

1 083 680 (+1 500)

78

Ymse faste tiltak

15 475

16 975 (+1 500)

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

329 383

329 053 (-330)

21

Spesielle driftsutgifter

21 174

21 153 (-21)

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

154 760

154 604 (-156)

21

Spesielle driftsutgifter

8 765

8 756 (-9)

78

Ymse faste tiltak

22 685

23 085 (+400)

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

258 246

308 246 (+50 000)

73

Medieforskning og etterutdanning

19 846

21 346 (+1 500)

75

Tilskudd til samiske aviser

20 931

25 031 (+4 100)

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

1

Driftsutgifter

64 461

64 395 (-66)

21

Spesielle driftsutgifter

6 827

6 820 (-7)

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 192 843

1 207 676 (+14 833)

21

Spesielle driftsutgifter

38 292

38 255 (-37)

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

57 627

57 572 (-55)

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

58 230

58 475 (+245)

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

10 667

12 667 (+2 000)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

341 760

341 411 (-349)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

23 839

23 816 (-23)

50

Norges forskningsråd

21 885

21 863 (-22)

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 809 460

1 811 200 (+1 740)

21

Spesielle driftsutgifter

77 300

77 279 (-21)

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter

74 920

74 846 (-74)

413

Jordskiftedomstolene

1

Driftsutgifter

218 379

218 162 (-217)

21

Spesielle driftsutgifter

9 699

9 686 (-13)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

176 711

176 546 (-165)

21

Spesielle driftsutgifter

39 800

39 761 (-39)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

3 754 244

3 750 582 (-3 662)

21

Spesielle driftsutgifter

86 508

86 424 (-84)

70

Tilskudd

19 839

21 839 (+2 000)

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

185 477

185 295 (-182)

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

13 370 186

13 384 176 (+13 990)

21

Spesielle driftsutgifter

311 463

311 186 (-277)

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

8 940

8 932 (-8)

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

11 339

11 262 (-77)

70

Tilskudd

41 942

61 742 (+19 800)

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

572 906

572 345 (-561)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

631 332

631 263 (-69)

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

191 368

191 205 (-163)

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 811

7 803 (-8)

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 248

6 242 (-6)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

631 356

630 705 (-651)

21

Spesielle driftsutgifter

4 169

4 164 (-5)

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 357

26 338 (-19)

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

676 289

675 494 (-795)

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

91 106

91 015 (-91)

21

Spesielle driftsutgifter

21 039

21 021 (-18)

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

679 712

679 621 (-91)

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 141

40 101 (-40)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 210 675

1 209 588 (-1 087)

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

3 318

3 315 (-3)

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

16 119

15 103 (-1 016)

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

168 976

168 780 (-196)

21

Spesielle driftsutgifter

72 276

72 208 (-68)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

765 118

765 111 (-7)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

32 333

34 333 (+2 000)

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

28 966

28 920 (-46)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 597

42 554 (-43)

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

96 510

96 417 (-93)

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

66 001

65 925 (-76)

21

Spesielle driftsutgifter

7 009

7 002 (-7)

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

283 565

283 665 (+100)

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

844 649

850 509 (+5 860)

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 516 814

1 519 497 (+2 683)

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

55 542

55 477 (-65)

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

7 679

7 671 (-8)

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

244 103

286 303 (+42 200)

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

15 467

0 (-15 467)

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak og informasjon til au pairer

0

22 467 (+22 467)

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak

10 807

14 407 (+3 600)

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

11 202

14 302 (+3 100)

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

269 070

268 788 (-282)

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

11 049

11 036 (-13)

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

353 105

352 738 (-367)

21

Spesielle driftsutgifter

110 000

109 860 (-140)

22

Forskning

6 700

6 679 (-21)

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

58 800

58 765 (-35)

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

568 900

568 302 (-598)

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

124 500

124 370 (-130)

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

8 650

8 640 (-10)

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 517 900

1 516 409 (-1 491)

21

Spesielle driftsutgifter

154 400

154 224 (-176)

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter

1 224 600

1 064 600 (-160 000)

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

25 300

25 275 (-25)

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

20 200

20 180 (-20)

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

385 222

384 816 (-406)

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

190 200

190 011 (-189)

21

Spesielle driftsutgifter

28 300

28 246 (-54)

23

Elektronisk ID og sikker digital posttjeneste

107 100

106 984 (-116)

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken

9 400

9 390 (-10)

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

4 600

4 596 (-4)

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

37 300

37 262 (-38)

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 900

1 898 (-2)

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

25 800

25 772 (-28)

560

Sametinget

50

Sametinget

274 900

274 634 (-266)

54

Samefolkets fond

5 200

5 195 (-5)

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

5 500

5 494 (-6)

51

Divvun

5 800

5 794 (-6)

562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 100

3 097 (-3)

21

Spesielle driftsutgifter

2 000

1 998 (-2)

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

4 250

4 246 (-4)

21

Spesielle driftsutgifter

2 500

2 498 (-2)

567

Nasjonale minoriteter

72

Det mosaiske trossamfund

1 000

4 500 (+3 500)

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter

33 700

33 680 (-20)

60

Innbyggertilskudd

115 424 951

115 236 851 (-188 100)

64

Skjønnstilskudd

2 006 000

2 016 000 (+10 000)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

30 259 108

30 522 308 (+263 200)

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

7 838 700

8 058 700 (+220 000)

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

57 700

57 684 (-16)

581

Bolig- og bomiljøtiltak

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

19 700

21 700 (+2 000)

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

23 300

23 277 (-23)

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

85 000

84 927 (-73)

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

57 700

57 652 (-48)

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

254 900

254 654 (-246)

21

Spesielle driftsutgifter

463 000

462 541 (-459)

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

181 120

180 942 (-178)

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

67 170

67 108 (-62)

50

Norges forskningsråd

137 850

137 716 (-134)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 147 157

11 154 507 (+7 350)

21

Spesielle driftsutgifter

30 640

30 610 (-30)

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

67 524

67 458 (-66)

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

73 500

73 436 (-64)

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv.

52 280

52 220 (-60)

76

Tiltak for arbeidssøkere

6 355 000

6 401 000 (+46 000)

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 236 660

1 253 460 (+16 800)

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

541 130

540 620 (-510)

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 200

10 189 (-11)

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter

215 400

215 185 (-215)

21

Spesielle driftsutgifter

21 300

21 276 (-24)

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

114 700

114 588 (-112)

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

17 180

17 163 (-17)

21

Spesielle driftsutgifter

1 900

1 898 (-2)

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

2 710

2 699 (-11)

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

209 935

209 728 (-207)

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter

234 731

234 514 (-217)

70

Norsk Helsenett SF

120 231

120 133 (-98)

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter

29 833

29 797 (-36)

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

65 653

65 596 (-57)

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

1

Driftsutgifter

645 652

645 036 (-616)

21

Spesielle driftsutgifter

625 848

625 229 (-619)

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter

20 135

20 113 (-22)

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

8 788

8 779 (-9)

713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

1

Driftsutgifter

22 908

22 885 (-23)

715

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

77 635

77 557 (-78)

21

Spesielle driftsutgifter

30 948

30 913 (-35)

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

1

Driftsutgifter

47 229

47 182 (-47)

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

79 957

79 870 (-87)

70

Andre tilskudd

115 354

118 354 (+3 000)

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter

75 330

75 246 (-84)

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 092 501

1 091 462 (-1 039)

21

Spesielle driftsutgifter

28 612

28 592 (-20)

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

131 567

131 440 (-127)

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

160 845

160 681 (-164)

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter

68 662

68 600 (-62)

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

1

Driftsutgifter

37 373

37 335 (-38)

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

172 158

171 976 (-182)

726

Statens helsepersonellnemnd mv.

1

Driftsutgifter

13 225

13 214 (-11)

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

61 001

60 941 (-60)

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

19 120

19 101 (-19)

70

Særskilte tilskudd

676 980

477 349 (-199 631)

71

Kvalitetsbasert finansiering

509 845

509 348 (-497)

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

50 933 711

50 886 836 (-46 875)

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

17 980 005

17 963 506 (-16 499)

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

13 592 624

13 580 126 (-12 498)

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

12 193 621

12 182 401 (-11 220)

76

Innsatsstyrt finansiering

29 713 995

29 690 870 (-23 125)

77

Poliklinisk virksomhet mv.

3 634 254

3 630 904 (-3 350)

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester

1 115 410

1 124 327 (+8 917)

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter

12 408

12 395 (-13)

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

49 639

49 599 (-40)

21

Spesielle driftsutgifter

14 151

14 136 (-15)

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

240 266

240 034 (-232)

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter

10 570

10 558 (-12)

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

202 967

244 753 (+41 786)

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

40 314

40 284 (-30)

50

Samisk helse

5 393

5 388 (-5)

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort

27 177

32 177 (+5 000)

74

Stiftelsen Amathea

16 758

18 758 (+2 000)

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

119 120

118 993 (-127)

60

Kommunale tjenester

309 308

321 308 (+12 000)

62

Rusarbeid

348 874

448 874 (+100 000)

72

Frivillig arbeid mv.

187 723

219 223 (+31 500)

73

Utviklingstiltak mv.

135 499

145 499 (+10 000)

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter

18 281

18 248 (-33)

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter

23 822

23 798 (-24)

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

337 505

337 182 (-323)

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

85 620

85 549 (-71)

79

Tilskudd

43 160

49 160 (+6 000)

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

47 001

46 984 (-17)

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter

28 721

28 691 (-30)

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

162 715

162 556 (-159)

21

Spesielle driftsutgifter

11 929

11 917 (-12)

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

193 093

196 995 (+3 902)

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

39 530

39 492 (-38)

50

Norges Forskningsråd

6 798

6 791 (-7)

60

Integreringstilskudd

6 793 969

6 881 469 (+87 500)

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

433 934

434 534 (+600)

62

Kommunale innvandrertiltak

232 146

283 146 (+51 000)

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

48 119

49 119 (+1 000)

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap

28 086

28 057 (-29)

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

11 910

11 898 (-12)

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 566 481

1 572 481 (+6 000)

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 124

3 120 (-4)

841

Samliv og konfliktløsning

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 927

6 920 (-7)

842

Familievern

1

Driftsutgifter

250 157

274 932 (+24 775)

21

Spesielle driftsutgifter

28 415

28 390 (-25)

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv.

147 975

157 975 (+10 000)

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

4 843

4 838 (-5)

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 777 500

1 751 500 (-26 000)

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter

13 664

13 646 (-18)

50

Forskning

3 109

3 106 (-3)

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter

13 857

13 841 (-16)

71

Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming

16 229

26 029 (+9 800)

849

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

54 035

53 981 (-54)

850

Barneombudet

1

Driftsutgifter

13 621

13 607 (-14)

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet

10 663

16 663 (+6 000)

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

166 609

176 444 (+9 835)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

92 373

92 288 (-85)

22

Barnesakkyndig kommisjon

6 656

6 650 (-6)

50

Forskning og utvikling

13 122

13 095 (-27)

60

Kommunalt barnevern

607 183

627 183 (+20 000)

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger

1 202 158

1 205 158 (+3 000)

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv.

39 949

41 949 (+2 000)

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter

4 359 542

4 355 523 (-4 019)

21

Spesielle driftsutgifter

22 227

22 205 (-22)

22

Kjøp av private barnevernstjenester

1 772 356

1 770 632 (-1 724)

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

201 877

201 677 (-200)

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 479

3 475 (-4)

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

114 934

136 934 (+22 000)

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

242 410

287 175 (+44 765)

21

Spesielle driftsutgifter

13 181

13 168 (-13)

859

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter

8 038

8 030 (-8)

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

125 673

122 566 (-3 107)

51

Markedsportaler

18 110

18 094 (-16)

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

4 561

4 553 (-8)

866

Statens institutt for forbruksforskning

50

Basisbevilgning

27 039

27 013 (-26)

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

10 403

10 394 (-9)

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

23 266

23 243 (-23)

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

335 913

335 586 (-327)

21

Spesielle driftsutgifter

44 088

44 021 (-67)

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

12 600

14 600 (+2 000)

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

117 800

117 680 (-120)

21

Spesielle driftsutgifter

2 400

2 398 (-2)

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

38 300

38 260 (-40)

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

293 300

292 991 (-309)

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

197 500

197 270 (-230)

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

178 500

178 314 (-186)

21

Spesielle driftsutgifter

69 500

69 426 (-74)

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

29 300

29 272 (-28)

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

347 300

351 927 (+4 627)

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

91 700

91 613 (-87)

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

10 000

9 990 (-10)

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

358 481

358 119 (-362)

21

Spesielle driftsutgifter

7 000

6 992 (-8)

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 047 800

2 055 913 (+8 113)

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

59 900

59 842 (-58)

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

376 300

385 937 (+9 637)

21

Spesielle driftsutgifter

327 300

327 003 (-297)

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

133 700

133 568 (-132)

21

Spesielle driftsutgifter

78 800

78 723 (-77)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

401 300

351 300 (-50 000)

927

NIFES

1

Driftsutgifter

85 400

85 322 (-78)

21

Spesielle driftsutgifter

80 200

80 113 (-87)

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

53 400

53 353 (-47)

72

Tilskudd til Nofima

97 500

97 415 (-85)

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

233 400

233 157 (-243)

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

5 900

5 894 (-6)

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

13 300

13 287 (-13)

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 800

23 774 (-26)

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

145 406

145 263 (-143)

21

Spesielle driftsutgifter

943

942 (-1)

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

90 447

90 359 (-88)

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

81 915

81 835 (-80)

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 191 767

1 190 562 (-1 205)

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

234 914

266 662 (+31 748)

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

175 611

175 433 (-178)

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 139

5 134 (-5)

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 473

3 470 (-3)

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner

20 845

26 345 (+5 500)

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

25 431

25 406 (-25)

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

103 697

103 596 (-101)

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

218 279

218 049 (-230)

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 595

3 592 (-3)

72

Tilskudd til økt bruk av tre

19 980

26 680 (+6 700)

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

13 926

13 912 (-14)

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

8 149

9 939 (+1 790)

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

173 840

173 667 (-173)

21

Spesielle driftsutgifter – utredninger, modernisering av transportsektoren

12 000

11 977 (-23)

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

41 700

47 700 (+6 000)

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

20 243

20 220 (-23)

50

Samferdselsforskning

137 139

136 991 (-148)

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter

698 928

708 928 (+10 000)

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

193 908

193 714 (-194)

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter

63 239

63 176 (-63)

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

10 494 139

10 484 517 (-9 622)

26

Vegtilsyn

16 445

16 429 (-16)

30

Riksveginvesteringer

12 137 671

11 862 671 (-275 000)

36

E16 over Filefjell

500 936

445 936 (-55 000)

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

10 000

85 000 (+75 000)

1330

Særskilte transporttiltak

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene

975 550

1 300 550 (+325 000)

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

6 378 683

6 752 626 (+373 943)

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen

124 858

124 746 (-112)

30

Investeringer i linjen

8 039 625

8 139 625 (+100 000)

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog

3 196 870

3 218 870 (+22 000)

1354

Statens jernbanetilsyn

1

Driftsutgifter

61 807

61 747 (-60)

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

17 287

17 268 (-19)

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter

1 686 910

1 685 200 (-1 710)

21

Spesielle driftsutgifter

131 983

131 920 (-63)

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

45 242

45 197 (-45)

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter

162 668

162 508 (-160)

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

50 000

110 000 (+60 000)

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

213 181

212 966 (-215)

21

Spesielle driftsutgifter

61 069

72 983 (+11 914)

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

54 705

57 705 (+3 000)

1406

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 111

5 107 (-4)

1408

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

14 200

14 187 (-13)

1409

MAREANO

21

Spesielle driftsutgifter

27 362

27 334 (-28)

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

165 625

190 444 (+24 819)

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

167 647

167 484 (-163)

51

Forskningsprogrammer m.m.

200 576

200 375 (-201)

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 760

6 753 (-7)

54

Artsprosjektet m.m.

29 850

29 820 (-30)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

586 860

586 151 (-709)

21

Spesielle driftsutgifter

125 078

124 941 (-137)

22

Statlige vannmiljøtiltak

183 940

253 740 (+69 800)

35

Statlige erverv, nytt skogvern

121 112

331 112 (+210 000)

71

Marin forsøpling

0

10 000 (+10 000)

76

Refusjonsordninger

93 000

63 000 (-30 000)

78

Friluftsformål

137 275

147 275 (+10 000)

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper

33 439

53 439 (+20 000)

85

Naturinformasjonssentre

47 720

49 720 (+2 000)

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

12 803

12 788 (-15)

21

Spesielle driftsutgifter

26 072

26 041 (-31)

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

130 159

130 024 (-135)

21

Spesielle driftsutgifter

67 953

67 915 (-38)

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 399

3 396 (-3)

74

Tilskudd til fartøyvern

56 329

61 329 (+5 000)

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

65 487

80 423 (+14 936)

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

213 872

213 666 (-206)

21

Spesielle driftsutgifter

66 160

66 090 (-70)

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

14 650

14 638 (-12)

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50

Tilskudd til statlige mottakere

24 177

24 153 (-24)

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter

8 746

8 737 (-9)

22

Kvotekjøp, generell ordning

306 300

0 (-306 300)

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

82 686

82 614 (-72)

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

321 400

321 084 (-316)

21

Spesielle driftsutgifter

51 600

51 545 (-55)

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

328 500

328 172 (-328)

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

336 600

336 254 (-346)

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter

17 400

17 383 (-17)

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 543 900

1 542 392 (-1 508)

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 877 600

4 872 776 (-4 824)

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

523 500

522 975 (-525)

21

Spesielle driftsutgifter

210 900

210 692 (-208)

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

40 400

40 367 (-33)

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

371 412

371 040 (-372)

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

3 317 685

3 314 650 (-3 035)

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 117

185 936 (-181)

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

263 853

263 599 (-254)

71

Overføringer til andre

55 037

56 637 (+1 600)

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 821 908

3 818 035 (-3 873)

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter

34 050

34 018 (-32)

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

204 437

204 239 (-198)

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 095 299

2 093 286 (-2 013)

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 226 167

5 220 926 (-5 241)

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 452 649

3 449 222 (-3 427)

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 573 004

4 568 601 (-4 403)

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 214 133

1 212 942 (-1 191)

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 222 912

1 221 766 (-1 146)

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 937 193

1 935 105 (-2 088)

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

983 759

982 741 (-1 018)

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

115 862

115 779 (-83)

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 034 780

1 033 752 (-1 028)

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

737 888

737 030 (-858)

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

570 367

569 515 (-852)

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

265 793

265 525 (-268)

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

165 838

165 674 (-164)

21

Spesielle driftsutgifter

25 500

25 469 (-31)

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

256 900

256 647 (-253)

21

Spesielle driftsutgifter

153 600

133 450 (-20 150)

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

322 000

321 689 (-311)

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

487 000

486 515 (-485)

21

Spesielle driftsutgifter

74 900

74 824 (-76)

22

Flom- og skredforebygging

238 600

258 404 (+19 804)

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

20 000

40 000 (+20 000)

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 418 000

1 508 000 (+90 000)

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

22 400

22 376 (-24)

50

Overføring til Norges forskningsråd

695 000

694 326 (-674)

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter

5 000

4 985 (-15)

50

CLIMIT

200 000

199 800 (-200)

70

Gassnova SF

113 000

112 846 (-154)

72

Lån, TCM DA

65 000

25 000 (-40 000)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 502 700

10 458 033 (-44 667)

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

367 982

367 647 (-335)

50

Avsetning til utdanningsstipend

5 838 165

5 850 065 (+11 900)

70

Utdanningsstipend

2 739 832

2 825 532 (+85 700)

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

344 600

344 265 (-335)

21

Spesielle driftsutgifter

13 300

13 287 (-13)

2421

Innovasjon Norge

51

Tapsfond, såkornkapitalfond

0

89 250 (+89 250)

53

Risikoavlastning for nye såkornfond

0

45 000 (+45 000)

70

Basiskostnader

165 400

165 048 (-352)

74

Reiseliv, profilering og kompetanse

455 200

475 200 (+20 000)

76

Miljøteknologi

230 000

330 000 (+100 000)

95

Egenkapital, såkornfond

0

255 000 (+255 000)

2426

Siva SF

70

Tilskudd

46 000

53 945 (+7 945)

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

107 000

106 895 (-105)

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg

152 400

155 400 (+3 000)

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter

1 523 600

1 447 600 (-76 000)

2530

Foreldrepenger

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

394 000

449 700 (+55 700)

2650

Sykepenger

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m.

545 000

554 100 (+9 100)

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

9 949 000

9 911 500 (-37 500)

Sum utgifter

1 739 096 298

1 741 937 328 (+2 841 030)

Inntekter (i tusen kroner)

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

15 849

15 834 (-15)

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

177 475

177 353 (-122)

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

47 033

47 026 (-7)

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

3 952

3 948 (-4)

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 035

5 030 (-5)

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 596

1 594 (-2)

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 683

1 681 (-2)

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

60 036

59 978 (-58)

2

Salgsinntekter mv.

14 749

14 734 (-15)

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

10 996

10 985 (-11)

3280

Felles enheter

2

Salgsinntekter mv.

1 288

1 287 (-1)

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr-lotterier

6 698

6 691 (-7)

3340

Den norske kirke

2

Inntekter ved oppdrag

38 292

38 255 (-37)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 566

2 564 (-2)

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr

293 084

292 893 (-191)

3

Diverse refusjoner

1 700

1 698 (-2)

3413

Jordskiftedomstolene

1

Saks- og gebyrinntekter

15 603

15 588 (-15)

2

Sideutgifter

9 790

9 777 (-13)

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

88 039

87 953 (-86)

3

Andre inntekter

16 127

16 111 (-16)

4

Tilskudd

2 199

2 197 (-2)

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

973

972 (-1)

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

260 292

260 030 (-262)

2

Refusjoner mv.

387 655

387 312 (-343)

3

Salgsinntekter

102 475

102 385 (-90)

4

Gebyr – vaktselskap

1 490

1 488 (-2)

5

Personalbarnehage

5 538

5 532 (-6)

6

Gebyr – utlendingssaker

198 560

198 395 (-165)

7

Gebyr – sivile gjøremål

583 671

583 001 (-670)

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 309

15 294 (-15)

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 021

17 004 (-17)

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

19 018

19 003 (-15)

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

138 409

138 274 (-135)

3

Diverse inntekter

24 606

24 582 (-24)

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

23 843

23 820 (-23)

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling

250 004

249 861 (-143)

2

Variable refusjoner

53 114

53 054 (-60)

3

Faste refusjoner

34 954

34 945 (-9)

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 148

9 139 (-9)

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

2 572

2 570 (-2)

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

12 502

15 584 (+3 082)

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

950 425

969 461 (+19 036)

5

Refusjonsinntekter

11 322

11 310 (-12)

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

10 807

14 407 (+3 600)

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

900

899 (-1)

3587

Direktoratet for byggkvalitet

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

45 300

45 269 (-31)

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing

371 500

371 122 (-378)

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

23 625

23 602 (-23)

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 280

6 274 (-6)

5

Tvangsmulkt

2 272

2 270 (-2)

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

20 342

20 322 (-20)

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

2

Diverse inntekter

224 283

224 084 (-199)

3

Vaksinesalg

98 803

98 704 (-99)

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

29 068

29 040 (-28)

4

Gebyrinntekter

4 611

4 606 (-5)

5

Oppdragsinntekter

1 501

1 500 (-1)

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

2

Diverse inntekter

1 899

1 897 (-2)

3718

Rusmiddelforebygging

4

Gebyrinntekter

1 257

1 255 (-2)

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

17 812

17 809 (-3)

4

Gebyrinntekter

3 331

3 328 (-3)

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 363

1 362 (-1)

50

Premie fra private

18 308

18 290 (-18)

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

2 487

2 484 (-3)

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

4

Gebyrinntekter

29 829

29 800 (-29)

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

14 639

14 637 (-2)

4

Registreringsgebyr

105 694

105 591 (-103)

6

Refusjonsgebyr

2 908

2 905 (-3)

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

157 590

204 390 (+46 800)

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

33 321

34 421 (+1 100)

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

69 750

69 679 (-71)

3

Inntekter fra salg av tjenester

14 500

14 489 (-11)

4

Oppdragsinntekter

2 500

2 498 (-2)

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

33 900

33 867 (-33)

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

525 000

524 500 (-500)

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

29 350

29 319 (-31)

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

88 400

88 343 (-57)

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

27 800

27 773 (-27)

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

47 200

47 153 (-47)

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

2

Behandlingsgebyrer

700

699 (-1)

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

157 300

157 147 (-153)

2

Maritime personellsertifikater

12 700

12 688 (-12)

4

Gebyrer for skip i NIS

40 500

40 460 (-40)

3911

Konkurransetilsynet

1

Klagegebyr

2 000

1 998 (-2)

3917

Fiskeridirektoratet

5

Saksbehandlingsgebyr

17 700

17 683 (-17)

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

4 200

4 192 (-8)

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

335 700

335 403 (-297)

3926

Forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

78 900

78 823 (-77)

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

84 000

83 913 (-87)

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

7 500

7 493 (-7)

2

Inntekter knyttet til NPI

5 300

5 295 (-5)

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

42 200

42 159 (-41)

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

500

499 (-1)

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

162 026

161 886 (-140)

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 514

5 509 (-5)

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

39 740

39 701 (-39)

4313

Luftfartstilsynet

1

Gebyrinntekter

126 776

126 637 (-139)

4320

Statens vegvesen

2

Diverse gebyrer

350 000

349 683 (-317)

4350

Jernbaneverket

7

Betaling for bruk av Gardermobanen

124 858

124 746 (-112)

4354

Statens jernbanetilsyn

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

13 362

13 349 (-13)

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Diverse gebyrer

161 731

161 578 (-153)

4400

Klima- og miljødepartementet

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 628

1 626 (-2)

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

1 401

1 399 (-2)

4

Gebyrer, forurensningsområdet

34 587

34 557 (-30)

6

Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger

27 752

27 725 (-27)

7

Gebyrer, kvotesystemet

10 895

10 884 (-11)

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 618

4 614 (-4)

9

Internasjonale oppdrag

7 000

6 971 (-29)

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

4 152

4 148 (-4)

9

Internasjonale oppdrag

1 176

1 175 (-1)

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

10 368

10 358 (-10)

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

57 144

57 089 (-55)

21

Inntekter, Antarktis

12 764

12 752 (-12)

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

500

499 (-1)

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 000

9 990 (-10)

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

49 000

48 954 (-46)

4610

Toll- og avgiftsetaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 400

6 394 (-6)

2

Andre inntekter

2 600

2 597 (-3)

4

Diverse refusjoner

3 300

3 297 (-3)

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

18 900

18 880 (-20)

4618

Skatteetaten

2

Andre refusjoner

42 500

42 433 (-67)

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

214 100

213 892 (-208)

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 320

2 318 (-2)

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

4 101 002

4 097 119 (-3 883)

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

775

774 (-1)

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

69 682

69 614 (-68)

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

7 028

7 023 (-5)

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

56 560

56 505 (-55)

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

64 628

64 565 (-63)

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

53 247

53 195 (-52)

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

179 664

179 489 (-175)

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 896

5 890 (-6)

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

107 479

107 349 (-130)

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 069

1 068 (-1)

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 058

1 057 (-1)

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

686 454

685 660 (-794)

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368

10 358 (-10)

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 495

9 486 (-9)

4800

Olje- og energidepartementet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

2 000

1 998 (-2)

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

26 000

25 975 (-25)

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 400

71 329 (-71)

3

Refusjon av tilsynsutgifter

10 150

10 140 (-10)

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

70 000

69 932 (-68)

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 000

70 930 (-70)

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

12 900

12 887 (-13)

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

33 500 000

34 679 000 (+1 179 000)

72

Fellesskatt

225 700 000

224 356 000 (-1 344 000)

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 200 000

256 190 000 (-10 000)

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 900 000

18 534 000 (-366 000)

73

Vektårsavgift

180 000

380 000 (+200 000)

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000

5 680 000 (-20 000)

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 300 000

11 090 000 (-210 000)

72

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli

0

38 000 (+38 000)

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 400 000

8 880 000 (+480 000)

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 900 000

1 847 000 (-53 000)

71

Avgift på smøreolje mv.

125 000

98 000 (-27 000)

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 650 000

5 790 000 (+140 000)

71

Svovelavgift

48 000

36 000 (-12 000)

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

400 000

418 000 (+18 000)

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

36 000

38 000 (+2 000)

5560

Miljøavgift på plast- og papirposer

70

Miljøavgift på plastposer

0

900 000 (+900 000)

71

Miljøavgift på papirposer

0

100 000 (+100 000)

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

2 887 000

3 012 000 (+125 000)

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

200 000

300 000 (+100 000)

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

14 988 700

15 120 200 (+131 500)

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

130 600 000

131 763 000 (+1 163 000)

72

Arbeidsgiveravgift

171 100 000

171 090 000 (-10 000)

5999

Statslånemidler

90

Lån

132 700 051

132 955 051 (+255 000)

Sum inntekter

1 739 096 298

1 741 937 328 (+2 841 030)

Sum netto

0

0 (0)